Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

Перш за все, відзначимо, що такі види митних платежів, як ПДВ і акциз, сплачені при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації, є податковими платежами. У бухгалтерському обліку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню, затвердженим Наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2001 року № 94н, для узагальнення інформації про розрахунки з бюджетом призначений рахунок 68 "Розрахунки по податках і зборах". Для урахування ПДВ і акцизів до рахунку 68 слід відкрити відповідні субрахунки. За кредитом цього рахунка відображаються суми, належні до сплати до бюджету, за дебетом рахунка відображаються суми, фактично перераховані до бюджету, а також суми ПДВ, списані з рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям".

Такі види митних платежів, як мито і митні збори не включені до складу податкових платежів, так як не пойменовані у статті 13 НК РФ. Їх сплата регулюється Митним кодексом Російської Федерації. У цьому зв'язку відображати суми митних зборів і зборів на рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах" недоцільно. Згідно з планом рахунків розрахунки за даними платежами можна враховувати на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", який призначений для узагальнення інформації про розрахунки за операціями з дебіторами і кредиторами, не згаданими в поясненнях до рахунків 60 - 75. Для обліку сум митних зборів і зборів до рахунку 76 також необхідно відкрити субрахунки другого і більш високих порядків.

Облік митних платежів при придбанні матеріально-виробничих запасів.

Звернемося до ПБУ 5/01.

У відповідності з пунктом 2 ПБУ 5/01 до бухгалтерського обліку в якості матеріально-виробничих запасів приймаються активи:

 • використовуються в якості сировини, матеріалів і тому подібного при виробництві продукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг);
 • призначені для продажу;
 • використовувані для управлінських потреб організації.

Частиною матеріально-виробничих запасів є також готова продукція, призначена для продажу, та товари, придбані або отримані від інших юридичних або фізичних осіб і також призначені для продажу.

Матеріально-виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною вартістю, при цьому згідно з пунктом 6 ПБУ 5/01 при придбанні матеріально-виробничих запасів за плату їх фактичною вартістю визнається сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків.

До фактичним витратам відносяться, зокрема митні збори, а також інші платежі, безпосередньо пов'язані з придбанням матеріально-виробничих запасів.

Таким чином, митні збори і збори, сплачені організацією при імпорті матеріально-виробничих запасів, будуть включені в бухгалтерському обліку до первісної вартості придбаних активів.

У бухгалтерському обліку організації суми митних зборів і податків при придбанні імпортних матеріально-виробничих запасів відображатимуться так:

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

10

76

Включено до вартість придбаної сировини, матеріалів сума сплаченого мита, зборів

41

76

Включена у вартість придбаних товарів сума сплаченого мита, зборів

76

51

Перераховано суми мит, зборів

З метою податкового обліку витрати організації на придбання сировини, використовуваного у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг) і (або) утворює їх основу або є необхідним компонентом при виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), на підставі підпункту 1 пункту 1 статті 254 НК РФ включаються до складу матеріальних витрат.

Вартість матеріально-виробничих запасів , що включаються в матеріальні витрати, відповідно до пункту 2 статті 254 НК РФ визначається виходячи з цін їх придбання (без урахування ПДВ і акцизів, за винятком випадків, передбачених НК РФ), включаючи, зокрема, ввізні мита і збори, пов'язані з придбанням матеріально-виробничих запасів.

Таким чином, при придбанні сировини і матеріалів у іноземного постачальника не буде виникати різниці в формуванні первісної вартості в цілях бухгалтерського та податкового обліку, оскільки суми митних зборів і зборів в бухгалтерському та податковому обліку будуть враховуватися в первісної вартості придбаних сировини і матеріалів.

При використанні організацією методу нарахування в податковому обліку датою здійснення матеріальних витрат визнається дата передачі у виробництво сировини, матеріалів - у частині сировини і матеріалів, що припадають на вироблені товари (роботи , послуги).

Якщо організація набуває імпортні товари, їй слід керуватися статтею 320 НК РФ, встановлює порядок визначення витрат з торговельних операцій. Зокрема, в даній статті сказано, що протягом поточного місяця витрати обігу формуються відповідно до глави 25 НК РФ. При цьому в суму витрат обігу включаються також витрати платника податку - покупця товарів на доставку цих товарів, складські витрати та інші витрати поточного місяця, пов'язані з придбанням, якщо вони не враховані у вартості придбання товарів, і реалізацією цих товарів. До недоліків звернення не відноситься вартість придбання товарів за ціною, встановленою умовами договору. При цьому платник податку має право сформувати вартість придбання товарів з урахуванням витрат, пов'язаних з придбанням цих товарів. Вказана вартість товарів враховується при їх реалізації відповідно до підпункту 3 пункту 1 статті 268 НК РФ.

Вартість придбання товарів, відвантажених, але не реалізованих на кінець місяця, не включається до складу витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією , до моменту їх реалізації. Порядок формування вартості придбання товарів визначається платником податків в обліковій політиці для цілей оподаткування та застосовується протягом не менше двох податкових періодів.

Таким чином, організація може вибрати один із двох можливих способів обліку митних зборів і зборів та закріпити прийняте рішення в наказі по обліковій політиці:

 • враховувати суми митних зборів і зборів у вартості придбаних товарів, при цьому дані витрати будуть визнаватися прямими, і враховуватися у складі витрат на виробництво і реалізацію в міру реалізації товарів.
 • враховувати суми митних зборів і зборів у складі інших витрат (на підставі підпункту 1 пункту 1 статті 264 НК РФ), при цьому дані витрати будуть непрямими і, відповідно, на підставі статті 320 НК РФ будуть зменшувати доходи від реалізації поточного звітного періоду .

При використанні першого з представлених варіантів, між даними бухгалтерського і податкового обліку організації різниці не виникає. Якщо ж буде використовуватися другий з варіантів, то в бухгалтерському обліку організації первісна вартість придбаних товарів буде перевищувати вартість цих товарів з метою оподаткування прибутку, що призведе до утворення тимчасових різниць, а значить до утворення відкладених податкових зобов'язань. Відповідно до ПБО 18/02 відкладені податкові зобов'язання повинні відображатися в бухгалтерському обліку організації за кредитом рахунка 77 "Відстрочені податкові зобов'язання" і дебетом рахунка 68 "Розрахунки з податків і зборів". Виникла в даному випадку тимчасова різниця і відповідне їй зобов'язання будуть погашатися по мірі продажу імпортних товарів.

Таким чином, щоб уникнути виникнення різниць при придбанні імпортних товарів, можна рекомендувати організаціям включати суми митних зборів і податків до первісної вартості придбаних товарів та відобразити такий порядок в наказі по обліковій політиці.

Облік митних платежів при придбанні об'єктів основних засобів.

В бухгалтерському обліку основні засоби відображаються за первісною вартістю.

Первісна вартість - це фіксована величина, за якою основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку. Визначення первісної вартості основних засобів залежить від способу надходження об'єкта основних засобів.

Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, причому як нових основних засобів, так і колишніх в експлуатації, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження і виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків. Відповідно до пункту 8 ПБО 6/01 фактичними витратами на придбання основних засобів є, зокрема, суми мита і митних зборів, невозмещаемие податки, а також інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням основних засобів. Тобто, якщо організація набуває об'єкт основних засобів в іноземного постачальника, суми мита і митного збору будуть включатися до первісної вартості об'єкта основних засобів. На підставі Плану рахунків дані витрати будуть відображатися за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" в кореспонденції з кредитом рахунка 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами". Якщо придбане імпортне основний засіб є підакцизним товаром, то сума сплаченого акцизу також буде включатися до первісної вартості основного засобу, оскільки в даному випадку акциз буде невідшкодовуваних податків. В обліку це відобразиться кореспонденцією рахунків за дебетом рахунка 08 і кредитом рахунка 68 "Розрахунки по податках і зборах" на субрахунку, призначеному для обліку акцизів, оскільки акциз, крім того, що він є митним платежем, є і податковим платежем.

Під основними засобами з метою оподаткування прибутку на підставі пункту 1 статті 257 НК РФ розуміється частина майна, використовуваного в якості засобів праці для виробництва та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) або для управління організацією.

Первісна вартість основного засобу визначається як сума витрат на його придбання, спорудження, виготовлення, доставку та доведення до стану, в якому воно придатне для використання, за винятком сум податків, що підлягають вирахуванню або враховуються в складі витрат відповідно до НК РФ.

Оскільки сплата мита і митних зборів є одним з умов придбання основного засобу, зазначені суми мають бути враховані в первісної вартості основного засобу.

Суми податків, мит і зборів, нараховані у встановленому законом порядку, за винятком перелічених у статті 270 НК РФ, відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 264 НК РФ ставляться до інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією.

Проаналізувавши статтю 270 НК РФ, що визначає склад витрат, що не враховуються з метою оподаткування прибутку, ми побачимо, що в ній не міститься прямої згадки акцизу, мита і митних зборів. Разом з тим, у пункті 5 цієї статті сказано, що при визначенні податкової бази не враховуються витрати з придбання майна, що амортизується.

Звернувшись до статті 199 НК РФ, побачимо, що суми акцизу, сплачені при ввезенні підакцизних товарів на митну територію Російської Федерації, враховуються у вартості зазначених підакцизних товарів.

Таким чином, на підставі викладеного можна зробити висновок, що з метою податкового обліку митні збори і збори, а також акцизи, у разі придбання підакцизних основних засобів, включаються до первісної вартості придбаних основних засобів.

Облік митних платежів при придбанні об'єктів нематеріальних активів.

Перш за все, нагадаємо читачам , які об'єкти включаються до складу нематеріальних активів.

До нематеріальних активів згідно з пунктом 4 ПБУ 14/2000, відносяться наступні об'єкти інтелектуальної власності (виключне право на результати інтелектуальної діяльності):

 • виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;
 • виключне авторське право на програми для ЕОМ, бази даних;
 • майнове право автора або іншого правовласника на топології інтегральних мікросхем;
 • виключне право власника на товарний знак і знак обслуговування, найменування місця походження товарів;
 • виключне право патентовласника на селекційні досягнення.

Відповідно до пункту 6 ПБУ 14/2000 первісна вартість нематеріальних активів, придбаних за плату, визначається як сума фактичних витрат на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації. До фактичним витратам на придбання нематеріальних активів належать, зокрема митні збори, патентні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з поступкою (придбанням) виключних прав правовласника, інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням нематеріальних активів. Отже, в бухгалтерському обліку сплачені при придбанні нематеріальних активів митні збори і збори включаються до первісної вартості даних об'єктів.

З метою оподаткування прибутку згідно з пунктом 3 статті 257 НК РФ нематеріальними активами визнаються придбані платником податку результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності (виключні права на них), які використовуються у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб організації протягом тривалого часу (тривалістю понад 12 місяців).

До нематеріальних активів з метою оподаткування, зокрема, відносяться:

 • виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;
 • виключне право автора та іншого правовласника на використання програми для ЕОМ, бази даних;
 • виключне право автора або іншого правовласника на використання топології інтегральних мікросхем;
 • виключне право на товарний знак, знак обслуговування, найменування місця походження товарів і фірмове найменування;
 • виключне право патентовласника на селекційні досягнення;
 • володіння "ноу-хау", таємну формулу або процес, інформацією щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Не належать до нематеріальних активів науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи, що не дали позитивного результату, а також інтелектуальні і ділові якості працівників організації, їх кваліфікація і здатність до праці.

Оцінка первісної вартості нематеріальних активів з метою обчислення податку на прибуток регулюється статтею 257 НК РФ.

Первісна вартість амортизованих нематеріальних активів згідно пункту 3 статті 257 НК РФ визначається як сума витрат на їх придбання (створення) і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання, за винятком податку на додану вартість і акцизів, крім випадків, передбачених НК РФ. Оскільки сплата мит і зборів може бути необхідною умовою придбання нематеріального активу, то витрати по їх сплаті включаються до первісної вартості нематеріальних активів.

Облік митних платежів при застосуванні спеціальних податкових режимів.

Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок) регулюється главою 26.1 НК РФ.

Організації, що перейшли на сплату єдиного сільськогосподарського податку, не сплачують:

 • податок на прибуток організацій;
 • податок на додану вартість;
 • податок на майно організацій;
 • єдиний соціальний податок.

Індивідуальні підприємці, перейшли на сплату єдиного сільськогосподарського податку, не сплачують:

 • податок на доходи фізичних осіб (відносно доходів, одержаних від здійснення підприємницької діяльності);
 • податок на додану вартість;
 • податок на

  Детальніше »