Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

З набранням сілуФедерального закону від 27 грудня 2002 року № 184-ФЗ "Про технічне регулювання", сертифікація для туристичної діяльності носить добровільний характер, тому ніяких штрафів і санкцій за її відсутність не передбачено. Але туристичні фірми найчастіше прагнуть отримати сертифікат на надання туристичних послуг, щоб пред'явити своєму клієнтові ще одну документально оформлену додаткову гарантію своєї якісної роботи і запевнити його в тому, що послуги будуть надані на відповідному рівні.

В даний час діють акредитовані органи з сертифікації туристичних послуг в Москві, Санкт-Петербурзі і в багатьох інших регіонах, республіканських, крайових і обласних центрах суб'єктів Російської Федерації, в яких можна отримати сертифікат.

Сертифікація - форма здійснюваного органом з сертифікації підтвердження відповідності об'єктів.

Державний контроль (нагляд) за дотриманням вимог технічних регламентів здійснюється федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, підвідомчими їм державними установами, уповноваженими на проведення державного контролю (нагляду) відповідно до законодавства Російської Федерації.
Підтвердження відповідності товарів (робіт, послуг) здійснюється з метою засвідчення відповідності робіт, послуг або інших об'єктів технічним регламентам, стандартам, умовам договорів, сприяння набувачам в компетентному виборі продукції , робіт, послуг, підвищення конкурентоспроможності робіт, послуг на російському і міжнародному ринках.
Порушення вимог технічних регламентів тягне відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації, що відображено у статті 36 Федерального закону від 27 грудня 2002 року № 184-ФЗ "Про технічне регулювання ".

Необхідність і достовірність оцінки якості туристичного продукту посилюються в міру все більшого залучення країн у міжнародний туристичний ринок. Вищий рівень такого визнання - сертифікація, яка гарантує, що продукт (послуга) відповідає певним вимогам і має задану якість.
Сертифікація- сукупність дій і процедур з метою підтвердження (за допомогою відповідності чи знака відповідності) того, що продукт або послуга відповідає певним стандартам чи технічним умовам.
В залежності від того, хто її проводить, сертифікація буває трьох видів:

 • самосертифікації - проводиться самою організацією - виробником продукції чи послуг;
 • сертифікація, здійснювана споживачем;
 • сертифікація, здійснювана третьою стороною - спеціальною організацією, не залежною від споживача і виробника.

Найбільшою довірою у міжнародній і вітчизняній практиці користується сертифікація, здійснювана третьою стороною.
В сертифікації відзначається зміщення акценту від сертифікації продукції до сертифікації використовуваних в організації систем забезпечення якості. В останньому випадку вона може здійснюватися за трьома моделями, встановленим МС - ІСО 9001-87, 9002-87, 9003-87 і відповідними державними стандартами - ГОСТ 40.9001 ГОСТ 40.9003. Російська організація може вибрати модель, погодившись з потребами ринку і конкретних споживачів.
Сертифікація системи якості туристичної організації дозволяє розширити коло надійних партнерів, підвищити свою конкурентоспроможність.
Сертифікація в умовах ринкових відносин - визнаний у світі спосіб незалежного підтвердження (оцінки) відповідності продукції, робіт і послуг встановленим вимогам.
Правила сертифікації туристичних послуг грунтуються на єдиних Правилах сертифікації робіт і послуг в Російській Федерації, затверджених Постановою Держстандарту Російської Федерації від 5 серпня 1997 року № 17 "Про прийняття та введення в дію правил сертифікації" . Дані правила застосовують при добровільній сертифікації робіт і послуг в Російській Федерації.

Порядок сертифікації.

Сертифікація робіт і послуг включає:

 • подачу заявки на сертифікацію;
 • розгляд і прийняття рішення за заявкою;
 • оцінку відповідності робіт і послуг встановленим вимогам ;
 • прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката;
 • видачу сертифіката;
 • інспекційний контроль сертифікованих робіт і послуг.

Для проведення сертифікації та отримання сертифіката заявник направляє заявку на сертифікацію в орган по сертифікації, відповідно до галузі його акредитації.
При сертифікації туристичного бізнесу таким органом буде Мінекономіки Російська Федерація.
Орган з сертифікації розглядає заявку і не пізніше одного місяця після її отримання повідомляє заявника рішення за заявкою, що містить основні умови сертифікації.
Оцінка відповідності робіт і послуг встановленим вимогам включає:

 • оцінку виконання робіт і надання послуг;
 • перевірку, випробування результатів робіт і послуг.

Оцінка виконання робіт і надання послуг в туристичному бізнесі проводиться по 5 схемі сертифікації (оцінка системи якості).
Перевірку результатів робіт і послуг проводить орган із сертифікації відповідно до нормативних документів.
Орган з сертифікації на основі аналізу актів, протоколів та інших документів, що підтверджують відповідність робіт і послуг встановленим вимогам, приймає рішення про видачу сертифіката, оформляє його і реєструє.
Сертифікат може мати додаток, що містить перелік конкретних однорідних робіт і послуг, на які поширюється його дія.
При негативних підсумках аналізу орган із сертифікації приймає рішення про відмову у видачі сертифіката з зазначенням причин відмови і доводить його до відома заявника.
Термін дії сертифіката на право проведення туристичної діяльності становить три роки.

Інспекційний контроль сертифікованих робіт і послуг.

Інспекційний контроль сертифікованих робіт і послуг проводить орган з сертифікації, який видав сертифікат, не рідше одного разу на рік у формі періодичних і позапланових перевірок для встановлення відповідності виконуваних робіт і послуг вимогам, підтвердженим при сертифікації.

Обсяг і періодичність інспекційного контролю залежать від ступеня потенційної небезпеки робіт та послуг, стабільності їх якості, обсягу виконуваних робіт і послуг, наявності системи якості, витрат на проведення контролю, підсумків сертифікації або попереднього інспекційного контролю.
Позаплановий інспекційний контроль проводять у випадках надходження інформації про претензії до якості сертифікованих робіт і послуг від споживачів, федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за якістю та безпекою робіт і послуг, громадських об'єднань споживачів.
Результати інспекційного контролю оформляють актом, в якому роблять висновок про можливість збереження дії виданого сертифіката.
У разі невідповідності робіт і послуг встановленим вимогам, відмови власника сертифіката від проведення інспекційного контролю, орган з сертифікації може призупинити або скасувати дію сертифіката.
Рішення про призупинення дії сертифіката приймають у тому випадку, якщо шляхом коригувальних заходів, погоджених з органом з сертифікації, можна усунути виявлені причини зазначеного невідповідності.
Після виконання коригувальних заходів та отримання позитивних підсумків їх оцінки (перевірки, контролю) орган сертифікації приймає рішення про поновлення дії сертифіката та інформує про це зацікавлених учасників сертифікації.
У разі невиконання коригувальних заходів або їх неефективності орган по сертифікації відміняє дію сертифікату та інформує про це зацікавлених учасників сертифікації.
Туристична фірма зобов'язана вказувати в документації (в технічному паспорті, на етикетці, в наряд - замовлення, в описі роботи або послуги і так далі) відомості про проведення сертифікації (номері сертифіката, термін його дії, органі, що його видав).

Порядок відображення витрат на одержання сертифікатав бухгалтерському та податковому обліку .

Згідно з Правилами сертифікації робіт і послуг в Російській Федерації, затвердженим Постановою Держстандарту Російської Федерації від 5 серпня 1997 року № 17 "Про прийняття та введення в дію правил сертифікації "сертифікат відповідності видається туристичній фірмі на три роки. Отже, суми сертифікаційних зборів, сплачені туристичною фірмою, необхідно спочатку врахувати в складі витрат майбутніх періодів, а потім щомісяця протягом трьох років рівними частками списувати до складу загальногосподарських витрат.
Аналогічно відображаються витрати на отримання сертифікату і в податковому обліку. Згідно з підпунктом 2 пункту 1 статті 264 Податкового кодексу Російської Федерації, дані витрати рівномірно відносяться на інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією.

Приклад.
У липні ТОВ "Летур "провело сертифікацію, дає право вести турагентську діяльність протягом трьох років. Витрати на проведення сертифікації склали 1 500 рублів.
У бухгалтерському обліку дані операції відображаються проводками:

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операцій

Дебет

Кредит

76

51

1500

Відображено оплата за отримання сертифікату

97

76

1500

Витрати, пов'язані з отриманням сертифікату відображені в складі витрат майбутніх періодів

Щомісяця протягом терміну дії ліцензії

26

97

41,67

Відображено списання витрат, пов'язаних з отриманням сертифікату

Паралельно в податковому обліку списуються витрати на інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією по 41 , 67 рубля щомісяця.
Закінчення приклад.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »