Матеріал наданий журналом"Московський бухгалтер"/

А. Матросова

Дана угода володіє явною перевагою перед іншими посередницькими договорами: його предмет не обмежений суворими рамками законодавства. Такі договори зручно укладати для залучення покупців або при пошуку постачальників, що і роблять багато фірм.

Облік у посередника

Бухгалтерський облік розрахунків за агентським договором агент веде на рахунку 76, до якого можна виділити субрахунки для конкретних розрахунків. Зверніть увагу: товари, придбані за дорученням принципала агентом, останньому не належать. Їх потрібно враховувати за балансом. Для такого обліку існує позабалансовий рахунок 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання". Та ж ситуація з товарами, які принципал передає агенту для подальшого продажу. Їх потрібно враховувати на позабалансовому рахунку 004 "Товари, прийняті на комісію".

Агентська винагорода - це та ж виручка. Його відображають на рахунку 62. Саме воно є для агента базою для нарахування ПДВ, а також тим доходом, який враховують при розрахунку податку на прибуток.

Деякі товари звільнені від ПДВ, проте агент все одно повинен нараховувати податок з винагороди, отриманої за їх реалізацію . Але в цьому правилі є винятки. Дозволено не обкладати ПДВ винагорода, отримана за наступні послуги:

  • по здачі в оренду приміщень іноземним громадянам та акредитованим в нашій країні організаціям;
  • по реалізації медичних товарів за затвердженим урядом переліком;
  • по реалізації похоронних приладдя (за затвердженим урядом переліком) та послуг з цим пов'язаних;
  • по реалізації виробів народних художніх промислів (за винятком підакцизних товарів), зразки яких зареєстровані в порядку, встановленому урядом.

Російська фірма може продавати за агентським договором товари іноземних осіб, які не перебувають на обліку в наших податкових інспекціях. У цьому випадку агент повинен нарахувати ПДВ з вартості реалізованих товарів (з урахуванням акцизів, але без ПДВ) (п. 5 ст. 161 НК).

Як і у звичайних фірм, у агента ПДВ до сплати в бюджет розраховується як різниця між податком, нарахованим з агентської винагороди, і сумами, сплаченими при покупці товарів для ведення своєї діяльності, тобто податковими відрахуваннями. Зверніть увагу: агентський договір дозволяє відрегулювати суми ПДВ до сплати. "Датою відвантаження" при нарахуванні ПДВ по розглянутому договором є дата підписання звіту агента. Від того, буде підписаний звіт останнім днем ??місяця або першим числом наступного, залежить, в який податковий період будуть включені сума винагороди у агента і відрахування у принципала.

На суму винагороди посередник виписує рахунок-фактуру у двох примірниках, один з яких передає замовнику. Документ агент реєструє в журналі виписаних рахунків-фактур і Книзі продажів.

При розрахунку податку на прибуток з доходу посередника (без ПДВ) віднімають витрати фірми. Ні в доходи, ні у витрати при цьому не включають ті суми, які відшкодовує принципал (подп. 9 п. 1 ст. 251, п. 9 ст. 270 НК). Також не нараховують ПДВ з "транзитних" сум, що надходять від принципала в рахунок оплати за купуються агентом товари (роботи, послуги), не приймається до відрахування податок з вартості придбаної для принципала продукції.

Розглянемо приклад, коли агент укладає договір з покупцем, але гроші від покупця надходять на рахунок принципала.

Приклад 1

За агентським договором ТОВ "Альфа" здійснює пошук покупців для товарів ТОВ "Епсілон". Агентська винагорода за надані послуги склало 45 000 руб., У т. ч. ПДВ

18 відсотків. Витрати на пошук покупців склали 20 000 руб.

Дебет 76 Кредит 51

- 20 000 руб. - Сплачені витрати з пошуку покупців;

Дебет 62 Кредит 76

- 20 000 руб. - Відображено заборгованість принципала за видатками на пошук покупців;

Дебет 62 Кредит 90

- 45 000 - нараховано агентську винагороду;

Дебет 90 Кредит 68

- 6864 руб. 41 коп. - Нарахований ПДВ з агентської винагороди;

Дебет 51 Кредит 62

- 65 000 - отримано на розрахунковий рахунок агентську винагороду та компенсація витрат з пошуку покупців.

Тепер розглянемо випадок, коли агент реалізує товари принципала і гроші надходять на рахунок або в касу агента.

ТОВ "Альфа" бере на реалізацію товари у ТОВ "Епсілон" на суму 100 000 руб . Агент отримує винагороду у розмірі 15 відсотків від вартості реалізованого товару.

Дебет 004

- 100 000 руб. - При надходженні оприбутковано товар, взятий на реалізацію у ТОВ "Епсілон".

При реалізації товару його вартість потрібно списати з позабалансового рахунку:

Кредит 004

- 100 000 руб. - Товар переданий покупцеві;

Дебет 51 (50) Кредит 76

- 100 000 руб. - Отримані гроші від його реалізації;

Дебет 76 Кредит 62

- 100 000 руб. - Відображено заборгованість перед принципалом;

Дебет 62 Кредит 90

- 15 000 руб. - Нараховано винагороду;

Дебет 90 Кредит 68

- 2288 руб.14 коп. - Нарахований ПДВ з агентської винагороди;

Дебет 62 Кредит 51

- 85 000 руб. - Принципалу перерахована виручка від продажу товару за вирахуванням винагороди.

Якщо агентом є фірма, що перейшла на ССО, а принципалом - фірма, що застосовує загальну систему оподаткування, виникає особлива ситуація. У цьому випадку агент повинен виписувати покупцям товару рахунки-фактури з ПДВ. Потім реквізити цих документів потрібно вказати у звіті агента. На їх підставі фірма-принципал зможе врахувати ПДВ з реалізованих товарів.

На суму агентської винагороди агент-спрощенець ПДВ не нараховує, і, відповідно, не виставляє принципалу рахунок-фактуру.

Розглянемо випадок, коли агент набуває товари для принципала.

Приклад 2

На рахунок ТОВ "Альфа" (агент) надійшов авансовий платіж у сумі 250 000 руб.

від ТОВ "Епсілон" (принципал) в рахунок майбутніх платежів за придбані для ТОВ "Епсілон" товари. У тому числі аванс за агентської винагороди в сумі 20 000 руб. Вартість товарів дорівнює 194 000 руб. Агентська винагорода склала 37 500 руб.

Дебет 51 Кредит 62

- 250 000 руб. - На розрахунковий рахунок отримані гроші на покупку товарів;

Дебет 62 Кредит 62

- 20 000 руб. - Отримано аванс за агентським договором;

Дебет 76 Кредит 68

- 3050 руб. 85 коп. - Нарахований ПДВ з авансу;

Дебет 76 Кредит 51

- 194 000 руб. - Оплачено постачальнику за товари;

Дебет 002

- 194 000 руб. - Оприбутковано товари, придбані для принципала;

Дебет 62 Кредит 76

- 194 000 руб. - Відображено заборгованість за придбані товари;

Кредит 002

- 194 000 руб. - Передані принципалу придбані товари;

Дебет 62 Кредит 90

- 37 500 руб. - Нараховано агентську винагороду;

Дебет 90 Кредит 68

- 5720 руб. 34 коп. - Нарахований ПДВ з агентської винагороди;

Дебет 62 Кредит 62

- 20 000 руб. - Зарахований аванс за агентським договором;

Дебет 68 Кредит 76

- 3050 руб. 85 коп. - Прийнятий до відрахування ПДВ, нарахований з авансу;

Дебет 62 Кредит 51

- 18 500 руб. - Повернуті принципалу невитрачені кошти.

У цьому випадку рахунок-фактуру у двох примірниках виписує агент, вказуючи в ньому всі дані з отриманого рахунку від продавця. Такий документ потрібно зареєструвати в журналі виписаних рахунків-фактур у агента, а один примірник передати принципалу.

Облік у принципала

При передачі товарів на реалізацію агенту принципал враховує їх на рахунку 45. Після їх реалізації посередником вартість можна списати на рахунок 90. Виручка у принципала відображається в момент переходу права власності на тому ж рахунку. Суму від реалізації продукції, проданої через посередника, визначають як суму, сплачену йому покупцями. Вона повинна бути вказана в звіті посередника. Там же вказують і дату переходу права власності на майно.

При продажу власних товарів через агента, винагорода принципал враховує на рахунку 44. При розрахунку податку на прибуток воно входить до складу інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією (ст. 264 НК). Датою визнання такої витрати при методі нарахування буде день підписання звіту. Та ж дата застосовна для визначення вирахування з ПДВ.

Зверніть увагу: після реалізації товару принципал виписує у двох примірниках рахунок-фактуру на ім'я агента, де вказує ті ж дані, що і в документі, який посередник виставив покупцеві . Один примірник потрібно передати агенту, а інший зареєструвати в Книзі продажів.

У разі, коли товари набуває агент від свого імені, підставою для прийняття ПДВ до відрахування буде рахунок-фактура, виписаний посередником. Такий документ принципал повинен зареєструвати в Книзі покупок і журналі отриманих рахунків-фактур.

Приклад 3

ТОВ "Епсілон" 15 вересня 2006 року передало на реалізацію агенту - ТОВ "Альфа" - товари вартістю 100 000 руб. При цьому їх собівартість склала 80 000 руб. Агентська винагорода - 15 відсотків від ціни реалізації. Звіт агента отримав 29 вересня 2006 року.

Проводки на 15 вересня:

Дебет 45 Кредит 41

- 80 000 руб. - Товари передані агенту на реалізацію.

Проводки на 29 вересня:

Дебет 62 Кредит 90

- 100 000 руб. - Виручка від продажу товарів;

Дебет 90 Кредит 68

- 18 000 руб. - ПДВ від реалізації;

Дебет 90 Кредит 45

- 80 000 руб. - Списано собівартість реалізованих товарів;

Дебет 44 Кредит 60

- 12 711 руб. 86 коп. - Нараховано агентську винагороду;

Дебет 19 Кредит 60

- 2288 руб. 14 коп. - ПДВ з винагороди;

Дебет 60 Кредит 62

- 100 000 руб. - Залік заборгованості покупців;

Дебет 68 Кредит 19

- 2288 руб. 14 коп. - Прийнятий ПДВ до відрахування по агентської винагороди;

Дебет 51 Кредит 60

- 85 000 руб. - На розрахунковий рахунок отримані гроші від продажу товарів;

Дебет 90 Кредит 44

- 12 711 руб. 86 коп. - Списано на витрати сума агентської винагороди;

Дебет 90 Кредит 99

- 7288 руб.14 коп. - Отримано прибуток від продажу товарів.

Розглянемо випадок, коли принципал придбаває товари (роботи, послуги) через агента.

ТОВ "Епсілон" перераховує на рахунок ТОВ "Альфа" авансовий платіж в сумі 250 000 руб. У суму включено аванс за агентської винагороди в сумі 20 000 руб. Вартість товарів склала 194 000 руб. Агентська винагорода - 37 500 руб.

Дебет 60-2 Кредит 51

- 250 000 руб. - Перераховано аванс агенту;

Дебет 10 Кредит 60

- 194 000 руб. - Отримані товари від постачальника;

Дебет 19 Кредит 60

- 29 593 руб. 22 коп. - ПДВ по придбаних товарах;

Дебет 10 Кредит 60

- 31 779 руб. 66 коп. - Агентська винагорода включено у вартість товарів;

Дебет 19 Кредит 60

- 5720 руб. 34 коп. - ПДВ з винагороди;

Дебет 60 Кредит 60-2

- 194 000 руб. - Залік заборгованості перед постачальником;

Дебет 60 Кредит 60-2

- 20 000 руб. - Залік заборгованості перед агентом;

Дебет 68 Кредит 19

- 35 313 ??руб. 56 коп. - Прийнятий до відрахування ПДВ;

Дебет 51 Кредит 60-2

- 18 500 руб. - Від агента прийнятий залишок грошових коштів.

Отриманий від агента рахунок-фактуру на агентську винагороду принципал реєструє в журналі отриманих документів і Книзі покупок. На його підставі приймає ПДВ до відрахування.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »