Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

Для узагальнення інформації про розрахунки по добровільному страхуванню працівників організації Планом рахунків фінансово - господарської діяльності організацій та Інструкцією щодо його застосування, затвердженої Наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2000 року № 94н "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню" призначений рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 76-1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню ".

Оплата страхових внесків страхової компанії відображається за дебетом рахунка 76" Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ", субрахунок 76-1" Розрахунки по майновому і особистому страхуванню "в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів .

На підставі пунктів 7, 8 ПБУ 10/99, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 6 травня 1999 року № 33н "Про затвердження положення по бухгалтерському обліку" Витрати організації "ПБУ 10/99" (далі - ПБО 10/99), витрати на добровільне страхування працівників можуть ставитися до витрат по звичайних видах діяльності і включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) або до складу витрат на продаж. При цьому, згідно з пунктом 18 ПБО 10/99 витрати організації визнаються у тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів і іншої форми здійснення (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності).

Традиційним терміном для укладання договору добровільного страхування є 1 рік. У разі укладення договору добровільного страхування на термін 12 місяців, витрати по ньому визнаються в обліку щомісяця в розмірі 1/12 від суми страхового внеску.

Інформація про витрати, вироблених в даному звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодам узагальнюється на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів". Витрати, враховані на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів", списуються організаціями в дебет рахунків обліку витрат.

Нарахування суми страхового відшкодування, належної за договором страхування працівникові організації, в разі настання страхового випадку, відображається в бухгалтерському обліку, згідно з Планом рахунків:

Дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

Кредит рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"

Суми страхового відшкодування, отримані організацією від страхових організацій, відповідно до договорів страхування, відображаються:

Дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки"

Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"

На практиці, в більшості випадків, виплати потерпілому сум страхового відшкодування провадяться без участі страхувальника, і страхова сума виплачується страховиком безпосередньо застрахованій.

Приклад 1.

У січні, виробничої організацією укладено договір зі страховою компанією на добровільне страхування від нещасних випадків своїх працівників строком на один рік. Страховий внесок, відповідно до умов договору, сплачується організацією одноразово в сумі 54 000 рублів. У липні, в результаті страхового випадку, одному з працівників проведена страхова виплата в розмірі 6800 рублів. Зазначена сума перерахована страховою організацією на розрахунковий рахунок організації та видана застрахованій працівнику з каси організації.

Розглянемо відображення операцій в бухгалтерському обліку організації:

Бухгалтерські записи в січні.

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

76 - 1

51

54000

Перераховано суму страхового внеску страховику

97

76-1

54000

Сума страхового внеску відображена в складі витрат майбутніх періодів

20

97

4500

Відображено у складі витрат по страхуванню, що стосуються поточного місяця (54000 рублів: 12)

76-1

73

6800

Нарахована сума страхового відшкодування

51

76-1

6800

Отримано кошти від страхової компанії для виплати застрахованій особі

73

50

6800

Виплачено страхове відшкодування працівникові організації


Закінчення приклад.

Приклад 2.

Організація 6 січня уклала договір добровільного медичного страхування на 1 рік (366 днів). Страхова премія склала за рік 20 000 рублів на кожного з 15 співробітників. Страхові внески були сплачені разовим платежем 6 січня.

Для правомірного списання страхових внесків організація повинна розрахувати їх суму за січень.

Вона склала 21 369,86 рубля (20 000 рублів х 15 осіб/365 днів) х (31 день - 5 днів)).

Розрахуємо суму на решту місяців поточного року.

У розглянутому прикладі вартість товару складе 112 762,20 рубля (101 694 , 92 + 4 067,80 + 7 000).

Закінчення приклад.

Що стосується основних засобів, то на підставі пункту 12 ПБУ 6/01 "Облік основних засобів", затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 30 березня 2001 року № 26н, то до їх первісної вартості включаються фактичні витрати організації на доставку, та приведення основного засобу в придатний для використання стан. Згідно ж з пунктом 8 ПБУ 6/01, у вартість основних засобів дозволено включати й інші витрати, пов'язані з їх виготовленням та придбанням. Грунтуючись на ці пункти ПБУ, можна сказати, що в витрати можуть включатися і витрати по страхуванню вантажів.

У плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затвердженим Наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 року № 94н, для розрахунків по страхуванню, передбачено рахунок 76 субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню".

Приклад 2.

Організація придбала холодильна шафа 10 листопада по ціною 410000 крб. (Без ПДВ) і застрахувала його на період перевезення. Страхова премія у розмірі 900 рублів, була виплачена страхової компанії 11 листопада. Шафа був доставлений на місце і введений в експлуатацію 17 листопада. Перевезення обійшлася організації в 15000 рублів.

У бухгалтерському обліку організації зроблені такі проводки:

Кореспонденція рахунків

Сума , рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

08

60

410000

Відображено вартість холодильника

08

76

900

Відображено суму страхової премії

76/1

51

900

Сплачено страхова премія

08

60

15000

Відображено вартість перевезення

01

08

425900

Холодильник зданий в експлуатацію

Вартість холодильника склала (410000 +900 +15000) = 425900 руб.

Закінчення приклад.

Бухгалтерський облік операцій по добровільному страхуванню транспортного засобу

У бухгалтерському обліку, згідно з пунктом 5 ПБУ 10/99, витрати, здійснення яких пов'язане з виконанням робіт, наданням послуг, є витратами по звичайних видах діяльності. Отже, витрати організації по страхуванню транспортних засобів відносяться до витрат по звичайних видах діяльності.

Згідно з пунктом 18 ПБО 10/99, витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати грошових коштів і іншої форми здійснення (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності). При цьому повинні бути дотримані умови зазначені в пункті 16 ПБУ 10/99.

Відповідно до пункту 65 Положення по веденню бухгалтерського обліку та звітності, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 29 липня 1998 року № 34н "Про затвердження положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації ", витрати, зроблені організацією в звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів, відображаються в бухгалтерському балансі окремою статтею як витрати майбутніх періодів і підлягають списанню у порядку, що встановлюється організацією (рівномірно, пропорційно обсягом продукції) протягом періоду, до якого вони відносяться.

Отже, якщо договір страхування укладено на період, який перевищує 12 місяців, суми страхового внеску слід враховувати як витрати майбутніх періодів.

Потім їх слід щомісяця рівними частками списувати на рахунки обліку витрат.

Приклад 3.

Організація 15 квітня застрахувала добровільно власний автомобіль "ВАЗ -2107" від угону . Термін дії договору становить 12 місяців (з 15 квітня поточного року по 15 квітня наступного року включно). Сума страхового платежу за договором добровільного страхування становить 15 000 рублів, яка була перерахована 15 квітня поточного року.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку, які проведені 15 квітня поточного року:

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

76-1

51

15000

Перераховано страховий внесок

97

76-1

15000

Враховано страховий внесок у складі майбутніх періодів


Розрахуємо часткові витрати зі страхування автомобіля 30 квітня поточного року:

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

26

97

666,66

Списані частково витрати по добровільному страхуванню (15000 рублей/12 міс . х16 дн./30 дн.)


Щомісяця в період з травня поточного року по березень наступного року включно:

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

26

97

1250

Списано витрати по страхуванню транспортного засобу


14 квітня наступного року в бухгалтерському обліку зроблена бухгалтерська запис:

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

26

97

583,34

Списані частково витрати по добровільному страхуванню транспортного засобу (15000 рублей/12мес.х14дн./30дн.)


Закінчення приклад.

Зверніть увагу!

Якщо транспортний засіб викрадено і тому подібне, то дія договору добровільного страхування припиняється. У бухгалтерському обліку відбувається відображення операції на суму страхових платежів, які були відображені на рахунку 76 або 97 і не включені у витрати:

Дебет рахунку 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Надзвичайні витрати"

Кредит рахунків 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", 97 "Витрати майбутніх періодів"- списується сума страхових внесків, не включених у витрати на дату, коли автомобіль був викрадений.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ по добровільному страхуванню ризику, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

На підставі пункту 11 Положення з бухгалтерського обліку "Облік договорів ( контрактів) на капітальне будівництво "(ПБО 2/94), затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 20 грудня 1994 року № 167, витрати підрядника складаються з усіх видатків, пов'язаних з виконанням підрядних робіт за договором. У зв'язку з цим, якщо будівельно-монтажні ризики застраховані, то такі витрати будуть витратами по звичайних видах діяльності. На базі цих витрат формується собівартість виконаних будівельних робіт, відповідно до пункту 9 ПБУ 10/99.

При цьому згідно з пунктом 18 ПБО 10/99, витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому вони мали місце, в незалежності від часу фактичної виплати коштів. На думку податкових органів, якщо організація перераховує страховій компанії гроші за договором, укладеним, наприклад, на один рік, то витрати за таким договором слід відобразити спочатку в складі витрат майбутніх періодів, а потім списувати на витрати протягом всього терміну дії договору.

Грунтуючись на пункт 1 статті 318 Податкового кодексу Російської Федерації (далі - НК РФ), витрати по страхуванню, визнані у податковому обліку в звітному періоді, є непрямими витратами, тобто такі витрати в повному обсязі відносяться на зменшення доходів звітного періоду, і їх не потрібно розподіляти за видами незавершеного виробництва.

Приклад 4.

Підрядна Організація уклала договір страхування будівельно-монтажних ризиків зі страховою компанією. Договір укладено 25 червня поточного року і діє до 24 червня наступного року включно.

Страхова премія в розмірі 48 000 руб. сплачена одноразово 25 червня поточного року.

У червні поточного року в обліку Організації бухгалтеру слід зробить такі проводки:

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

97

76/1

48000

Нараховано заборгованість страхової компанії

76/1

51

48000

Перераховано страхова премія страхової компанії

20

97

800

(48000руб./12мес/30дн. * 6дн.) відображені витрати відносяться до червня поточного року.

20

97

4000

(48000руб./12мес.) списана частина витрат по страхуванню, що відносяться до кожного наступного звітному місяцю.

20

97

3200

(48000руб./12мес./30дн. * 24 дн.) відображені витрати відносяться до червня наступного року.

Закінчення приклад.

Якщо страховий випадок настав, організація в обов'язковому порядку проводить інвентаризацію майна. Факт настання страхового випадку фіксується страховим актом.

Грунтуючись на пункт 9 Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ПБУ 9/99, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 року № 32н, надходження, що виникають як наслідки надзвичайних обставин, вважаються надзвичайними доходами. До таких надходжень можуть відноситися:

· страхове відшкодування;

· вартість матеріалів, що залишаються від списання майна, непридатного до відновлення і використанню.

Виниклі при цьому витрати , відображають у складі надзвичайних витрат (пункт 13 ПБУ 10/99).

Надзвичайні доходи і витрати списуються на рахунок прибутків і збитків (пункт 11 ПБУ 9/99, пункт 15 ПБУ 10/99.

Якщо організація уклала договір страхування, то всі збитки від настання страхового випадку відображаються на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" (субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"). На ньому ж відображаються суми відшкодування, отриманого від страховика. І тільки сальдо по рахунку 76 (субрахунок 1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню"), а це є втрати від страхових випадків, які не покриває страхове відшкодування, списують на рахунок 99 "Прибутки і збитки".

Організації так само необхідно відновити "вхідний" ПДВ за матеріалами, які були зіпсовані в результаті настання страхового випадку (якщо, ПДВ по них не було відшкодовано з бюджету). Сума даного податку буде покриватися за рахунок страхового відшкодування.

Приклад 5.

Організація застрахувала будівельно-монтажні ризики, за що сплатила страховій компанії страхову премію в розмірі 48 000 руб.

В результаті стихійного

Детальніше »