Автор: Тітаева А.В. Стаття написана за матеріалами кнігіАналіз фінансового стану підприємства

Кожен звіт, який складається бухгалтерською службою, має свою мету. Баланс показує які ресурси вклала компанія в діяльність і які джерела їх фінансування на певну дату. Звіт про прибутки і збитки відображає розрахунок чистого прибутку, що була отримана за результатами звітного періоду. Звіт про акціонерний капітал фіксує зміни в капіталі акціонерів компанії протягом звітного періоду, включаючи реінвестований прибуток.

Кожен з перерахованих звітів має своє призначення. Але жоден із зазначених вище звітів не можуть відповісти на такі питання як: "Чи наявна в компанії достатньо вільних грошових коштів для виплати дивідендів? У стані компанія погасити поточну кредиторську заборгованість? Якщо кредиторська заборгованість зменшувалась або збільшувалася, то за рахунок чого це відбувалося? За рахунок яких джерел відбувалося фінансування основних засобів? "

Звіт про прибутки та збитки складається, виходячи з системи нарахувань, тому вплив діяльності компанії на стан її грошових коштів не відбивається. Баланс являє собою статичну інформацію і дає лише перелік активів і пасивів компанії. Звіт про акціонерний капітал охоплює лише операції, що впливають на капітал.

Тому для того, щоб відповісти на поставлені вище питання і знадобився ще один звіт.

Довгий час відповіді на ці питання намагалися отримати за допомогою звіту про зміни у фінансовому становищі компанії (statement of changes in financial position). Історично склалося, що при складанні даного звіту визначалися оборотні кошти, які отримали назву "робочий капітал" (working capital). Звіт в цьому випадку показував поточні активи (current assets) і поточні пасиви (current liabilities). В результаті визначалася різниця між поточними активами і поточними пасивами. Дана різниця і являла собою робочий капітал. Іншими словами робочий капітал, розрахований таким чином, розцінювався як джерела власних оборотних коштів.

Однак цей звіт знову ж таки не міг показати повну картину формування грошового потоку в компанії. У зв'язку з ці з'явився звіт про рух грошових коштів (statement of cash flows). Основною метою звіту є надання інвесторам і кредиторам компанії інформації про рух грошових коштів. Рада з бухгалтерських стандартів FASB затвердив форму звіту.

Форма звіту про рух грошових коштів. Назва компанії Звіт про рух грошових коштів (звітний період)

Рух грошових коштів від поточної діяльності

 • Перелік усіх видів надходжень грошових коштів
 • Перелік усіх видів вибуття грошових коштів
 • Стан грошових коштів від поточної діяльності

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

 • Перелік всіх видів надходжень грошових коштів
 • Перелік усіх видів вибуття грошових коштів
 • Стан грошових коштів від інвестиційної діяльності

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

 • Перелік усіх видів надходжень грошових коштів
 • Перелік усіх видів вибуття грошових коштів
 • Стан грошових коштів від фінансової діяльності

Зміна в стані грошових коштів

 • Грошові кошти на початок звітного періоду
 • Грошові кошти на кінець звітного періоду

Перелік негрошових операцій, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю

 • Список всіх операцій

Як видно, складовими частинами звіту про рух грошових коштів є надходження та вибуття грошових коштів в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності організації.

Поточнадіяльність включає вплив на грошові кошти господарських операцій, що впливають на розмір прибутку організації.

До цієї категорії належать такі операції як реалізація товарів (робіт, послуг), придбання товарів (робіт, послуг), необхідних у виробничій діяльності організації, виплата відсотків за кредит, виплати по заробітній платі, перерахування податків.

Підінвестиційної діяльністюрозуміють придбання і реалізацію основних засобів, цінних паперів, видачу кредитів і т.д.

Фінансова діяльністьвключає отримання від власників і повернення власникам засобів для діяльності компанії, операції з викупленими акціями та ін

Таким чином, складання звіту про рух грошових коштів припускає:

 • Визначення грошових коштів у результаті поточної діяльності організації;
 • Визначення грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності організації;
 • Визначення грошових коштів у результаті фінансової діяльності організації.

Для складання звіту про рух грошових коштів використовуються дані балансу та звіту про прибутки і збитки.

Звіт про прибутки і збитки показує наскільки прибутковою була для організації діяльність в аналізованому періоді, але він не може показати надходження і вибуття грошових коштів в поточної, інвестиційної та фінансової діяльності компанії.

Звіт про прибутки та збитки складається за методом нарахування, коли доходи/витрати визнаються у періоді їх виникнення, а не в періоді надходження/вибуття грошових коштів.

Для того, щоб виявити рух грошових коштів необхідно трансформувати звіт про прибутки і збитки. При цьому використовуються коригування, відповідно до яких доходи визнаються тільки в розмірі фактично отриманих грошових коштів, а витрати в обсязі фактичних виплат.

Існують два методи трансформації звіту про прибутки та збитки: прямий і непрямий.

При прямому методі Cash Flow трансформується кожна стаття звіту про прибутки і збитки, в процесі чого визначається фактичне надходження грошових коштів та фактичні витрати. У цьому випадку починають з грошових надходжень від реалізації товарів (робіт, послуг). З цих надходжень віднімають тільки грошові виплати з придбання товарів, поточних витрат, відсотків за кредит і виплатах в бюджет. У підсумку виводять суму стану грошових коштів від поточної діяльності.

Рух грошових коштів від поточної діяльності

Надходження грошових коштів у результаті поточної діяльності

 • Реалізація
 • Надходження за відсотками і кредитами

Вибуття грошових коштів у результаті поточної діяльності

 • Придбання товарів
 • Поточні витрати
 • Відсотки за кредити
 • Податки

Стан грошових коштів від поточної діяльності

При непрямому методі не передбачається трансформація кожної статті звіту про прибутки і збитки. Відповідно до цього методу відправною точкою розрахунку є величина річного прибутку (збитку) за аналізований звітний період, яку коригують, додаючи всі витрати, не пов'язані з рухом грошових коштів (наприклад, амортизаційні відрахування), і віднімаючи всі доходи, не пов'язані з грошовими потоками.

Рух грошових коштів від поточної діяльності

Чистий прибуток

Коригування для трансформації чистого прибутку в стан грошових коштів від поточної діяльності(перелік усіх коригувань )

Стан грошових коштів від поточної діяльності

Використання цих методів призводить до однакових результатів.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »