Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів "BKR-Интерком-Аудит" тел/факс (095) 937-3451/

Виручкою від реалізації для будівельних організацій є обсяги виконаних і прийнятих замовником будівельно-монтажних робіт (форма КС- 2).
Як вже зазначалося вище оформлення здачі-приймання замовнику виконаних будівельно-монтажних робіт для їх обліку та розрахунків за виконані роботи проводиться за наявності наступних форм (КС-2, КС-3, КС-6а) . Підставою для відображення в бухгалтерському обліку виручки від реалізації будівельно-монтажних робіт є первинні облікові документи, оформлені з дотриманням встановлених правил. Інструкцією № 123, встановлено порядок визначення обсягів і вартості виконаних будівельно-монтажних робіт. Розділ 7 Інструкції № 123 вказує, що довідка про вартість виконаних робіт і витрат, складена підрядною організацією та підписана замовником і підрядником, є підставою для відображення виконаного обсягу будівельно-монтажних робіт у звітності підрядника і замовника. Дана довідка складається за кожним об'єктом будівництва роздільно: по роботах, виконаних власними силами підрядної організації, і роботам, виконаним силами субпідрядних організацій.

Дані про доходи і витрати організації, пов'язаних із звичайними видами її діяльності, згідно з Планом рахунків фінансово-господарської діяльності організацій відображається на рахунку 90 "Продажі".

Сума отриманої виручки від виконання будівельно-монтажних робіт відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Кореспонденція рахунків Зміст операції
Дебет Кредит
62 90-1 Відображено суму виручки на підставі облікових документів (КС-3, КС-2)

Суми отриманих авансових платежів, згідно з умовами договору будівельного підряду, враховуються підрядниками (субпідрядниками) на окремому субрахунку до рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Якщо організація визначає виручку для цілей обчислення ПДВ "по оплаті" то рекомендуємо відкрити до рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-5 "Розрахунки по ПДВ за виконані, але не оплачені роботи".

До рахунку 20 "Основне виробництво" 20-1 субрахунок "Фактична собівартість робіт, виконаних власними силами" і субрахунок 20-2 "Виконані субпідрядними організаціями закінчені комплекси будівельних робіт".

Кореспонденція рахунків Зміст операції
Дебет Кредит
90-3 76-5 Прийнято до обліку ПДВ з суми, яку пред'явили до оплати за виконані БМР (якщо організацією закріплена виручка "по оплаті")
90-3 68-1 Прийнято до обліку ПДВ у складі суми, пред'явленої до оплати за виконані БМР (якщо закріплено в обліковій політиці організації визначення виручки від реалізації у міру виконання і пред'явлення до оплати розрахункових документів - виручка" по відвантаженню ")
90-2 20-1 Відображається вартість виконаних власними силами СМР
90-2 20-2 Відображається вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями
90-9 99 Визначення фінансового результату від здачі будівельно-монтажних робіт

Податковим законодавством передбачено два можливих методи обліку доходів і витрат:

  • метод нарахування;
  • касовий метод.

Відзначимо відразу, що касовий метод в будівельних організаціях практично не застосовується.

При методі визначення виручки підприємства за фактом оплати реалізованих товарів (робіт, послуг ) остання визначається виходячи з реально отриманих грошових коштів в оплату товарів (робіт, послуг).

Поряд з розрахунками грошовими коштами (як у готівковій, так і в безготівковій формі) існують і інші законодавчо встановлені і широко застосовуються в обороті способи розрахунків за реалізовані товари (роботи, послуги), так звані безгрошові форми розрахунків за допомогою векселів, взаємозаліків та інших.

При використанні даних способів розрахунків за реалізовані товари (роботи, послуги) для підприємств - постачальників, що використовують метод визначення виручки "по оплаті" актуальне питання визначення моменту отримання виручки для цілей оподаткування.

Комплексний аналіз податкового та цивільного законодавства дозволяє говорити, що моментом оплати товарів для підприємств, що визначають виручку "по оплаті", буде не тільки реальне надходження грошових коштів за реалізовані товари (роботи, послуги) на його розрахунковий рахунок або в касу, але й погашення дебіторської заборгованості іншими способами. Дане положення підтверджується і судово-арбітражній практикою з цього питання, зокрема, пунктом 14 Додатка до Інформаційному письма Президії ВАС Російської Федерації від 14 листопада 1997 року № 22 "Огляд судової практики застосування законодавства про податок на прибуток". Інакше кажучи, при використанні безгрошових способів розрахунків моментом визначення виручки для цілей оподаткування буде:

  • при бартері (міни) - момент отримання товарів за даним договором, який визначається моментів переходу права власності на зазначений товар;
  • при використанні в розрахунках векселів - момент отримання векселя третьої особи (не учасника угоди) або момент погашення векселя (у разі, якщо продавцю переданий вексель покупця);
  • при здійсненні взаємозаліку - момент підписання акта взаємозаліку і, відповідно, погашення взаємної заборгованості.

Останнє положення поширюється як на двосторонній (класичний) залік взаємних вимог, коли в даній угоді беруть участь дві сторони, так і на багатосторонні взаємозаліки, коли в операції з погашення заборгованості присутні більше двох сторін, що мають відповідні заборгованості.

Виходячи з вищесказаного, вважаємо, що виручка від реалізації продукції (будівельних робіт, послуг) для цілей оподаткування при проведенні взаємозаліків повинна визначатися в момент підписання акта взаємозаліку і, відповідно, погашення взаємної заборгованості.

Приклад.

У січні ТОВ "Рембуд" (замовник) уклало з ТОВ "Рем-сервіс" ( генпідрядник) договір на будівництво складського приміщення. Вартість робіт за договором - 240 000 рублів, у тому числі ПДВ - 36 610 рублів.

Для виконання частини робіт ТОВ "Рем-сервіс" (генпідрядник) залучив ще одну організацію - ТОВ "Ремфасад" (субпідрядник) . Вартість субпідрядних робіт - 60 000 рублів, у тому числі ПДВ - 9153 рубля.

За договором ТОВ "Рем-сервіс" (генпідрядник) надає ТОВ "Ремфасад" (субпідрядник) послуги генерального підрядника (забезпечення кошторисною документацією , координація робіт і так далі). За цей ТОВ "Рем-сервіс" (генпідрядник) утримує 2% з вартості будівельно-монтажних робіт, виконаних субпідрядником (включаючи ПДВ).

Витрати ТОВ "Рем-сервіс" (генпідрядника) на будівництво склали 90 000 рублів (амортизація основних засобів, вартість використаних матеріалів, заробітна плата, відрахування на заробітну плату), в тому числі в січні - 50 000 рублів, в лютому - 40 000 рублів.

Роботи, в тому числі субпідрядні, закінчені в лютому, розрахунки з замовником і субпідрядником зроблені також у лютому.

Генпідрядник визначає виручку з метою оподаткування ПДВ "по відвантаженню".

У бухгалтерському обліку у генпідрядника (ТОВ "Рем- сервіс ") будуть зроблені наступні проводки:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
січня
20 02, 10, 70, 69, 25, 26 50000 Відображено витрати на виконання будівельно-монтажних робіт власними силами
лютого
20 02, 10, 70, 69, 25, 26 40000 Відображено витрати на виконання будівельно-монтажних робіт власними силами
20 60 50847 Відображено вартість робіт, виконаних субпідрядником
19 60 9153 Враховано ПДВ по субпідрядним роботам
62 90 - 1 240 000 Відображено виручку від будівництва складського приміщення
90-3 68 36610 Нараховано ПДВ до сплати в бюджет
51 62 240 000 Отримано оплату від замовника
62 90-1 1200 Відображено виручку від реалізації послуг генпідрядника (60 000 рублів Х 2%)
90-3 68 183 Нараховано ПДВ
90-2 20 140 847 Списано витрати на будівництво (50 000 рублів + 40 000 рублів + 50 847 рублів)
60 62 1200 зараховані взаємні вимоги з субпідрядником
60 51 58800 Оплачено субпідрядні роботи за мінусом вартості генпідрядних послуг
68 19 9153 Прийнята до відрахування сума ПДВ по субпідрядним роботам
Закінчення приклад.

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Доходи від реалізації визначаються у порядку, встановленому статтею 249 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ).

З метою глави 25 НК РФ доходом від реалізації визнаються виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) як власного виробництва, так і раніше придбаних, виручка від реалізації майнових прав.

Виручка від реалізації визначається виходячи з усіх надходжень, пов'язаних з розрахунками за реалізовані товари (роботи, послуги) або майнові права, виражені в грошовій і (або) натуральної формах. В залежності від обраного платником податку методу визнання доходів і витрат надходження, пов'язані з розрахунками за реалізовані товари (роботи, послуги) або майнові права, визнаються для цілей глави 25 НК РФ, відповідно до статті 271 або статтею 273 НК РФ.

Для будівельних організацій виручкою є всі надходження, визначені на підставі даних первинного та податкового обліку.

Пунктом 16 ПБО 2/94, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 20 грудня 1994 року № 167 "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку "Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво" ПБУ 2/94 "(далі ПБУ 2/94), передбачено використання організаціями-підрядниками двох методів визначення фінансового результату в залежності від прийнятих форм визначення доходу:

  • по окремих виконаним роботам (етапах);
  • по об'єкту будівництва в цілому.

Обсяг виручки, що визнається для підрядної організації для цілей оподаткування доходом від реалізації, визначається на підставі даних про вартість робіт, що містяться в первинних облікових документах (форма КС-2, форма КС-3), весь обсяг будівельно-монтажних робіт, інших робіт, виконаних на об'єкті.

Якщо підрядником до виконання робіт були залучені субпідрядні організації, то обсяг виконаних ними робіт включається у форми КС-2 і КС-3, пописати підрядною організацією та замовником, не виключаються з виручки, яка підлягає відображенню в складі доходів, що враховуються для цілей оподаткування у підрядної організації. Виконані субпідрядною організацією роботи для підрядної організації є витратами, визнаються і враховуються з метою оподаткування податком на прибуток у відповідності з главою 25 НК РФ.

Доходи, отримані платником податку в іноземній валюті, повинні бути перераховані в рублі.

Під виручкою від реалізації СМР розуміються обсяги виконаних робіт, оформлені здачею замовникові (а для субпідрядної організації - генпідряднику) в установленому порядку та відображені в бухгалтерському обліку відповідно до прийнятого в обліковій політиці організації методом.

Вартість обсягу БМР обчислюється в грошовому вираженні по кошторисної (договірної) вартості. Кошторисна вартість будівництва об'єкта визначається на підставі технічної документації та кошторису (стаття 743 Цивільного кодексу Російської Федерації). Після узгодження із замовником і включення в договір будівельного підряду (субпідряду) кошторисна вартість набуває характеру договірної вартості (ціни) будівництва об'єкта, що служить підставою при розрахунках між замовником і підрядником (субпідрядником).

Встановлюється перелік споруджуваних будівельних об'єктів згідно договорами підряду, їх місцерозташування, наявність закріплених за ними відповідальних працівників організації (виконробів, начальників дільниць) та оформлення їх в якості матеріально-відповідальних осіб.

За договорами підряду встановлюється порядок здачі-приймання виконаних БМР по кожному об'єкту та порядок розрахунків за виконані роботи. Зокрема, здача-прийняття виконаних СМР та їх оплата можуть проводитися щомісяця у міру виконання окремих робіт або по завершенні будівництва об'єкта в цілому.

Від зазначених вище умов, закріплених в якості елементів облікової політики організації по визначенню виручки від реалізації та формування фінансових результатів, буде залежати порядок обчислення ПДВ і податку на прибуток.

Виручка від реалізації СМР по всьому оформленим у встановленому порядку довідками форми КС-3 повинна відображатися в повному обсязі.

Відповідно до діяли Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств будівельно-монтажними організаціями за кредитом рахунку 90 "Продажі" відображається вартість закінчених об'єктів будівництва або окремих робіт, виконаних за договорами підряду та субпідряду.

Виходячи з специфіки будівельної діяльності за рахунком 90 "Продажі" відображається кошторисна (договірна) вартість робіт, виконаних за генерального підряду, тобто виконаних власними силами генпідрядної організації і силами залучених субпідрядних організацій.

обсяги виконаних робіт

У довідках форми КС-3 вказуються загальна вартість виконаних СМР, суми утриманні за відпущені підряднику матеріальні цінності та надані послуги, а також сума до оплати. Ці суми можуть виникнути у генпідрядних організацій при розрахунках із замовниками у випадках, коли замовники за умовами договорів підряду забезпечують підрядника будівельними матеріалами та надають йому різні послуги, пов'язані з будівництвом об'єкта.

Аналогічна ситуація може виникнути при розрахунках генпідрядника з субпідрядником, коли генпідрядник виробляє певні витрати з обслуговування субпідрядника, зокрема, щодо приймання від нього і здачі замовнику виконаних СМР, здійсненню заходів з техніки безпеки, благоустрою будівельного майданчика, та інші витрати, що включаються в договори субпідряду.

Слід вірно відобразити включення в обсяг виконаних СМР і в виручку від реалізації загальної вартості БМР за довідкою, а не суми до оплати за вирахуванням зазначених вище утриманні. У разі неповного відображення в довідках форми КС-3 вартості робіт використаних матеріальних ресурсів і отриманих послуг буде спотворена собівартість робіт.

Слід також правильно відобразити в обліку підрядника отримані матеріальні цінності і віднести за належністю отримані послуги. Це підтвердить правомірність прийняття до заліку ПДВ.


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »