АКДИ "Економіка і життя"/

У концепцію МСФЗ закладено низку принципів, які базуються на певних припущеннях. У свою чергу кожен із стандартів має встановлену структуру. Про те, що являють собою ці елементи, а також які стандарти діють в даний час, читайте у цій статті.

Як уже згадувалося в першій статті цього циклу<*>, Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) являють собою систему документів, що складається з передмови до положень з МСФЗ, роз'яснень принципів підготовки і подання фінансової звітності (концепції МСФЗ), стандартів та інтерпретацій до них. Кожен із зазначених документів має власне значення, але, будучи елементом системи, не може застосовуватися окремо від інших її складових.


------------------------

<*>Див: Нова бухгалтерія. 2006. N 9, 10.

У передмові (Preface to International Financial Reporting Standards) визначається порядок розробки та застосування стандартів, а також встановлюються цілі і порядок діяльності Ради з МСФЗ. У контексті передмови повинні розглядатися становища кожного окремого стандарту.

Концепція МСФЗ (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) являє собою сукупність принципів, покладених в основу всіх стандартів і інтерпретацій. Рада з МСФЗ керується ними при розробці нових стандартів, а фахівцям, складовим звітність та підтверджує її достовірність, принципи допомагають правильно інтерпретувати стандарти та вирішувати питання, прямо не розкриті в МСФО.

У концепції МСФЗ визначаються мета складання фінансової звітності, її основні елементи (активи, пасиви, доходи, витрати, капітал та ін), встановлюються якісні характеристики, які визначають корисність фінансової звітності, а також наводяться визначення основних термінів.

Стандарти (International Finantional Reporting Standards, International Accounting Standards) встановлюють правила, що визначають порядок розкриття окремих господарських операцій у фінансовій звітності. Нагадаємо, що стандарти, прийняті Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності до 2001 р., носять назву International Accounting Standards (скорочено - IAS), а стандарти, прийняті починаючи з 2001 р. правонаступником Комітету - Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності, іменуються International Financial Reporting Standards (IFRS).

В даний час діють 31 стандарт IAS і 6 стандартів IFRS (див. табл. 1 на с. 23). Інтерпретації (Interpretations of IFRS, IAS) являють собою важливу частину системи МСФЗ, оскільки вони, по-перше, роз'яснюють і уточнюють окремі положення стандартів з урахуванням практики їх застосування, а по-друге, регулюють порядок застосування відповідних стандартів з питань, недостатньо розкритим або взагалі не згаданим в самому стандарті.

Абревіатура, використовувана для позначення інтерпретацій, різна в залежності від періоду публікації кожного документа.
Інтерпретації, опубліковані до 2001 р., скорочено іменуються SIC - за назвою Постійного комітету з інтерпретацій (Standards Interpretations Committee).

У 2001 р. відбулася реорганізація Комітету і в англомовному варіанті він став називатися International Financial Reporting Interpretations Comittee - IFRIC.

Російськомовна абревіатура інтерпретацій - ПКІ - не змінювалася, тому в спеціалізованій літературі при описі інтерпретацій для зручності користувачів прийнято вказувати і відповідну англомовну абревіатуру: ПКІ (SIC) або ПКІ (IFRIC) (див. табл. 2 на с. 25).

КОНЦЕПЦІЯ МСФЗ. ПРИНЦИПИ

Згідно концепції МСФЗ метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан (бухгалтерський баланс), фінансові результати діяльності компанії (звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів ) і зміни у фінансовій позиції (звіт про зміни капіталу), корисної для широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень.

Концепція МСФЗ визначає, що для досягнення вищезазначеної мети фінансової звітності повинні бути притаманні певні якісні характеристики, а сформована вона повинна бути з урахуванням основоположних припущень і обмежень.

Існують чотири основні причини, що визначають необхідність існування принципів підготовки фінансової звітності відповідно до МСФЗ:

1. Принципи допомагають дотримуватися послідовність при розробці стандартів. Без наявності принципів, що визначають, наприклад, пріоритет змісту над юридичною формою, кожну конкретну господарську ситуацію варто було б розглядати в стандартах окремо, що збільшило б ймовірність застосування непослідовних підходів.

2. При розробці нових стандартів принципи допомагають прискорити хід обговорення та зосередитися на вирішенні конкретних питань. Немає необхідності повертатися постійно до розгляду концептуальних питань, оскільки основні питання підготовки фінансової звітності вже визначені принципами.

3. При складанні фінансової звітності принципи допомагають знайти підходи до вирішення тих питань, які не розкриті в окремих стандартах і інтерпретаціях.

4. Якщо МСФЗ та національні стандарти обліку і звітності окремих держав базуються на однакових принципах, це істотно прискорює і спрощує процес впровадження міжнародних стандартів.

Якісні характеристики фінансової звітності

Принципи, закладені в концепцію МСФЗ, базуються на таких основоположних припущеннях:
допущення безперервності діяльності. Згідно з цим допущенню при підготовці фінансової звітності необхідно виходити з того, що компанія буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, тобто у неї немає ні наміру, ні необхідності ліквідуватися або суттєво скорочувати масштаби своєї діяльності;

допущення послідовності. На підставі цього припущення компанія протягом усієї своєї діяльності застосовує одну і ту ж облікову політику, за винятком випадків, коли внесення змін обумовлено внесенням поправок в законодавство або обгрунтованим зміною методології обліку, що має бути в обов'язковому порядку розкрито в поясненнях до фінансової звітності;

допущення методу нарахування. Відповідно до цього методу всі господарські операції й інші події визнаються в обліку в момент здійснення операції і включаються до фінансової звітності того періоду, до якого відносяться, незалежно від порядку отримання або виплати грошових коштів або їх еквівалентів, а також без умови про обов'язкову наявність документів, що підтверджують факт вчинення відповідної господарської операції або настання іншої події, що підлягають відображенню у фінансовій звітності.

Крім вищевказаних основоположних припущень Міжнародні стандарти фінансової звітності припускають наявність декількох інших припущень:

допущення єдиної економічної (господарюючої) одиниці. Припускає для цілей складання фінансової звітності наявність самостійного підприємства (групи підприємств), яке відокремлене (яка відокремлена) від своїх власників та інших економічних суб'єктів, що дозволяє користувачам звітності бути впевненими в тому, що в ній розкриті фінансові показники відповідної економічної одиниці, відокремлені від фінансових показників інших економічних одиниць.

Визначення економічної (господарюючої) одиниці виробляється в залежності від виду фінансової звітності: з метою формування індивідуальної звітності економічною одиницею визнається окрема компанія (фірма, підприємство), консолідованої звітності - група підприємств, звітність яких підлягає консолідації;

допущення використання грошового вимірника. Обумовлює пріоритет фінансової інформації над будь-який інший. Іншими словами, відбиття у фінансовій звітності підлягають тільки операції, події та їх результати, що мають вартісну (грошову) оцінку;

допущення періодичності.Передбачає формування даних про фінансовий стан, фінансові результати діяльності компанії і зміни у фінансовій позиції відповідної економічної одиниці по закінченні певних періодів часу - місяця, кварталу, року.

Одне з основних місць в сукупності принципів МСФЗ займають якісні характеристики фінансової звітності, тобто ті основоположні вимоги, яким повинні відповідати всі елементи фінансової звітності для забезпечення її відповідності загальній меті, викладеній у концепції МСФЗ.

До таких якісних характеристик відносяться:

1.Зрозумілість.Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути зрозуміла користувачам, що володіє достатніми економічними знаннями в області обліку і звітності.

Однак дане вимога до фінансової звітності не застосовується у виняткових випадках, тобто в ситуаціях, коли певна інформація може бути визнана істотною для користувача, вона підлягає включенню до фінансової звітності, навіть якщо її розуміння може викликати певні труднощі у інших користувачів.

2.Доречність .Інформація визнається доречною, якщо вона дозволяє впливати на економічні рішення користувачів, допомагаючи їм оцінювати минулі, справжні і майбутні події, а також підтверджувати або коригувати раніше зроблені оцінки.

Доречність інформації визначається виходячи з двох критеріїв - суттєвості та своєчасності.

Суттєвою визнається інформація, яка надається у фінансовій звітності, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової звітності . Для визначення суттєвості МСФЗ не встановлюють небудь вартісної або інший оцінний критерій. Для цього потрібна реалізація професійного судження, заснованого на оцінці потреб обізнаних користувачів, розумно користуються фінансовою звітністю.

Своєчасність інформації означає, що вся інформація, здатна вплинути на розуміння фінансової звітності користувачами, повинна бути без затримки включена у звітність, яка, в свою чергу, повинна бути в обумовлений строк представлена ??користувачам.

3. Достовірність (надійність).Інформація визнається достовірною, якщо вона правдиво відображає всі аспекти господарської діяльності підприємства, а також не містить суттєвих помилок (перекручувань) і необ'єктивних оцінок.

Достовірність інформації забезпечується сукупністю таких ознак:

  • правдиве уявлення;
  • переважання сутності над юридичною формою;
  • нейтральність, тобто відсутність спрямованості на певний результат;
  • обачність, тобто готовність до визнання потенційних збитків у більшому ступені, ніж до визнання потенційних прибутків;
  • повнота, тобто відображення всіх наявних даних про діяльність компанії з урахуванням їх відповідності принципу істотності.

4.Порівнянність.Розглянута характеристика діє в двох площинах.

По-перше, інформація в фінансовій звітності повинна бути розкрита в динаміці, тобто за звітний період і як мінімум за один період, що передує звітному, що дозволить порівнювати відповідні показники звітності між собою, виявляючи певні тенденції.

друге, розкривана інформація повинна забезпечувати можливість порівняння аналогічних показників у фінансових звітах різних компаній.

Принципи МСФЗ визначають, що якісні характеристики фінансової звітності мають певні обмеження в застосуванні, які повинні враховуватися в повній мірі при її складанні.

По-перше, обмеження у взаємодії таких характеристик, як доречність і достовірність (надійність), виникає з того, що надмірна затримка в поданні звітності в більшості випадків призводить до підвищення її надійності, але одночасно спричиняє втрату доречності.

По-друге, баланс між вигодою і витратами припускає, що вигоди, які добуваються з інформації, не повинні перевищувати витрати на її отримання. Зворотна ситуація в переважній більшості випадків веде до втрати доречності інформації.
Третє, для встановлення компромісу між якісними характеристиками звітності в значній частині випадків необхідно професійне судження про те, яким чином виконати завдання формування фінансової звітності при збереженні всіх якісних характеристик та дотриманні балансу між ними.

Основні елементи звітності. Терміни


| ---------------------------------- | | Елементи фінансової звітності | | -------- -------------------------- | | | | -------------------- ------------------- | | ----------------------------- ----------- | | характеризують фінансове становище | | характеризують результати діяльності | | --------------------------- ------------ | | ------------------------------------ ---- | | --------------- | | ------------------ | | ------- ------------------ | | ------------ | | Звіт | | Бухгалтерський | | Звіт про прибутки | | Звіт | | про зміни | | баланс: | | та збитки: | | про рух | | капіталу | | активи | | доходи | | грошових | | | | зобов'язання | | витрати | | засобів | | | | капітал | | | | | | --- -------------------------------------------------- --------------------------------- |

Наведемо визначення основних термінів.

Активи- ресурси, контрольовані компанією в результаті подій минулих періодів, від яких компанія очікує економічних вигод в майбутньому.

Зобов'язання- існуюча обов'язок компанії, що виникла в результаті подій минулих періодів, погашення яких, як очікується, призведе до відтоку з компанії ресурсів, що містять економічну вигоду.

Капітал- частка в активах після вирахування із суми активів компанії всіх її зобов'язань.

Доходами визнається прирощення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у формі припливу або збільшення активів або зменшення зобов'язань, що виражається в збільшенні капіталу, не пов'язаного з внесками учасників акціонерного капіталу. Доходи включають як виручку, так і інші доходи. Виручка виникає в процесі звичайної діяльності компанії і може називатися по-різному: продажу, винагороди, відсотки, роялті, дивіденди, орендна плата.

Витратами визнається зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що відбувається у формі відтоку або виснаження активів або збільшення зобов'язань, що спричиняють зменшення капіталу, не пов'язаних з його розподілом між учасниками акціонерного капіталу. Витрати включають збитки, а також витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності компанії, такі, як собівартість продажів, заробітна плата і амортизація.

СТАНДАРТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Кожен із стандартів має певну структуру, що включає в більшості випадків такі елементи:

введення, у якому визначаються галузі обліку, на які поширюється дія конкретного стандарту, його цілі і завдання;
розкриття основних понять та їх трактування;

окремі положення,розкривають індивідуальні особливості стандарту, т. тобто опис методологічних проблем та шляхів їх вирішення;

вимоги до розкриття інформації, що встановлюють обсяг інформації, який повинен бути розкритий безпосередньо у фінансовій звітності та в примітках до неї;

дату набрання чинності, тобто вказівку на період, з якого починає діяти стандарт або його окремі положення.

Нижче наведено перелік діючих стандартів і ЇХ ІСНУЮЧІ РОСІЙСЬКІ АНАЛОГИ (табл. 1), А ТАКОЖ ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ інтерпретації (табл. 2).

ДІЙОВІ МСФЗ ТА ЇХ АНАЛОГИ В РОСІЇ

Таблиця 1

N
п/п
МСФЗ (IAS, IFRS)
Російський аналог
1 2 3
1
МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової
звітності "(Presentation of Financial Statements)
ПБО 4/99" Бухгалтерська звітність
організації "
2
МСФЗ (IAS) 2 "Запаси" (Inventories)
ПБУ 5/01 "Облік матеріально-
виробничих запасів"
3
МСФЗ (IAS) 7" Звіти про рух грошових
засобів "(Cash Flow Statements)
ПБО 4/99 "Бухгалтерська звітність
організації"
4
МСФЗ (IAS) 8 "Облікові політики, зміни
в розрахункових бухгалтерських оцінках та помилки"
(Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates<

Детальніше »