Журнал "У курсі справи"/

Сергєєва Ольга Юріївна,
провідний експерт-консультант Департаменту правової підтримки компанії ПРАВОВЕСТ

Після підведення підсумків роботи за рік організація зазвичай виплачує своїм засновникам дивіденди. Як дану фінансову операцію провести в бухгалтерському обліку і як розрахувати суми податків, ви дізнаєтеся з нашої статті.

Рішення загальних зборів про використання чистого прибутку приймають засновники: як юридичні, так і фізичні особи.

У ТОВ отримані від участі в діяльності організації доходи розподіляються між засновниками пропорційно розміру їх вкладу до статутного капіталу. Дивіденди можуть виплачуватися щокварталу, раз на півріччя або ежегодно1. Оскільки законом не встановлений термін виплати доходів, його потрібно вказати в установчих документах організації.

В АТ при ухваленні рішення про виплату дивідендів по розміщених акціях необхідно визначити, по яких типів акцій і в якому розмірі слід виплачувати дивіденди. АТ може провадити виплату як за підсумками першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців, так і за підсумками фінансового року2. Строк і порядок виплати визначаються статутом товариства або рішенням про виплату дивідендів (прийнятим на загальних зборах акціонерів). При цьому їх розмір не повинен перевищувати рекомендований радою директорів (наглядовою радою) товариства. Дивіденди за привілейованими акціями певних типів можуть виплачуватися за рахунок раніше сформованих для цих цілей спеціальних фондів товариства. Рішення про виплату за результатами першого кварталу, півріччя і дев'ять місяців фінансового року приймають протягом трьох місяців після закінчення відповідного періоду. Якщо статутом не визначено термін виплати дивідендів, то він не повинен перевищувати 60 днів з дня прийняття рішення.

Оподаткування та бухоблік виплачуваних дивідендів

На організацію, що сплачує дивіденди, податковим законодавством покладаються обов'язки податкового агента. Якщо засновником або акціонером є фізична особа, то при виплаті дивідендів з нього утримується НДФЛ3. Якщо ж засновник або акціонер - юридична особа, то відповідно стягується податок на прибуток з доходів у вигляді дівідендов4.

Порядок розрахунку податків також залежить від статусу одержувача дивідендів: для резидентів (російських організацій і фізичних осіб) і нерезидентів ( іноземних юридичних і фізичних осіб) порядок розрахунку податків різний.

Якщо дивіденди виплачуються резидентам, потрібно із загальної суми прибутку до розподілу відняти дивіденди, виплачені нерезидентам за поточний податковий період, та дивіденди, отримані самою організацією. Визначення загальної суми податку, що підлягає подальшого розподілу між всіма одержувачами дивідендів, в цьому випадку можна представити у вигляді формули:

Загальна сума податку = 9% х (загальна сума дивідендів - суми дивідендів, виплачених нерезидентам, - сума дивідендів , отримана організацією)

У разі якщо величина, отримана в результаті такого розрахунку, виявиться негативною, то нараховувати податок не потрібно, і дивіденди засновникам або акціонерам перераховуються в повному обсязі. Якщо ж отримана величина буде позитивною, то з засновників або акціонерів юридичних осіб утримується податок на прибуток, а з фізичних осіб - ПДФО за ставкою 9% 5.

Якщо дивіденди виплачуються нерезидентам, податкова база по такій виплаті визначається як сума виплачуваних дивідендів. До доходів, одержуваних іноземними юридичними і фізичними особами, застосовується податкова ставка в розмірі 15 і 30% соответственно6.

Утримавши податок з організації, податковий агент зобов'язаний перерахувати його до бюджету не пізніше 10 днів після виплати дівідендов7. Утриманий з фізичних осіб податок повинен бути перерахований до бюджету не пізніше дня перерахування грошей на рахунок фізичної особи або отримання грошей в банку для їх видачі8.

На суму дивідендів на користь фізичних осіб ЄСП не нараховується, оскільки виплата відбувається за рахунок чистого прибутку і при розрахунку податку на прибуток не враховується, не нараховуються внески на пенсійне страхування і страхування від нещасних случаев9.

Приклад:

За підсумками 2005 року чисті прибуток ТОВ "Перемога", що підлягає розподілу, склала 400 000 руб. У статутному капіталі організації частки учасників розподілено наступним чином:

ТОВ "Легенда": 20 відсотків статутного капіталу;
LTD Blondy: 10 відсотків статутного капіталу;
Н.В. Донцов: 70 відсотків статутного капіталу.

ТОВ "Перемога", будучи засновником ТОВ "Мегаполіс", отримало належну йому частку прибутку в розмірі 100 000 руб.

1. На загальних зборах засновників було прийнято рішення про виплату прибутку засновникам згідно належної їм частки у статутному капіталі:

ТОВ "Легенда": 400 000 руб. х 20% = 80 000 руб.;
LTD Blondy: 400 000 руб. х 10% = 40 000 руб.;
Н.В.

Донцов: 400 000 руб. х 70% = 280 000 руб.

2. Тепер визначимо суми податків, які повинні бути утримані ТОВ "Перемога" в якості податкового агента з розподіленого прибутку, виплачуваної своїм акціонерам.

Загальна сума податку, що утримується з засновників резидентів, = 9% х (400 000 - 40 000 - 100 000) = 9% х 260 000 руб. = 23 400 руб.

2.1. Частка ТОВ "Легенда" у загальній сумі дивідендів, оподатковуються за ставкою 9%, складе: (80 000/(80 000 + 280 000)) х 100 = 22,2%.
Сума податку на прибуток, яку необхідно утримати з ТОВ "Легенда", складе: 23 400 х 22,2% = 5195 руб.
Сума дивідендів, що підлягає перерахуванню ТОВ "Легенда", складе: 80 000 - 5195 = 74805 руб.

2.2 . Частка Н.В. Донцова в загальній сумі дивідендів, оподатковуються за ставкою 9%, складе: 280 000/(280 000 + 80 000) х 100 = 77,8%.
Сума ПДФО, яку необхідно утримати з Н.В. Донцова, складе: 23 400 х 77,8% = 18 205 руб.
Сума дивідендів, яка повинна бути перерахована Н.В. Донцову, складе: 280 000 - 18 205 = 261 795 руб.

3. Сума податку на прибуток, що підлягає утриманню з засновника нерезидента LTD Blondy, складе: 40 000 х 15% = 6000 руб.

Сума дивідендів, що підлягає виплаті LTD Blondy, складе: 40 000 - 6000 = 34 000 руб.

4. У бухгалтерському обліку операції, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів, можуть бути відображені в такий спосіб:

 • Дебет 84 Кредит 75-2- нараховані дивіденди ТОВ "Легенда";
 • Дебет 75-2 Кредит 68субрахунок "Податковий агент щодо податку на прибуток" - нарахований податок на прибуток податковим агентом;
 • Дебет 75-2 Кредит 51- перераховані дивіденди ТОВ "Легенда";
 • Дебет 84 Кредит 75-2- нараховані дивіденди Н.В. Донцову;
 • Дебет 75-2 Кредит 68субрахунок "Податковий агент з ПДФО" - нарахований ПДФО податковим агентом;
 • Дебет 75-2 Кредит 50- виплачені дивіденди Н.В. Донцову;
 • Дебет 84 Кредит 75-2- нараховані дивіденди LTD Blondy;
 • Дебет 75-2 Кредит 68субрахунок "Податковий агент щодо податку на прибуток" - нарахований податок на прибуток податковим агентом;
 • Дебет 75-2 Кредит 52- перераховані дивіденди LTD Blondy;
 • Дебет 68субрахунок "Податковий агент з ПДФО" Кредит 51 - перераховано до бюджету ПДФО;
 • Дебет 68субрахунок "Податковий агент щодо податку на прибуток" Кредит 51 - перерахований до бюджету податок на прибуток.

Увага! Спецрежим

При виплаті дивідендів застосовує УСН організація (незважаючи на те, що вона має право не вести бухгалтерський облік в повному обсязі) повинна визначати чистий прибуток тільки за даними бухгалтерського учета10. Крім цього, застосовує УСН організації потрібно пам'ятати: перехід на даний податок не звільняє її від обов'язків податкового агента, у тому числі з податку на прибуток і ПДФО при виплаті дівідендов11.

Платники, які застосовують ЕНВД на підставі гл. 26.3 НК РФ, також не звільняються від обов'язків податкових агентів.

У разі якщо організація, що застосовує УСН, є одержувачем дивідендів, при їх перерахуванні податок на прибуток можна не утримувати, але тільки за умови подання документів, що підтверджують її статус "спрощенця". Такими документами, на думку Мінфіну РФ, можуть бути нотаріально завірені копії повідомлення про право застосування УСН і титульного аркуша декларації з єдиного податку, що сплачується при УСН за останній звітний (податковий) період з відміткою податкового органа12. Це пов'язано з тим, що організації, які застосовують УСН, ст. 346.11 НК РФ звільняються від сплати ряду податків, в тому числі податку на прибуток. У свою чергу згідно зі ст. 345.15 НК РФ суми отриманих дивідендів включаються до складу доходів, що враховуються при обчисленні єдиного податку при УСН. З 2006 року (якщо з виплачуваних "спрощенцю" доходів у вигляді дивідендів сума податку вже була утримана податковим агентом) отримана сума дивідендів щоб уникнути подвійного оподаткування до складу оподатковуваних доходів вже не включається.

У відношенні одержувачів дивідендів, переведених на ЕНВД, податковий агент утримує податки в загальновстановленому порядку.


1) п. 1 ст. 28 Федерального закону від 08.02.1998 N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю"

2) п. 1 ст. 42 Федерального закону від 26.12.1995 N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства", ред. від 05.01.2006

3) п. 2 ст. 214 НК РФ

4) п. 2 ст. 275 НК РФ

5) пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ; п. 4 ст. 224 НК РФ

6) пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ; п. 3 ст. 224 НК РФ

7) п. 4 ст. 287 НК РФ

8) п. 6 ст. 226 НК РФ

9) п. 3 ст. 236 НК РФ;
Лист Мінфіну РФ від 14.03.2003 N 04-04-04/26;
Постанова Уряду РФ від 07.07.1999 N 765 "Про перелік виплат, на які не нараховуються страхові внески до фонду соціального страхування Російської Федерації ";
Постанова Уряду РФ від 02.03.2000 N 184" Про затвердження правил нарахування, обліку та витрачання коштів на здійснення обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань "

10) п . 3 ст. 4 Федерального закону від 21.11.1996 N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік";
Листи Мінфіну РФ від 11.03.2004 N 04-02-05/3/19, від 21.06.2005 N 03-11-05/1

11) п. 5 ст. 346.11 НК РФ 12 Лист Мінфіну РФ від 27.08.2004 N 03-03-02-04/1/10


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »