23.03.12 12:52Т. Сильвестрова, головний редактор журналу "Бюджетні організації: бухгалтерський облік та оподаткування"
Джерело: Журнал "Бюджетні організації: Бухоблік і оподаткування"

У минулому номері журналу ми почали розмову про бухгалтерських записах при зміні правового статусу бюджетної установи протягом фінансового року - при переході від застосування норм Інструкції № 162н[1]до правилами, встановленими для бухгалтерського обліку інструкціями № 174н[2], 183н[3]. У цьому номері продовжимо розпочату тему. Керуючись роз'ясненнями, наведеними в Листі Мінфіну РФ від 22.12.2011 № 02-06-07/5236 (далі - Методичні рекомендації), подивимося, як в бухгалтерському обліку відображається перенесення залишків по фінансовим і нефінансовим активам, що утворилися на дату зміни правового статусу установи .

Расчетис фінансовим органом та іншими учасниками бюджетного процесу

Бюджетні установи, здійснюючи свою діяльність згідно предмету і цілям, визначеним згідно з федеральними законами, іншими нормативними правовими актами, муніципальними правовими актами та статутом, протягом фінансового року проводять розрахунки з фінансовим органом, іншими учасниками бюджетного процесу з передачі (приймання) активів, зобов'язань. Ці операції відображаються за такими рахунками бухгалтерського обліку:

  • 1304 05000"Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом";
  • 1210 02000"Розрахунки з фінансовим органом по надходженнях до бюджету";
  • 0304 04000"Внутрішньовідомчі розрахунки";
  • 0401 10000"Доходи поточного фінансового року";
  • 0401 20000"Витрати поточного фінансового року".

Згідноп. 9 Методичних рекомендаційрозрахунки з фінансовим органом, іншими учасниками бюджетного процесу з передачі (приймання) активів, зобов'язань, відображені на вищевказаних рахунках, підлягають обов'язковій звірці, чиненої на дату зміни правового статусу установи.

Передача показників нефінансових активів

Як визначеноп. 9 Методичних рекомендацій,бюджетна установа - одержувач бюджетних коштів відображає всі господарські операції, здійснені до дати зміни його типу, на відповідних рахунках бюджетного обліку, в тому числі операції з нарахування амортизації за місяць, передує місяцю зміни типу установи. За результатами відбиття установою зазначених вище операцій визначаються показники наявності активів (фінансових і нефінансових) і зобов'язань як на балансових, так і на позабалансових рахунках Робочого плану рахунків бюджетного обліку установи.

Показники нефінансових активів, сформовані на дату зміни типу установи (з початку поточного фінансового року) і які значаться на відповідних рахунках бюджетного обліку (в розрізі аналітичних даних, підтверджених регістрами аналітичного обліку (відомостями, картками і т. д.), переводяться установою на рахунки бухгалтерського обліку наступним чином [4]: ??

Розглянемо на прикладі кореспонденцію рахунків, наведену в розд. IV Методичних рекомендацій і освітлену нами трохи вище.

На балансі бюджетної установи значаться об'єкти нефінансових активів, зокрема будівлю (на рахунку 1 101 12310). На дату прийняття засновником рішення про переведення його в бюджетна установа, чия діяльність фінансується за рахунок сум субсидій, виділених йому на виконання завдання засновника, балансова вартість будівлі дорівнює 830 000 руб., а сума нарахованої на нього амортизації (включаючи місяць , що передує місяцю зміни типу установи) становить 450 000 руб.

У бухгалтерському обліку приведення у відповідність до норм Інструкції № 174н операцій з обліку нефінансових активів буде виглядати наступним чином:

*
У пункті 19 Методичних рекомендацій сказано, що рахунок 0304 06000 закривається на дату зміни типу установи по рахунках бюджетного обліку (операція здійснюється останньої на дату зміни типу установи). Про те, що даний рахунок також підлягає закриттю "новим "установою при формуванні вхідних залишків, в Методичних рекомендаціях нічого не сказано. На нашу думку, цей рахунок закривається як в частині відображення вихідних залишків, так і при формуванні вхідних залишків у установи, оскільки він є транзитним. Ні Інструкція № 183н, ні Інструкція № 174н не містять інформації про закриття такого рахунку в кінці фінансового року. Деякі програмісти з метою формування квартальної звітності пропонують закривати рахунок 0304 06000 по вхідних залишках, використовуючи рахунок 0401 10180. Така операція не передбачена Мінфіном, але дозволяє програмі коректно сформувати форми звітності. Тож, на нашу думку, щоб рахунок не "висів", "нове" установа повинна закривати його в кінці фінансового року. Надалі в статті при відображенні операцій з формування вхідних залишків з використанням рахунку 0304 06 000 ми будемо пропонувати і операцію по закриттю цього рахунку (Дебет рахунку 0401 30 000/Кредит рахунку 0304 06 000 або Дебет рахунку 0304 06 000/Кредит рахунку 0401 30 000).

У бухгалтерському обліку установи нового типу на суму показників , сформованих по об'єктах нерухомого та особливо цінного рухомого майна (залишки рахунків обліку нефінансових активів по аналітичним групам синтетичного рахунку 10 "Нерухоме майно установи" і 20 "Особливо цінне рухоме майно установи"), закріпленого за установою нового типу, відображаються кореспонденції рахунків (як це показано в прикладі) (пп. "в" п. 11 Методичних рекомендацій):

  • в сумі балансової вартості об'єктів нефінансових активів:

Дебет рахунку 0304 06 830"Зменшення розрахунків з іншими кредиторами"

Кредитрахунків аналітичного облікурахунку 0210 06 000"Розрахунки із засновником" (бюджетною установою - 4210 06 660, 2210 06 660, автономним установою - 4210 06 000, 2210 06 000)

  • в сумі нарахованої амортизації:

Дебетвідповідних рахунків аналітичного облікурахунку 0210 06 000"Розрахунки із засновником" (бюджетною установою - 4210 06 560, 2210 06 560, автономним установою - 4210 06 000, 2210 06 000)

Кредит рахунку 0304 06 730"Збільшення розрахунків з іншими кредиторами"

Операції з формування розрахунків із засновником оформляються окремою Довідкою (ф. 0504833) в двох примірниках з напрямком одного з них засновнику.

Перенесення показників фінансових активів (за винятком безготівкових грошових коштів )

Правила переносу показників фінансових активів (за винятком безготівкових грошових коштів), сформованих на дату зміни типу установи, прописані вп. 12 Методичних рекомендацій. Наведемо в таблиці кореспонденцію рахунків, запропоновану Мінфіном у Методичних рекомендаціях:

<1>В сумі заборгованості перед установою (дебетові сальдо) [5].

<2>У випадках, передбачених законодавством.

<3>В сумі заборгованості працівників (підзвітних осіб) за грошовими коштами, отриманими в підзвіт (дебетові сальдо).

<4>В сумі заборгованості перед установою (дебетові сальдо).

<5>У випадках, передбачених законодавством.

<6>В сумі заборгованості установи за отриманими попередніми оплатами, переплатам (кредитове сальдо).

<7>В сумі заборгованості установи перед працівниками (підзвітними особами), по затвердженим перевитрат (кредитове сальдо).

<8>В сумі заборгованості установи за отриманими переплатам (кредитове сальдо).

<9>У випадках, передбачених законодавством.

<10>В сумі заборгованості платників доходів (дебетові сальдо).

<11>У випадках, передбачених законодавством.

<12>В сумі заборгованості працівників (підзвітних осіб) за грошовими коштами, отриманими в підзвіт (дебетові сальдо).

<13>В сумі заборгованості перед установою (дебетові сальдо).

<14>У випадках, передбачених законодавством.<15>В сумі кредитового сальдо.

<16>В сумі кредитового сальдо.

<17>В сумі кредитового сальдо.

Зазначені операції оформляються окремою Довідкою (ф. 0504833) в двох примірниках з напрямком одного з них засновнику - головному адміністраторові доходів бюджету.

Пропонуємо розглянути на прикладах, як працює наведена вище кореспонденція рахунків.

За рішенням засновника з 1 лютого 2012 р.

бюджетне установа отримує субсидії на виконання завдання засновника. У січні установою за рахунок сум бюджетних асигнувань були придбані талони на бензин на суму 40 000 руб. Талони на суму 15 000 руб. в цьому ж місяці було видано під звіт співробітникові установи.

У бухгалтерському обліку установи були зроблені такі записи:

Станом на 1 лютого в установи є:

- дебетовий залишок порахунком 1201 35000на суму 25 000 руб;

- дебетовий залишок порахунку 1208 34 000на суму 5 000 руб.

Приведення вихідних залишків у відповідність до норм Інструкції № 174н на рахунках бухгалтерського обліку відображається наступним чином:

Бюджетне установа в рамках приносить дохід діяльності надає платні медичні послуги. З 01.03.2012 воно стає автономним. За станом на цю дату установа має дебетовий залишок по рахунку 2205 31000 в сумі 30 000 руб., що утворився в результаті несплати особою наданих установою послуг з договором.

У бухгалтерському обліку перенесення вихідних залишків порахунком 2205 31000буде відображений наступним чином:

Перерахування залишків безготівкових грошових коштів

В результаті здійснення приносить дохід діяльності установа отримує доходи - грошові кошти, які відображаються на відповідному рахунку. На дату зміни правового статусу бюджетних установ залишок коштів, одержаних від здійснення цього виду діяльності, на особовому рахунку зазвичай не дорівнює нулю. Також в установи на дату переходу можуть матися невитрачені кошти обов'язкового медичного страхування, кошти у тимчасовому розпорядженні. Порядок відображення операцій по перерахуванню залишків цих безготівкових грошових коштів міститься вп. 13.1 Методичних рекомендацій. Нижче у формі таблиці наведемо кореспонденцію рахунків, встановлену в даному пункті.

Вищевказані операції оформляються окремою Довідкою (ф. 0504833) в двох примірниках з напрямком одного з них засновнику - головному адміністраторові доходів бюджету . Бюджетна установа - одержувач бюджетних коштів при відображенні операцій зкредитом рахунка 0201 11 000одночасно виробляє зменшенняпозабалансового рахунку 17на суму перерахувань за кодом класифікації доходів відповідного бюджету за бюджетною системи РФ. Зменшенняпозабалансового рахунку 17не виробляється тільки в частині перерахування коштів з особового рахунку установи за операціями з коштами, отриманими в тимчасове розпорядження.

Перерахування залишків готівкових коштів

Залишки грошових коштів в рамках приносить дохід діяльності та коштів ОМС, що знаходяться в касі установи на дату зміни його правового статусу, в бухгалтерському обліку переносяться наступним чином (п. 13.2 Методичних рекомендацій):

Перенесення показників, що відображають зобов'язання бюджетної установи

Упункті 14Методичних рекомендаційроз'яснено, як приводяться у відповідність з нормамиінструкцій №174н,183нзалишки, сформовані на відповідних рахунках аналітичного облікурахунків 0302 00000"Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями",0303 00000"Розрахунки по платежах до бюджетів",0304 02000"Розрахунки з депонентами",0304 03000"Розрахунки за утримань із виплат з оплати праці". Розглянемо наведену в даному пункті кореспонденцію рахунків:

Зазначені операції оформляються окремою Довідкою (ф. 0504833) в двох примірниках з напрямком одного з них засновнику - головному адміністраторові доходів бюджету.

Бюджетна установа - ПБС з 01.02.2012 переходить на отримання субсидії. В січні 2012 р. бухгалтер в рамках приносить дохід діяльності нарахував працівнику заробітну плату, яка була йому виплачена за мінусом утриманих з нього аліментів. Утримані аліменти на дату зміни статусу установи не були перераховані одержувачу.

У бухгалтерському обліку установи операції на нарахування заробітної плати та утриманню з неї аліментів були відображені в такий спосіб:

У бухгалтерському обліку операції з перенесення даних, сформованих нарахунках 0303 01000(дебетове сальдо утворилося в результаті неправильного перерахування суми ПДФО) і0304 03 000(кредитове сальдо утворилося, оскільки установа не перерахувало аліменти одержувачу), будуть відображені в такий спосіб:

Висновок рахунків установою при завершенні поточного фінансового року

Упунктах 16 - 18 Методичних рекомендаційМінфін роз'яснив правила укладання рахунків установою при зміні правового статусу. Так, показники розрахунків з фінансовим органом по надходженнях до бюджету, сформовані з початку фінансового року до дати зміни типу закладу (на відповідних рахунках аналітичного облікурахунку 1210 02 000"Розрахунки з фінансовим органом по надходженнях до бюджету"), з бюджетного обліку не переносяться і відображаються у бюджетній звітності установою як адміністратором доходів бюджету.

Закриття показників рахунків по адмініструються надходженнях, зарахованим до бюджету при завершенні фінансового року, відбивається (останніми операціями по бюджетному обліку на дату зміни типу установи) такими бухгалтерськими записами:

Дебет рахунку 1401 30 000"Фінансовий результат минулих звітних періодів"

Кредитвідповідних рахунків аналітичного облікурахунки1210 02000"Розрахунки з фінансовим органом по надходженнях до бюджету"

У свою чергу, показники за відповідними рахунками аналітичного облікурахунків 0304 04000"Внутрішньовідомчі розрахунки",0304 05 000"Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом" з бюджетного обліку не переносяться і відображаються у бюджетній звітності установи як одержувача бюджетних коштів.

Операції з укладення рахунків при завершенні поточного фінансового року відображаються (останніми операціями по бюджетному обліку на дату зміни типу установи) такими бухгалтерськими записами:

Дебет рахунку 0401 30 000"Фінансовий результат минулих звітних періодів"

Кредитвідповідних рахунків аналітичного облікурахунки0304 04000"Внутрішньовідомчі розрахунки"

Дебетвідповідних рахунків аналітичного облікурахунків 0304 05000"Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом",0304 04000"Внутрішньовідомчі розрахунки"

Кредит рахунку 0401 30 000"Фінансовий результат минулих звітних періодів"

Показники за відповідними рахунками аналітичного облікурахунку 0401 00 000"Фінансовий результат господарюючого суб'єкта "(0 401 10 000, 0401 20 000), сформовані з початку фінансового року до дати зміни типу установи, з бюджетного обліку не переносяться і відображаються у бюджетній звітності установи як одержувача бюджетних коштів (адміністратора доходів бюджету).

Операції з укладення рахунків при завершенні поточного фінансового року відображаються (останніми операціями по бюджетному обліку на дату зміни типу установи):

Дебет рахунку 0401 30 000"Фінансовий результат минулих звітних періодів "

Кредитвідповідних рахунків аналітичного облікурахунки0401 00000" Фінансовий результат господарюючого суб'єкта "(0401 10 000, 0401 20 000)

Дебетвідповідних рахунків аналітичного облікурахунки0401 00000"Фінансовий результат господарюючого суб'єкта "(0 401 10 000, 0401 20 000)

Кредит рахунку 0401 30 000" Фінансовий результат минулих звітних періодів "

Показники розрахунків, сформовані в результаті перекладу даних про наявність активів і зобов'язань на дату зміни типу закладу (відбивається останніми (остаточними) операціями по бюджетному обліку на дату зміни типу установі), переносяться за допомогою наступних записів:

Дебет рахунку 0401 30000"Фінансовий результат минулих звітних періодів"

Кредит рахунку 0304 06 000"Розрахунки з іншими кредиторами"

Дебет

Детальніше »