Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

Особливості використання виручених за платні послуги грошових коштів присутні в діяльності тільки державних і муніципальних установ.

Комерційні установи вправі самостійно розпоряджатися коштами.

Бюджетні установи у виборі напрямів витрачання щодо не самостійні.

перше, вони використовують їх строго відповідно до кошторису по спеціальним засобам, по-друге, вони в обов'язковому порядку подають звітність про обсяги виручених коштів (а в наш час за обсяг таких коштів фінансують органи цілком можуть якщо не відмовити, то затримати фінансування на невизначений час).

Отримані кошти державними і муніципальними установами після сплати податків, у відповідності з чинним законодавством, оплати комунальних послуг та амортизаційних відрахувань, пов'язаних з функціонуванням відділення (кабінету) та інших обов'язкових платежів, направляються в звичайному порядку на витрати, пов'язані зі статутною діяльністю установи, у тому числі на збільшення видатків на оплату праці, придбання медичного обладнання, господарського інвентаря, медикаментів, оплату робіт з капітального, середнього та поточного ремонту.

Спрямування коштів на відшкодування умовно-постійних витрат бюджетної установи здійснюється в залежності від прийнятого установою способу, розглянутого вище.

Розподіл же інших засобів здійснюється строго у відповідності з кошторисом доходів і видатків за спеціальними коштами (закупівлю господарського інвентарю, медичного обладнання, матеріалів, на оплату праці персоналу установи і так далі).

Використання коштів на оплату праці працівників установ здійснюється на підставі розроблених положень про оплату праці працівників, зайнятих наданням платних послуг. При цьому кошти спрямовуються, в тому числі, і на виплату премій (виробництву інших видів виплат) управлінському та обслуговуючому персоналу.

Доплати і пільги медпрацівників.

Медичні працівники, чия робота пов'язана зі шкідливими умовами праці, мають право користуватися пільгами, до яких відноситься скорочений робочий тиждень і додаткову оплачувану відпустку.

Постановою Уряду Російської Федерації від 14 лютого 2003 року № 101 "Про тривалість робочого часу медичних працівників залежно від займаної ними посади і (або) спеціальності "заставлена ??для медичних працівників скорочена тривалість робочого часу в залежності від займаної ними посади і (або) спеціальності.

Про порядок надання додаткової оплачуваної відпустки сказано в статті 117 Трудового Кодексу Російської Федерації (далі ТК РФ):

"Щорічна додаткова оплачувана відпустка надається працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці: на підземних гірничих роботах та відкритих гірничих роботах в розрізах і кар'єрах, в зонах радіоактивного зараження, на інших роботах, пов'язаних з непереборним несприятливим впливом на здоров'я людини шкідливих фізичних, хімічних, біологічних та інших факторів.
Переліки виробництв, робіт, професій і посад, робота в яких дає право на додаткову оплачувану відпустку за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також мінімальна тривалість цієї відпустки і умови його надання затверджуються Урядом Російської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин ".

Згідно зі статтею 147 ТК РФ праця медичних працівників, зайнятих на важких роботах чи роботах із шкідливими умовами, оплачується у підвищеному розмірі в порівнянні з тими тарифами (ставками), які встановлені для нормальних умов праці.

Перелік робіт медпрацівників, які мусять така ставка, встановлюється Урядом Російської Федерації.

Але, до теперішнього часу такого переліку немає, тому претендувати на доплати і пільги можуть тільки медичні працівники, які зайняті в державних і муніципальних установах на підставі пункту 4.1.1 Положення про оплату праці працівників охорони здоров'я Російської Федерації, затвердженого Наказом МОЗ Російської Федерації від 15 жовтня 1999 року № 377 "Про затвердження Положення про оплату праці працівників охорони здоров'я Російської Федерації":

"Розміри окладів (ставок) працівників установ (структурних підрозділів) для лікування хворих на СНІД, ВІЛ-інфікованих, лепрозних, психічно хворих, хворих на туберкульоз та інших установ (структурних підрозділів) з небезпечними для здоров'я та особливо важкими умовами праці підвищуються на 60, 40, 30, 25 і 15 відсотків за Переліком, затверджуваним Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації за узгодженням з ЦК профспілки працівників охорони здоров'я Російської Федерації (додаток 2 до цього Положення).
Конкретний перелік посад працівників, оклади (ставки) яких підвищуються у зв'язку з наявністю в їх роботі небезпечних для здоров'я та особливо важких умов праці, передбачених зазначеним Переліком, затверджується керівником установи за погодженням з виборним профспілковим органом ".

Складність оподаткування надбавок за роботу в небезпечних для здоров'я та особливо важких умовах праці пов'язана з тим, що поняття" компенсаційна виплата "для різних податків трактується по-різному.

Наприклад, для цілей обчислення податку на прибуток до компенсаційної виплати відносяться надбавка за роботу у шкідливих умовах праці. На підставі пункту 3 статті 255 Податкового кодексу Російської Федерації, така надбавка буде зменшувати дохід з податку на прибуток.

Однак, доплата за роботу у шкідливих для здоров'я умовах праці не є компенсаційною виплатою, тому з даної суми потрібно сплачувати єдиний соціальний податок, податок на доходи фізичних осіб, внески з обов'язкового пенсійного страхування, внески по страхуванню від нещасних випадків.

Приклад.

Сидоров А.В. має 12-й розряд і, згідно з установленими тарифами, його оклад становить 3500 рублів. Працівникові за роботу в шкідливих і особливо небезпечних умовах праці належить надбавка 15 відсотків.

Сума доплати буде розраховуватися так: 3500 рублів х 15% = 525 рублів.
Таким чином, щомісячна оплата праці Сидорова А.В . складе: 3500 рублів +525 рублів = 4025 рублів.

З отриманої суми бухгалтеру організації необхідно нарахувати:

- ЕСН - 4025 х 26% = 1046,5 рубля:
- внески з обов'язкового пенсійного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - 4025 х 0,2% = 8 рублів:
- ПДФО - 4025 х 13% = 523,25 рубля (припустимо, що Сидоров не має податкові відрахування з податку на доходи фізичних осіб).

При розрахунку бази оподаткування з податку на прибуток бухгалтер може зменшити дохід, як на оклад, так і на надбавку за роботу в небезпечних для здоров'я та особливо небезпечних умовах праці.

Закінчення приклад.
Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »