Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

Безсумнівно, вид діяльності та структура будь-якого промислового підприємства значно впливає на організацію бухгалтерського (та й податкового) обліку.

Адже виробничі підприємства, що відносяться до лісової промисловості, можуть бути представлені невеликими виробництвами, що випускають незначний обсяг продукції. Такі підприємства, прийнято називати суб'єктами малого бізнесу, як правило, вони займаються одним видом діяльності і не мають розгалуженої виробничої структури. Відмінністю ж середніх і великих виробництв, є їх розгалуженість, тобто, як правило, такі господарюючі суб'єкти, мають основне і допоміжні виробництва, а нерідко ще й об'єкти обслуговуючих виробництв і господарств. Наприклад, меблева фабрика, має у своїй структурі декілька підрозділів (відмінних за своїм виробничим профілем), але об'єднаних одним виробничим циклом: заготівля лісу - обробка деревини - виготовлення матеріалів і напівфабрикатів - виробництво меблів.

Крім того, в Останнім часом все частіше спостерігається перехід промислових підприємств в розряд багатопрофільних, коли поряд з виробництвом продукції організація одночасно здійснює ще якісь види діяльності, наприклад, торгівлю. Все це надає значну роль на організацію бухгалтерського обліку суб'єкта господарської діяльності: впливає на склад виробничих витрат, на будову робочого плану рахунків, організацію відповідного аналітичного обліку і так далі. Крім того, структура виробничого підприємства впливає і на тип бухгалтерської служби, адже не секрет, що чим крупніше виробництво, то тим більше обсяг облікових операцій.

Основним нормативним документом, що регулює бухгалтерський облік, є Федеральний закон від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік". Згідно з пунктом 1 статті 1 зазначеного закону:

"Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій ".

Ведення бухгалтерського обліку в обов'язковому порядку здійснюється всіма організаціями, незалежно від організаційно-правової форми. В даний час від обов'язку ведення бухгалтерського обліку звільнені тільки організації, що перейшли на спрощену систему оподаткування (за винятком обліку основних засобів і нематеріальних активів), які ведуть облік доходів і витрат у порядку, встановленому главою 26.2 "Спрощена система оподаткування" Податкового кодексу Російської Федерації ( далі НК РФ). Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, так само звільнені від ведення бухгалтерського обліку, вони ведуть лише облік доходів і витрат у порядку, встановленому податковим законодавством Росії.

Основними завданнями бухгалтерського обліку в будь-якій організації є:

 • формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан;
 • забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства Російської Федерації при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;
 • запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості .

Всі перераховані завдання повинна вирішити бухгалтерська служба організації. У відповідності з Федеральним законом від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік", за ведення бухгалтерського обліку в організації відповідає керівник, і саме він в залежності від обсягу облікової роботи повинен прийняти рішення про те, як буде здійснюватися ведення бухгалтерського обліку в організації. У відповідності зі статтею 6 Федерального закону від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" керівник організації може:

 • заснувати власну бухгалтерську службу як структурний підрозділ, очолюваний головним бухгалтером;
 • ввести в штат посаду бухгалтера (у разі, якщо обсяг облікової роботи не великий);
 • передати на договірних засадах ведення бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, спеціалізованої організації або бухгалтерові-фахівцеві;
 • вести бухгалтерський облік особисто.

Зверніть увагу!

Обрана форма обліку має бути відображена в обліковій політиці організації.

З моменту вступу в дію глави 25 "Податок на прибуток організацій" всі господарюючі суб'єкти, які є платниками податку на прибуток, крім бухгалтерського обліку зобов'язані вести і податковий облік.

Податковий облік являє собою систему узагальнення інформації для визначення податкової бази по податках на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого НК РФ. Цей вид обліку здійснюється з метою формування повної та достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування господарських операцій, здійснених платником податку протягом звітного (податкового) періоду, а також забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю обчислення і сплати до бюджету податків.

Система податкового обліку організується платником податку самостійно, виходячи з принципу послідовності застосування норм і правил податкового обліку, тобто, застосовується послідовно від одного податкового періоду до іншого.

Однією з найважливіших обов'язків головного бухгалтера будь-якої організації є формування облікової політики, застосовуваної в цілях бухгалтерського обліку та облікової політики з метою оподаткування.

Основним нормативним документом, що встановлює основні принципи формування облікової політики в цілях бухгалтерського обліку, служить бухгалтерський стандарт - Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" ПБУ 1/98, затверджений Наказом Мінфіну Російської Федерації від 9 грудня 1998 року № 60н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку" Облікова політика організації "ПБУ 1/98" (далі - ПБО 1/98) .

Згідно з цим документом бухгалтерська облікова політика являє собою прийняту в організації сукупність методів ведення бухгалтерського обліку від первинного спостереження до підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.

Зверніть увагу!

Формування та затвердження облікової політики є обов'язковим для будь-якої організації, незалежно від її організаційно-правової форми.

Ця вимога статті 5 Федерального закону від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ " Про бухгалтерський облік "та пункту 3 ПБУ 1/98. Крім того, аналогічне вимога міститься і в податковому законодавстві Росії, наприклад, в частині оподаткування податком на додану вартість така вимога висуває стаття 167 НК РФ.

Тому, якщо організація не виконує вимоги законодавства щодо облікової політики, перевіряючі органи можуть розцінити такі дії, як грубе порушення правил обліку доходів і витрат, що чревато податковими санкціями.

Слід зазначити, що стосовно податкової облікової політики, в даний час будь-якого нормативного документа, що регламентує основи її формування , не існує, є тільки окремі положення НК РФ, підлягають відображенню в цьому документі. Наприклад, з податку на додану вартість та з податку на прибуток. Тому питання формування облікової політики з метою оподаткування організація розробляє самостійно.

Зауважимо, що позиції, що закріплюються в обліковій політиці для цілей бухгалтерського обліку та облікову політику для оподаткування багато в чому схожі. Тому, щоб зблизити бухгалтерський і податковий облік організації слід використовувати (коли це можливо) однакові методи обліку і порядок їх застосування.

Дані податкового обліку заносяться організацією в спеціальні документи, звані податковими регістрами. Форму цих регістрів організація може розробити самостійно, однак при цьому слід звернути увагу на вимогу статті 314 НК РФ, де зазначено, що податкові регістри в обов'язковому порядку повинні містити наступні реквізити:

 • найменування податкового регістра;
 • дату складання або період, за який складено податковий регістр;
 • найменування господарської операції;
 • вимірювач операції у вартісному вираженні, а де це можливо, і в натуральному вираженні ;
 • підпис і розшифрування підпису особи, яка склала даний податковий регістр.

У цьому випадку форми таких регістрів повинні бути зазначені в додатках до облікової політики з метою оподаткування. Якщо організація не може самостійно розробити такі документи, то за основу можна взяти рекомендовані форми податкових регістрів, наведені в Інформаційному повідомленні МНС Російської Федерації від 19 грудня 2001 року "Система податкового обліку, рекомендована МНС Російської Федерації для обчислення прибутку відповідно до норм глави 25 Податкового кодексу Російської Федерації ".


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »