"Актуальні питання бухгалтерського обліку та оподаткування"./

Нерідко співробітники організацій, користуючись службовими телефонами, здійснюють по ним міжнародні та міжміські дзвінки з особистих питань. Згодом працівники відшкодовують витрати з послуг зв'язку у розмірі вартості вироблених ними телефонних переговорів. У статті висвітлено питання про те, є отримання грошових коштів від співробітників відшкодуванням касових витрат по послугах зв'язку або ж дану операцію слід кваліфікувати як надання послуг співробітникам. Також у статті розглянуто бухгалтерський облік названої операції.

Т. Сильвестрова

Загальне положення
про надання послуг телефонного зв'язку

Послуги телефонного зв'язку надаються на підставі укладених договорів. Це випливає зп. 24 Правил надання послуг телефонного зв'язку[1].Щомісяця, оскільки розрахунковий період по послугах телефонного зв'язку не повинен перевищувати місяць згідноп. 110зазначених правил(якщо інше не передбачено умовами договору), організація отримує рахунок на оплату послуг телефонного зв'язку та акт наданих за місяць послуг. Як правило, названі документи за попередній місяць надходять в організацію на початку поточного місяця.

Згідноп. 114 Правил надання послуг телефонного зв'язкурахунок, який виставляється абоненту за послуги місцевого телефонного зв'язку, повинен містити:

а) реквізити абонента і оператора зв'язку;

б) розрахунковий період, за який виставляється рахунок;

в) номер особового рахунку абонента (при попередньому платежі);

г) дані про сумарної тривалості місцевих телефонних з'єднань за розрахунковий період (при погодинному обліку);

д) суму, пропоновану до оплати;

е) суму залишку на особовому рахунку (при попередньому платежі);

ж) дату виставлення рахунку;

з) строк оплати рахунку.

Рахунок, який виставляється абоненту за послуги міжміського та (або) міжнародного телефонного зв'язку, крім перерахованих вище реквізитів додатково містить такі відомості (п. 115 Правил надання послуг телефонного зв'язку):

а) суму, пропоновану до оплати по кожному виду послуг телефонного зв'язку та кожному абонентському номеру;

б) види наданих послуг телефонного зв'язку;

в) коди географічно обумовлених зон нумерації або коди географічно не обумовлених зон нумерації, у ресурс нумерації яких входять абонентські номери, з якими відбулися телефонні з'єднання;

г) дату надання кожної послуги телефонного зв'язку;

д) обсяг надання кожної послуги телефонного зв'язку.

Як правило, телефонна компанія виставляє організації - споживачеві один рахунок, в якому відображається вартість наданих послуг місцевого, міжміського і міжнародного зв'язку. Рахунок на оплату послуг телефонного зв'язку доставляється оператором абоненту протягом 5 днів з дати його виставлення.

Правилами надання послуг телефонного зв'язку передбачено, що за зверненням абонента оператор зв'язку зобов'язаний провести деталізацію рахунку, зробити так звану роздруківку телефонних переговорів, тобто надати додаткову інформацію про надані послуги. За це може стягуватися окрема плата. Роздруківка телефонних переговорів містить інформацію про те, з якого телефонного номера і на який був зроблений дзвінок, дату дзвінка, його тривалість і вартість згідно з чинним тарифом.

На підставі роздруківки телефонних переговорів установлюється факт здійснення дзвінків з особистих питань зі службових телефонів.

Зазвичай керівник організації своїм наказом призначає одного зі співробітників відповідальним за перевірку представлених в роздруківці телефонних номерів на предмет їх службової доцільності. Отримавши роздруківку, дана особа виявляє, з якого номера і ким були здійснені телефонні дзвінки неслужбового характеру. Однак на практиці зустрічаються ситуації, коли співробітник самостійно повідомляє відповідальній особі про вироблених їм телефонних переговорах особистого характеру зі службового телефону.

Податковий облік
внесеної співробітником
вартості телефонних переговорів

Для підтвердження правомірності справляння з працівників коштів за вчинені ними особисті телефонні переговори видається наказ керівника установи, що свідчить про те, що суми, відповідні оплаті особистих розмов, компенсуються працівниками. Для того щоб визначитися, як в бухгалтерському обліку відображатимуться операції з відшкодування вартості особистих телефонних переговорів, слід відповісти на кілька запитань, які, як показує практика, виникають у бухгалтерів.

Чи можна кваліфікувати відшкодування витрат співробітниками по зробленим телефонним переговорам в особистих цілях як стягнення плати за надані ним послуги? Чи підлягає дана операція обкладенню ПДВ?

Для відповіді на це питання слід звернутися до норм Податкового кодексу, у відповідності зіст. 146якогооб'єктом оподаткуваннявизнається реалізація товарів (робіт, послуг) на території РФ. Згідност. 39 НК РФреалізацією товарів, робіт або послуг організацією зізнається відповідно передача на оплатній основі (у тому числі обмін товарами, роботами або послугами) права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою для іншої особи, оплатне надання послуг однією особою іншому. У даній ситуації організація не реалізує працівникам - фізичним особам послуги міжміського та міжнародного зв'язку, так як право на надання таких послуг їй не належить і це не передбачено договором з телефонною компанією. Таким чином, відшкодування витрат співробітниками по особистим телефонним переговорам не є стягненням плати за надані установою послуги, оскільки вони в даному випадку не надавалися. Бюджетна організація лише отримує відшкодування своїх витрат, пов'язаних з оплатою міжміських переговорів працівників, не обумовлених виробничою необхідністю. Отже, відповідно допп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФотримання грошей в касу організації від працівників - фізичних осіб не можна визнати об'єктом оподаткування ПДВ.

Слід зауважити, що в разі якщо послуги зв'язку оплачувалися за рахунок засобів, отриманих організацією від приносить дохід діяльності , що підлягає оподаткуванню ПДВ, то згідноп. 2 ст. 171 НК РФвідрахуванням підлягають суми ПДВ, пред'явлені платникові податків і сплачені ним при придбанні товарів (робіт, послуг) на території РФ, необхідних для здійснення виробничої діяльності або інших операцій, визнаних об'єктами оподаткування відповідно догл. 21 "Податок на додану вартість" НК РФ. Виходячи з положень даного пункту організація вправі прийняти до відрахування тільки ту суму ПДВ, яка припадає на частину вартості переговорів, пов'язаних з виробничою необхідністю, здійснених в рамках приносить дохід діяльності, що обкладається ПДВ.

Якщо частина телефонних переговорів була проведена для виконання операцій, як оподатковуваних, так і неоподатковуваних ПДВ (наприклад, телефонні дзвінки здійснювалися для вирішення питань по статутної діяльності), то сума ПДВ, пред'явлена ??оператором, приймається до відрахування (враховується у вартості телефонної послуги) в тій пропорції, у якій послуги були використані для виконання операцій по діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДВ (звільненій від оподаткування ПДВ) (п. 4 ст. 170 НК РФ). Тут виникає питання про роздільному обліку сум ПДВ при здійсненні операцій, як оподатковуваних, так і неоподатковуваних ПДВ [2].

Телефонна компанія виставила бюджетній установі рахунок за надані нею послуги в червні 2007 р. на суму 5 310 руб., у тому числі ПДВ - 810 руб. Послуги зв'язку були оплачені бюджетною установою за рахунок коштів, отриманих від приносить дохід діяльності, операції по здійсненню якої підлягають оподаткуванню ПДВ. Послуги зв'язку в червні використовувалися як для ведення статутної діяльності, так і для здійснення приносить дохід діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДВ. Крім того, згідно роздруківці телефонних дзвінків зі службового телефону був здійснений телефонний дзвінок в особистих цілях. Його вартість - 826 руб., У тому числі ПДВ - 126 руб., Була компенсована працівником через касу установи. Сума бюджетних асигнувань за червень склала 1 750 000 руб. Виручка бюджетної установи від реалізації послуг за цей місяць - 890 000 руб.

Визначимо пропорцію, відповідно до якої сума ПДВ буде прийнята до відрахування:
890 000 руб./(1 750 000 руб.

+ 890000 крб.) Х 100 = 33, 71%.

Розрахуємо суму ПДВ, що приймається до відрахування: (810 руб. - 126 руб.) Х 33,71% = 230, 58 Чи компенсація вартості телефонних переговорів в особистих цілях доходом, одержуваним організацією, що підлягає включенню в податкову базу по податку на прибуток?

При обчисленні податкової бази по податку на прибуток організації можуть:

- приймати у витрати суму витрат по послугах зв'язку за мінусом вартості телефонних переговорів, скоєних співробітниками в особистих цілях;

- враховувати у витратах загальну суму витрат по послугах зв'язку, не віднімаючи з неї вартість особистих телефонних переговорів співробітників .

У разі якщо організація включила при обчисленні податкової бази по податку на прибуток витрати по послугах зв'язку за мінусом вартості особистих переговорів своїх співробітників, то компенсація вартості переговорів, внесена співробітниками, не є доходом організації, і ось чому. У відповідності зіст. 247 НК РФоб'єктом оподаткування податком на прибуток організацій визнається прибуток, отриманий платником податків. Прибутком в цілях застосуваннягл. 25 "Податок на прібильорганізацій" НК РФвизнаються отримані доходи, зменшені на величину зроблених витрат, які також визначаються відповідно догл. 25 НК РФ.Статтею 248 НК РФвстановлено, що доходи організації - це доходи від реалізації нею товарів (робіт, послуг) і майнових прав, а також позареалізаційні доходи. Як було визначено вище, у відповідності зіст. 39 НК РФ
використання службових телефонів в особистих цілях з наступною оплатою вартості переговорів не є реалізацією послуг організацією. Отже, внесені співробітниками грошові кошти не визнаються доходами організації від реалізації послуг. Позареалізаційними доходами в даному випадку вони також бути не будуть.

Дещо інша ситуація виникає, у разі якщо організація при обчисленні оподатковуваної бази з податку на прибуток врахувала у витратах всю вартість телефонних переговорів, у тому числі вчинених співробітниками в особистих цілях. На цей рахунок Мінфін дав роз'яснення вЛистівід 29.03.2006 № 03-03-04/1/297. У ньому на питання про те, чи визнаються доходами організації з метою оподаткування прибутку кошти, що надходять у касу від працівників або утримувані з їхньої зарплати у відшкодування витрат по виробленим зазначеними працівниками телефонним переговорам
в неслужбових цілях, сказано наступне: ці кошти для цілей оподаткування прибутку визнаються доходом організації і враховуються при визначенні податкової бази по податку на прибуток у порядку, встановленомугл. 25 НК РФ, у випадку якщо витрати з оплати послуг зв'язку раніше були враховані при визначенні бази оподаткування з податку на прибуток.

На нашу думку, визнавати як дохід суму грошових коштів, отриману в якості відшкодування вартості телефонних переговорів, слід тільки в тому випадку, якщо послуги телефонного зв'язку були оплачені за рахунок коштів, отриманих від приносить дохід діяльності. При цьому потрібно враховувати нормип. 3 ст. 321.1 НК РФ.

У разі якщо витрати по послугах зв'язку здійснюються за рахунок бюджетних коштів і телефонний зв'язок використовується в рамках статутної діяльності, внесена працівником плата за вироблений телефонний дзвінок по міжміському телефону в особистих цілях не є доходом організації і не враховується при обчисленні податку на прибуток. Це випливає зпп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ.У ньому сказано, щопри визначенні податкової бази не враховуються доходи у вигляді майна, отриманого платником податку в рамках цільового фінансування. До засобів цільового фінансування відносяться, в тому числі, кошти бюджетів бюджетної системи РФ. До засобів бюджетів усіх рівнів, державних позабюджетних фондів, виділеним бюджетним установам за кошторисом доходів і видатків бюджетної установи, але не використаним за цільовим призначенням протягом податкового періоду або використаним не за цільовим призначенням, застосовуються норми бюджетного законодавства РФ. Таким чином, кошти, що вносяться працівниками як компенсація вартості телефонних переговорів в особистих цілях, можна розглядати як засоби бюджету, а вони, відповідно, не враховуються при визначенні податкової бази. Тут також хотілося б навестиЛист від 26.10.2006 № 02-14-10а/2851,в якому Мінфінговорить про те, що грошові кошти , внесені співробітником за міжміський дзвінок, який був оплачений бюджетною організацією зпідстатті221"Послуги зв'язку" екр, слід вважати відновленням фактичних і касових видатків установи по цій статті.

Бухгалтерський облік
відшкодування вартості
особистих телефонних переговорів

ЗгідноВказівкам про порядок застосування бюджетної класифікації РФ[3]витрати по послугах зв'язку відображаються запідстатті 221"Послуги зв'язку" екр. У бухобліку по статутної діяльності вони відображаються зарахунком 1401 01221"Витрати на послуги зв'язку", а по діяльності, що приносить дохід, - порахунку2106 04 340"Збільшення вартості виготовлення матеріалів, готової продукції (робіт, послуг)".

Розглянемо, як у бухгалтерському обліку відображається компенсація вартості витрат по послугах зв'язку співробітниками організації.

На практиці нерідко зустрічається наступна ситуація.

Бюджетна установа за рахунок коштів бюджету в липні 2007 р. оплатило рахунок телефонної компанії за червень 2007 р. в сумі 7316 руб. , в тому числі ПДВ - 1116 руб. Згідно отриманої роздруківці телефонних переговорів співробітник організації справив міжміські дзвінки в особистих цілях. Їх вартість становить 1416 руб., У тому числі ПДВ - 216 руб. Вартість роздруківки телефонних переговорів - 200 руб., У тому числі ПДВ - 30,51 руб.
Співробітник компенсував витрати по виробленим їм телефонним переговорам, внісши грошові кошти в касу установи.

В бухгалтерському обліку дані операції будуть відображені в такий спосіб:

Зміст руб.

Нараховано витрати з послуг зв'язку

1401 01221

1302 04730

7316

Сплачено рахунок телефонної організації

1302 04830

1304 05221

7316

Нараховано витрати за отриману роздруківку телефонних переговорів

1401 01226

1302 09730

200

Оплачено вартість роздруківки телефонних переговорів (*)

1302 09830

1304 05226

200

Внесена в касу установи працівником організації вартість вироблених їм переговорів в особистих цілях

1201 04510

1401 01221

1416

Здано кошти на відновлення касового витрати

1210 03560

1201 04610

1416

Відновлено касовий витрата з послуг зв'язку

1304 05221

1210 03660

1416

(*) Оплата вартості телефонних переговорів може проводитися не тільки безготівковим шляхом, як це показано в прикладі, але і готівковим. У цьому випадку підзвітна особа організації вносить в касу телефонної компанії грошові кошти за роздруківку, а пізніше звітує за зроблені ним витрати.

При оплаті рахунку з послуг зв'язку та внесення грошових коштів в касу установи виникає розрив у часі, в протягом якого можлива перевірка. Контролюючі органи можуть кваліфікувати оплату за рахунок бюджетних асигнувань вироблених працівниками особистих переговорів як нецільове використання бюджетних коштів. Згідност. 15.14 КоАПРФвикористання бюджетних коштів їх одержувачем на цілі, що не відповідають умовам їх отримання, затвердженим бюджетом, бюджетним розписом, повідомленням про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і видатків або іншим документом, що є підставою для отримання бюджетних коштів, визнається нецільовим їх використанням, відповідно, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 40 до 50 МРОТ; на юридичних осіб - від 400 до 500 МРОТ.

Детальніше »