26.03.12 13:29Ченіна І. В.
Джерело: Журнал "Облік у торгівлі"

У березні компаніям необхідно представити бухгалтерську звітність до інспекції. Причому це стосується не тільки торгових фірм на загальній системі оподаткування, але й компаній, які суміщають спецрежими.

Загальні правила складання звітності

Форми бухгалтерської звітності затверджені наказом Мінфіну Росії від 2 липня 2010 р. № 66н. Повний комплект бухзвітності включає в себе:
- бухгалтерський баланс;
- звіт про прибутки і збитки;
- звіт про зміну капіталу;
- звіт про рух грошових коштів;
- звіт про цільове використання отриманих коштів;
- пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки;
- аудиторський висновок.
Для суб'єктів малого підприємництва передбачена можливість подання звітності в скороченому обсязі. Обов'язковими формами є бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки і аудиторський висновок. Висновок аудиторів необхідно в разі проведення обов'язкового аудиту (наприклад, коли сума активів балансу на кінець року, що передує звітному, перевищує 60 млн руб. Та ін.)
У наказі № 66н порядок складання звітності не прописаний. Тому при формуванні її показників бухгалтер повинен керуватися Законом про бухгалтерський облік, положеннями з бухгалтерського обліку та своїм професійним судженням. В якості методичної допомоги малим підприємствам Мінфін Росії розмістив на своєму сайтеінформацію від 19 липня 2011 № ПЗ-3/2010 "Про спрощену систему бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності для суб'єктів малого підприємництва". У частині складання бухзвітності малі підприємства вправі:
- складати звітність у скороченому обсязі;
- самостійно розробляти форми звітності;
- включати в бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки показники тільки по групам статей без деталізації за статтями, а також відображати окремі показники відособлено лише в разі їх суттєвості або якщо без знання їх зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового стану та фінансових результатів діяльності;
- розкривати у звітності менший обсяг інформації, в тому числі не розкривати інформацію про пов'язаних сторін, по діяльності, що припиняється;
- не представляти інформацію по сегментам;
- розкривати наслідки подій після звітної дати з урахуванням вимоги раціональності;
- відображати перспективно будь-які наслідки зміни облікової політики;
- виправляти суттєві помилки минулого звітного року без ретроспективного перерахунку, враховуючи їх у складі інших доходів і витрат поточного періоду.
Відзначимо, що обраний склад звітності, варіанти обліку госпоперацій, оцінки активів і зобов'язань та їх відображення в бухобліку, порядок ведення роздільного обліку за видами діяльності, щодо яких застосовуються різні системи оподаткування, необхідно закріпити в обліковій політиці.
Далі проаналізуємо особливості та зміни, які повинні бути враховані при складанні бухзвітності за 2011 рік.

Бухгалтерський баланс

Для початку нагадаємо, що при складанні звітності за 2011 рік показники активу і пасиву вказуються за два попередні роки, тобто за станом на 31 грудня 2009, 2010 і 2011 років. Крім того, змінено порядок обліку і відображення інформації про основні засоби.
Перше, збільшений межа капіталізації витрат. З 2011 року активи вартістю в межах ліміту, встановленого в обліковій політиці, але не більше 40 000 руб. за одиницю, можуть відображатися в бухобліку і звітності в складі матеріально-виробничих запасів. По-друге, інакше визначений момент прийняття до обліку в складі основних засобів об'єктів нерухомості.

>| З 1 січня 2011 року фактично експлуатовані об'єкти нерухомості, що підлягають держреєстрації, за якими закінчені капвкладення і оформлена "первинка" по прийманню -передачі, приймаються до обліку в якості основних засобів. Їх враховують на окремому субрахунку до рахунку 01 незалежно від того, передані документи на держреєстрацію чи ні. |<
Також відбулися зміни у відображенні в звітності витрат майбутніх періодів. З 1 січня 2011 року витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до наступних періодів, відображаються в балансі відповідно до умов визнання активів, установленими нормативними правовими актами з бухобліку. Це не означає, що організації слід відмовитися від застосування рахунку 97. А говорить лише про те, що при відображенні їх в бухзвітності повинна бути проведена вірна класифікація. У складі витрат майбутніх періодів можуть враховуватися:
- витрати, пов'язані з виконанням договорів підряду, понесені у зв'язку з майбутніми роботами (п. 16, 21 ПБУ 2/2008);
- фіксований разовий платіж за право використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації (п.

39 ПБУ 14/2007); - додаткові витрати на позики і кредити, нараховані проценти на суму дисконтних векселів, відсотки і (або) дисконт за облігаціями (п. 8, 15, 16 ПБУ 15/2008);
- вартість матеріалів, відпущених у виробництво, але відносяться до майбутніх звітних періодів у певних випадках (п. 94 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів).
Всі інші витрати, відображені на рахунку 97, повинні включатися (в залежності від їх характеру) до складу дебіторської заборгованості (в тому числі авансів виданих), поточних витрат, запасів або інших оборотних активів.

>| У разі довгострокового характеру погашення витрат вони відображаються в бухгалтерському балансі в складі необоротних активів по рядку 1170 "Інші необоротні активи". |<
Починаючи з 2011 року право організацій на створення резервів сумнівних боргів замінили обов'язком. Резерв по сумнівних боргах формується за правилами, передбаченими ПБО 21/2008, та відноситься на фінансові результати.
В інформації № ПЗ-3/2010 зазначено на надане малим підприємствам право в спрощеному порядку оцінювати активи та зобов'язання, в тому числі:
- не проводити переоцінку основних засобів і нематеріальних активів;
- не відображати знецінення матеріальних активів і фінансових вкладень;
- не відображати оціночні зобов'язання, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи, в тому числі не створювати резерви майбутніх витрат.

Звіт про прибутки і збитки

Особливості складання бухзвітності компаніями, совмещающими "вмененку" і "спрощенку", більшою мірою стосуються саме звіту про прибутки і збитки, і пов'язані вони з відокремленням інформації про доходи і витрати за різними видами діяльності.
Пунктом 8 статті 346.18 Податкового кодексу РФ встановлено, що платники податків, переказані за окремими видами діяльності на сплату ЕНВД, здійснюють окремий облік доходів і витрат за різними спецрежиму.
У випадку неможливості поділу витрат при визначенні бази по податках, що обчислюється за різними спецрежиму, ці витрати розподіляються пропорційно часткам доходів у загальному обсязі доходів, отриманих при застосуванні цих режимів.
Порядок ведення роздільного обліку при застосуванні компаніями одночасно "вмененке" і "спрощенки" Податковим кодексом РФ не встановлений. Тому організація повинна самостійно його розробити та затвердити у своїй обліковій політиці.
Обраний організацією спосіб роздільного обліку повинен дозволяти однозначно віднести ті чи інші показники до різних видів підприємницької діяльності. Аналогічних правил слід дотримуватися і при формуванні показників доходів і витрат у бухгалтерському обліку. Зазначена інформація в розрізі видів діяльності, щодо яких використовуються різні податкові режими, є, безсумнівно, суттєвою. Причому як при прийнятті управлінських рішень, так і при оцінці фінансових результатів діяльності у звітному році, а також при порівнянні з показниками попередніх звітних періодів.
Торговим фірмам, які суміщають "спрощенку" і "вмененку", показники виручки, собівартості і прибутку слід розшифрувати по видам діяльності, щодо яких застосовуються різні податкові режими.

>| В інформаційно-правових системах, а також на сайтах регіональних управлінь ФНС Росії розміщені машінооріентірованние форми бухзвітності, в яких запропоновано розшифрування рядків оформляти на окремих аркушах . |<
Порядок відображення суми ЕНВД в бухзвітності роз'яснено у листі Мінфіну Росії від 25 червня 2008 р. № 07-05-09/3. У ньому зазначено, що при розкритті в звіті про прибутки і збитки інформації про формування чистого прибутку (збитку) звітного періоду сума "вмененного" податку повинна бути відображена по окремому рядку (після показника поточного податку на прибуток). Додатково рядком слід також відобразити податок, нарахований у зв'язку із застосуванням "спрощенки".
При формуванні звіту про прибутки і збитки організація може скористатися інформацією № ПЗ-3/2010, в якій сказано про можливість спростити процес формування доходів і витрат наступним чином :
- використовувати касовий метод обліку доходів і витрат, що максимально зблизить бухгалтерський і податковий облік організації, яка застосовує ЕНВД і "спрощенку";
- визнавати комерційні та управлінські витрати в собівартості проданої продукції, товарів, робіт, послуг повністю у звітному році їх визнання як витрати по звичайних видах діяльності;
- визнавати всі витрати за позиками та кредитами іншими витратами;
- не застосовувати окремі положення з бухгалтерського обліку (наприклад, ПБУ 2/2008).

Стаття надрукована в журналі "Облік у торгівлі" № 3, березень 2012


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »