Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи

УДК 668.012.011.56:006.354 Група П87
Державний СТАНДАРТ УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ
ГОСТ 34.602-89

Information technology. Set of standards for automated systems. Technical directions for developing of automated system

ОКСТУ 0034

Дата введення 01. 01. 90.

Цей стандарт поширюється на автоматизовані системи (АС) для автоматизації різних видів діяльності (управління, проектування, дослідження і т. п.), включаючи їх поєднання, і встановлює склад, зміст, правила оформлення документа " Технічне завдання на створення (розвиток або модернізацію) системи "(далі - ТЗ на АС).

екомендуемий порядок розроблення, погодження та затвердження ТЗ на АС наведено у додатку 1.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТЗ на АС є основним документом, що визначає вимоги і порядок створення (розвитку або модернізації - далі створення) автоматизованої системи, відповідно до якого проводиться розробка АС і її приймання при введенні в дію.

1.2. ТЗ на АС розробляють на систему в цілому, призначену для роботи самостійно або в складі іншої системи.

Додатково можуть бути розроблені ТЗ на частини АС: на підсистеми АС, комплекси задач АС і т. п. відповідно до вимогами цього стандарту; на комплектуючі засоби технічного забезпечення та програмно-технічні комплекси відповідно до стандартів ЕСКД і С ПП; на програмні 1 кошти у відповідності зі стандартами еурд; на інформаційні вироби відповідно до ГОСТ 19.201 і НТД, що діє у відомстві замовника АС.
Примітка. У ТЗ на АСУ для групи взаємопов'язаних об'єктів слід включати тільки загальні для групи об'єктів вимоги. Специфічні вимоги окремого об'єкта управління слід відображати в ТЗ на АСУ цього об'єкту.

1.3. Вимоги до АС в обсязі, встановленому цим стандартом, можуть бути включені в завдання на проектування новостворюваного об'єкта автоматизації. У цьому випадку ТЗ на АС не розробляють.

1.4. Включаються в ТЗ на АС вимоги повинні відповідати сучасному рівню розвитку науки і техніки і не поступатися аналогічним вимогам, пропонованим до кращим сучасним вітчизняним і зарубіжним аналогам. У задаються в ТЗ на АС вимоги не повинні обмежувати розробника системи в пошуку і реалізації найбільш ефективних технічних, техніко-економічних та інших рішень.

1.5. ТЗ на АС розробляють на підставі вихідних даних в тому числі що містяться в підсумковій документації стадії "Дослідження та обгрунтування створення АС", встановленої ГОСТ 24.601.

1.6. У ТЗ на АС включають тільки ті вимоги, які доповнюють вимоги до систем даного виду (АСУ, САП, АСНІ і т. д.), що містяться в діючих НТД, і визначаються специфікою конкретного об'єкта, для якого створюється система.

1.7. Зміни до ТЗ на АС оформляють доповненням або підписаним замовником і розробником протоколом. Доповнення або вказаний протокол є невід'ємною частиною ТЗ на АС. На титульному аркуші ТЗ на АС повинна бути запис "Діє з ...".

2. СКЛАД І ЗМІСТ

2.1. ТЗ на АС містить такі розділи, які можуть бути розділені на підрозділи:

1) загальні відомості;
2) призначення та мета створення (розвитку) системи;
3) характеристика об'єктів автоматизації;
4) вимоги до системи;
5) склад і зміст робіт зі створення системи;.
6) порядок контролю та приймання системи;
7) вимоги до складу та змісту робіт з підготовки об'єкта автоматизації до введення системи в дію;
8) вимоги до документування;
9) джерела розробки.
У ТЗ на АС можуть включатися додатки.

2.2. В залежності від виду, призначення, специфічних особливостей об'єкта автоматизації та умов (функціонування системи допускається оформляти розділи ТЗ в/тзіде додатків, вводити додаткові, виключати або об'єднувати підрозділи ТЗ.

У ТЗ на частини системи не включають розділи, дублюючі зміст розділів ТЗ на АС в цілому.

2.3. У розділі "Загальні відомості" вказують:

1) повне найменування системи та її умовне позначення;
2) шифр теми або шифр (номер) договору;
3) найменування підприємств (об'єднань) розробника і замовника (користувача) системи та їх реквізити;
4) перелік документів, на підставі яких створюється система, ким і коли затверджені ці документи;
5) планові терміни початку і закінчення роботи по створенню системи;
6) відомості про джерела і порядок фінансування робіт;
7) порядок оформлення і пред'явлення замовнику результатів робіт зі створення системи (її частин), по виготовленню і наладці окремих засобів (технічних, програмних, інформаційних) і програмно-технічних (програмно-методичних) комплексів системи.

2.4. Розділ "Призначення і цілі створення (розвитку) системи" складається з підрозділів:

1) призначення системи;
2) мети створення системи.

2.4.1. У підрозділі "Призначення системи" вказують вид автоматизується діяльності (управління, проектування і т. п.) і перелік об'єктів автоматизації (об'єктів), на яких передбачається її використовувати. Для АСУ додатково вказують перелік автоматизуються органів (пунктів) управління і керованих об'єктів.

2.4.2. У підрозділі "Мета створення системи" наводять найменування і необхідні значення технічних, технологічних, виробничо-економічних чи інших показників об'єкта автоматизації, які повинні бути досягнуті в результаті створення АС, і указують критерії оцінки досягнення цілей створення системи.

2.5. У розділі "Характеристики об'єкту автоматизації" наводять:

1) короткі відомості про об'єкт автоматизації або посилання на документи, що містять таку інформацію;
2) відомості про умови експлуатації об'єкта автоматизація і характеристики навколишнього середовища.

Примітка: Для САП в розділі додатково приводять основні параметри і характеристики об'єктів проектування.

2.6. Розділ "Вимоги до системи" складається з наступних підрозділів:

1) вимоги до системи в цілому;
2) вимоги до функцій (завдань), що виконуються системою;.
3) вимоги до видів забезпечення.

Склад вимог до системи, що включаються в даний розділ ТЗ на АС, встановлюють в залежності від виду, призначення, специфічних особливостей та умов функціонування конкретної системи. У кожному підрозділі наводять посилання на діючі НТД, що визначають вимоги до систем відповідного виду.

2.6.1. У підрозділі "Вимоги до системи в цілому" вказують:

 • вимоги до структури та функціонування системи;
 • вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу системи і режиму його роботи;
 • показники призначення;
 • вимоги до надійності;
 • вимоги безпеки;
 • вимоги до ергономіки та технічної естетики;
 • вимоги до транспортабельності для рухомих АС;
 • вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і збереження компонентів системи;
 • вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу;
 • вимоги щодо схоронності інформації при аваріях;
 • вимоги до захисту від впливу зовнішніх впливів;
 • вимоги до патентної чистоти;
 • вимоги по стандартизації і уніфікації;
 • додаткові вимоги.

26.1.1. У вимогах до структури та функціонування системи приводять:

1) перелік підсистем, їх призначення та основні характеристики, вимоги до числа рівнів ієрархії і ступеня централізації системи;
2) вимоги до способів і засобів зв'язку для інформаційного обміну між компонентами системи;
3) вимоги до характеристик взаємозв'язків створюваної системи з суміжними системами, вимоги до її сумісності, в тому числі вказівки про способи обміну інформацією (автоматично, пересиланням документів, по телефону і т. п.);
4) вимоги до режимів функціонування системи;
5) вимоги по діагностуванню системи;
6) перспективи розвитку, модернізації системи.

2.6.1.2. У вимогах до чисельності та кваліфікації персоналу да АС приводять:

 • вимоги до чисельності персоналу (користувачів) АС;
 • вимоги до кваліфікації персоналу, порядку його підготовки я контролю знань і навичок;
 • необхідний режим роботи персоналу АС.

26.1.3. У вимогах до показників призначення АС приводять значення параметрів, що характеризують ступінь відповідності системи її призначенню. Для АСУ вказують:

 • ступінь пристосовності системи до зміни процесів № методів управління, до відхилень параметрів об'єкта управління;
 • допустимі межі модернізації і розвитку системи;
 • ймовірносно-тимчасові характеристики, при яких зберігається цільове призначення системи.

2.6.1.4.

У вимоги до надійності включають:

1) склад та кількісні значення показників надійності для системи в цілому або її підсистем;
2) перелік аварійних ситуацій, за якими мають бути регламентовані вимоги до надійності, і значення відповідних показників;
3) вимоги до надійності технічних засобів і програмного забезпечення;
4) вимоги до методів оцінки та контролю показників надійності на різних стадіях створення системи відповідно до чинних нормативно-технічними документами.

2.6.1.5. У вимоги по безпеці включають вимоги до забезпечення безпеки при монтажі, наладці, експлуатації, обслуговуванні та ремонті технічних засобів системи (захист від впливів електричного струму, електромагнітних полів, акустичних шумів і т. п.), по допустимих рівнях освітленості, вібраційних і шумових навантажень .

2.6.1.6. У вимоги з ергономіки та технічної естетики включають показники АС, задаючі необхідну якість взаємодії людини з машиною і комфортність умов роботи персоналу.

2.6.1.7. Для рухомих АС у вимоги до транспортабельності включають конструктивні вимоги, що забезпечують транспортабельність технічних засобів системи, а також вимоги до транспортних засобів.

2.6.1.8. У вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і зберігання включають:

1) умови і регламент (режим) експлуатації, які повинні забезпечувати використання технічних засобів (ТЗ) системи з заданими технічними показниками, в тому числі види і періодичність обслуговування ТЗ системи або допустимість роботи без обслуговування;
2) попередні вимоги до допустимих площам для розміщення персоналу і ТС системи, до параметрів мереж енергопостачання і т. п.;
3) вимоги щодо кількості, кваліфікації обслуговуючого персоналу і режимам його роботи;
4) вимоги до складу, розміщення та умов зберігання комплекту запасних виробів і приладів;
5) вимоги до регламенту обслуговування.

2.6.9. У вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу включають вимоги, встановлені в НТД, що діє в галузі (відомстві) замовника.

2.6.1.10. У вимогах щодо схоронності інформації наводять перелік подій: аварій, відмов технічних засобів (в тому числі - втрата живлення) і т. п., при яких повинно бути забезпечено збереження інформації в системі.

2.6.1.11. У вимогах до засобів захисту від зовнішніх впливів призводять:

1) вимоги до радіоелектронної захисту засобів АС;
2) вимоги по стійкості, стійкості і міцності до зовнішніх впливів (середовищі застосування).

2.6.1.12. У вимогах щодо патентної чистоти вказують перелік країн, щодо яких повинна бути забезпечена патентна чистота системи та її частин.

2.6.1.13. У вимоги до стандартизації і уніфікації включають: показники, що встановлюють необхідний ступінь використання стандартних, уніфікованих методів реалізації функцій (завдань) системи, що поставляються програмних засобів, типових математичних методів і моделей, типових проектних рішень, уніфікованих форм управлінських документів, встановлених ГОСТ 6.10.1, загальносоюзних класифікаторів техніко-економічної інформації та класифікаторів інших категорій відповідно до облас тю їх застосування, вимоги до використання типових-автоматизованих робочих місць, компонентів і комплексів.

2.6.1.14. У додаткові вимоги включають:

1) вимоги до оснащення системи пристроями для навчання персоналу (тренажерами, іншими пристроями аналогічного призначення) і документацією на них;
2) вимоги до сервісної апаратури, стендів для перевірки елементів системи ;
3) вимоги до системи, пов'язані з особливими умовами експлуатації;
4) спеціальні вимоги по розсуду розробника або замовника системи.

2.6.2. У підрозділі "Вимога до функцій (завдань)", що виконуються системою, приводять:

1) по кожній підсистемі перелік функцій, завдань чи їх комплексів (у тому числі забезпечують взаємодію частин системи), що підлягають автоматизації; при створенні системи у дві або більше черзі - перелік функціональних підсистем, окремих функцій або задач, що вводяться в дію в 1-й і подальших чергах;
2) тимчасової регламент реалізації кожної функції, завдання (або комплексу задач);
3) вимоги до якості реалізації кожної функції (задачі або комплексу задач), до форми представлення вихідної інформації, характеристики необхідної точності і часу виконання, вимоги одночасності виконання групи функцій, достовірності видачі результатів;
4) перелік і критерії відмов для кожної функції, по якій задаються вимоги по надійності.

2.6.3. У підрозділі "Вимоги до видів забезпечення" в залежності від виду системи призводять вимоги до математичного, інформаційного, лінгвістичного, програмного, технічного, метрологічного, організаційного, методичного та інші видам забезпечення системи.

2.6.3.1. Для математичного забезпечення системи приводять вимоги до складу, області застосування (обмеження) і способам, використання в системі математичних методів і моделей, типових алгоритмів і алгоритмів, що підлягають розробці.

2.6.3.2. Для інформаційного забезпечення: системи призводять вимоги:

1) до складу, структури і способів організації даних в системі;
2) до інформаційного обміну між компонентами системи;
3) до інформаційної сумісності із суміжними системами;
4) по використанню загальносоюзних і зареєстрованих республіканських, галузевих класифікаторів, уніфікованих документів і класифікаторів, що діють на даному підприємстві;
5) по застосуванню систем управління базами даних;
6) до структури процесу збору, обробки , передачі даних в системі і представленню даних;
7) до захисту даних від руйнувань при аваріях і збоях в електроживленні системи;
8) до контролю, зберігання, оновлення та-відновленню даних;
9) до процедури надання юридичної сили документам, продукуються технічними засобами ас (відповідно до ГОСТ, 6.10.4).

2.6.3.3. Для лінгвістичного забезпечення системи приводять вимоги до застосування в системі мов програмування високого рівня, мов взаємодії користувачів і 'технічних засобів системи, а також вимоги до кодування і декодування даних, до мов введення-виведення даних, мовам маніпулювання даними, засобам опису предметної області (об'єкта автоматизації), до способів організації діалогу.

2.6.3.4. Для програмного забезпечення системи приводять перелік покупних програмних засобів, а також вимоги:

1) до незалежності програмних засобів від використовуваних СБТ і операційного середовища;
2) до якості програмних засобів, а також до способів його забезпечення і контролю;
3) по необхідності узгодження розроблених нових програмних засобів з фондом алгоритмів і програм.

2.6.3.5. Для технічного забезпечення системи приводять вимоги:

1) до видів технічних засобів, у тому числі до видів комплексів технічних засобів, програмно-технічних комплексів і інших комплектуючих виробів, допустимих до використання в системі;
2) до функціональних, конструктивних і експлуатаційних характеристиках засобів технічного забезпечення системи.

2.6.3.6. У вимогах до метрологічного забезпечення приводять:

1) попередній перелік вимірювальних каналів;
2) вимоги | до точності вимірювань параметрів і (або) до метрологічних характеристик вимірювальних каналів;
3) вимоги до метрологічної сумісності технічних засобів системи;
4) перелік керуючих і обчислювальних каналів системи, для яких необхідно оцінювати точнісні характеристики;
5) вимоги до метрологічного забезпечення технічних і програмних засобів, що входять до складу вимірювальних каналів системи, засобів, вбудованого контролю, метрологічної придатності вимірювальних каналів і засобів вимірювань, що використовуються при налагодженні та випробуваннях системи;
6) вид метрологічної атестації (державна або відомча) з вказівкою порядку її виконання та організацій, що проводять атестацію.

2.6.3.7.

Детальніше »