ToT/

Складання бухгалтерського звіту за 2001 рік

Л. В. Сотникова,
ХТРЕІУ
Журнал "Бухгалтерський облік" N 24 2001

Мета цієї публікації - звернути увагу читача на окремі статті бухгалтерського балансу, за якими змінився або порядок бухгалтерського обліку, або порядок оподаткування, або порядок відображення в бухгалтерській звітності. Також даються докладні роз'яснення до рядків звіту, при заповненні яких у бухгалтерів виникає найбільше число запитань.


При формуванні показників бухгалтерської звітності необхідно керуватися наступними нормативними документами:

Положенням по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 N 34н (далі - Положення по веденню бухгалтерського обліку);

Положенням з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4/99), затвердженим наказом Мінфіну Росії від 06.07.99 N 43н;

наказом Мінфіну Росії від 13.01.2000 N4н "Про форми бухгалтерської звітності організацій";

Методичними рекомендаціями про порядок формування показників бухгалтерської звітності, затвердженими наказом Мінфіну Росії від 28.06.2000 N 60н;

іншими положеннями з бухгалтерського обліку, прийнятими Мінфіном Росії.

Бухгалтер повинен враховувати також усізміни, які сталися з початку 2001 р.в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку, і правильно їх застосовувати:

наказом Мінфіну Росії N 27н від 30.03.01 внесено зміни до ПБО 9/99 "Доходи організації" і ПБУ 10/99 "Витрати організації", ПБО 11/2000 "Інформація про афілійованих осіб";

наказом Мінфіну Росії N 26н від 30.03.01 скасовано дію ПБУ 6/97 і затверджено нове ПБУ 6/01 "Облік основних засобів".

Крім того, слід взяти до уваги нововведення, що торкаються порядок обліку і складання звітності, що діють з 1 січня 2001р.:

вступило в силу ПБУ 14/2000 "Облік нематеріальних активів", затверджене наказом Мінфіну Росії від 16.10.2000 N 91н.

ФОРМА N 1 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Актив балансу

I. Необоротні активи

Рядок 110 (у тому числі рядки 111, 112, 113) "Нематеріальні активи"

За цією групі статей наводиться залишкова вартість належних організації нематеріальних активів. При складанні балансу бухгалтер повинен перевірити, чи відносяться об'єкти, враховані на рахунку 04, до нематеріальних активів. Їх склад визначено п. 3 ПБУ 14/2000 "Облік нематеріальних активів".

Існування активів має бути підтверджено документально, тобто організація повинна мати патенти, свідоцтва та ін

1.До нематеріальних активівне відносятьсяліцензії на право ведення певних видів діяльності, придбані організацією у відповідності з Федеральним законом від 25.09.98 N158-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" .

Якщо ліцензія на здійснення ліцензованого виду отримана організацією в установленому Законом порядку, то витрати, пов'язані з придбанням ліцензії, відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг) у складі управлінських витрат. При цьому витрати юридичних осіб, пов'язані з оплатою ліцензій, відносяться на загальногосподарські витрати рівномірно протягом терміну їх дії.

2.До нематеріальних активівне відносятьсякомп'ютерні програми, набуваючи (створюючи) які організація не отримує виключних авторських прав на них.

Відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку до нематеріальних активів, що використовуються у господарській діяльності протягом періоду, що перевищує 12 місяців, і приносить дохід, відносяться права, що виникають з авторських і інших договорів, зокрема, на програми для ЕОМ, бази даних та ін

Російським агентством по патентах і товарних знаків затверджені Правила реєстрації договорів на програми для електронних обчислювальних машин, бази даних і топології інтегральних мікросхем (наказ від 31.12.98 N 245).

Цими правилами встановлюється порядок реєстрації договорів про повну поступку всіх майнових прав і договорів про передачу майнових прав на програми для електронних обчислювальних машин, бази даних і топології інтегральних мікросхем.

Придбані у відповідності з цими правилами права повинні враховуватися на рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Однак частіше організації набувають права на використання програмних продуктів, а не виняткові права . Купуються такі програми на машинних носіях (дискетах, дисках тощо) за договором з правовласником за ліцензійною угодою.

У зв'язку з тим, що нормативні акти з бухгалтерського обліку не містять певних вказівок, яким об'єктом обліку вважати ці комп'ютерні програми, організації враховують їх на счете01 як основні засоби виходячи з того, що термін їх корисного використання перевищує 12 місяців. Однак при такому порядку обліку виникає питання про нарахування амортизації, так як шифру в Єдиних нормах амортизаційних відрахувань, відповідного зазначених об'єктів, ми не виявимо.

Вартість проведених витрат на придбання комп'ютерних програм рекомендуємо відобразити на рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів "і рівномірно, протягом встановленого організацією в обліковій політиці терміну використання програми для ЕОМ, переносити її собівартість продукції (робіт, послуг).

3.До 2001 р. до складу нематеріальних активів включали квартири, придбані підприємством в об'єктах житлового фонду. Згідно ж ПБУ14/2000 ці квартири у складі нематеріальних активів не враховуються. Однак це суперечить листа Мінфіну Росії N 118 від 29.10.93 "Про відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій в житлово-комунальному господарстві" та п. 19 Методичних рекомендацій про порядок формування показників бухгалтерської звітності.

Мінфін Росії не коментує дане протиріччя, однак у відповідях на приватні запити рекомендує враховувати квартири, придбані у 2001 р., як основні засоби, а квартири, куплені в минулі роки, - перевести до складу основних засобів або залишити на балансі як нематеріальні активи.

У той же час, згідно з п. 4 ПБУ 6/01 до основних засобів належать виключно активи, що використовуються у виробництві продукції або в управлінських цілях.

4.Нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді.

Амортизація НМА згідно з п. 15 ПБО 14/2000 нараховується такими способами: лінійним; зменшуваного залишку; пропорційно обсягу продукції.

Спосіб зменшуваного залишку може бути застосований лише до тих НМА, які були введені в експлуатацію після 1 січня 2001 р.

У всіх випадках суму амортизації слід розраховувати виходячи з терміну корисного використання НМА, тобто з:

часу дії патенту, свідоцтва, іншого документа, що підтверджує виключні права на НМА;

передбачуваного періоду використання НМА, протягом якого організація може отримувати від нього дохід;

кількості продукції або іншого натурального показника обсягу робіт, очікуваного до одержання в результаті використання НМА.

Якщо неможливо визначити термін корисного використання НМА, то він встановлюється рівним 20 рокам.

У 2001 р. нараховується амортизація по нематеріальних активів, отриманим за договорами дарування і безоплатно у процесі приватизації, придбаним з використанням бюджетних асигнувань та інших аналогічних засобів.

Згідно п. 47 Методичних рекомендацій про порядок формування показників бухгалтерської звітності порядок нарахування амортизації активів, отриманих безоплатно , в тому числі за договором дарування, відображається в обліку записами:

Д-т рах. 08 "Капітальні вкладення",

К-т рах. 83 "Доходи майбутніх періодів", субрах. "Безоплатні надходження";

Д-т рах. 04 "Нематеріальні активи",

К-т рах. 08 "Капітальні вкладення";

Д-т рах. 20 "Основне виробництво",

К-т рах. 05 "Амортизація нематеріальних активів";

Д-т рах. 83 "Доходи майбутніх періодів", субрах. "Безоплатні надходження",

К-т рах. 80 "Прибутки і збитки".

5.У відповідності зі ст. 10 Федерального закону N 110-ФЗ від 06.08.01 станом на 1січня 2002 платник податків зобов'язаний включити до складу витрат суми, що підлягають одноразового списання у зв'язку з відмінностями в класифікації об'єктів і операцій, що не підлягають врахуванню в цілях оподаткування відповідно до вимог, встановленими гл. 25 НКРФ.

До таких об'єктів або операцій, зокрема, відносяться активи платника податків, що числилися в бухгалтерському обліку до набрання чинності гл. 25 НК РФ на рахунках обліку нематеріальних активів, але не належать до таким відповідно до гл. 25 НК РФ.

Суми недонарахованої амортизації одноразово приймаються як витрати, що зменшує доходи.

Активи платника податків, не значаться в бухгалтерському обліку за станом на 1 січня 2002 р. у складі нематеріальних активів , але відповідно до гл. 25 НКРФ відносяться до НМА для цілей оподаткування, включаються до складу НМА для цілей оподаткування з 1 січня 2001 р. нарахування амортизації по цих об'єктах в 2002р. буде здійснюватися в порядку, встановленому ст. 256-259 НК РФ.

Рядок 120 (у тому числі рядки 121, 122) "Основні засоби"

1.З 2002 р. у зв'язку з набранням чинності гл.25 НК РФ скасовується пільга на фінансування капітальних вкладень. За 2001 р. підприємства та організації зможуть скористатися нею в останній раз.

При цьому для цілей застосування пільги з податку на прибуток на фінансування капітальних вкладень немає необхідності у веденні аналітичного обліку по рахунку 02 "Знос основних засобів" в розрізі виробничих і невиробничих основних засобів з наступних підстав.

Відповідно до подп. "А" п. 1 ст. 6 ЗаконаРФ від 27.12.91 N 2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" (з урахуванням змін і доповнень) і п. 4.1.1 інструкції МНС Росії від 15.06.2000 N 62 "Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій "при обчисленні податку на прибуток обкладається прибуток при фактично вироблених (сплачених) витратах і витратах за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, зменшується на суми, направлені:

підприємствами галузей сфери матеріального виробництва на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення (втом числі в порядку пайової участі), а також на погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі, включаючи відсотки по кредитах;

підприємствами всіх галузей народного господарства на фінансування житлового будівництва ( у тому числі в порядку пайової участі), атакож на погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі, включаючи відсотки по кредитах.

Ця пільга надається зазначеним підприємствам, що здійснюють відповідно розвиток власної виробничої бази і житлове будівництво, включаючи погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі, за умови повного використання ними сум нарахованого зносу (амортизації) на останню звітну дату.

Пільга по основних засобах виробничого призначення надається організаціям усіх організаційно-правових форм, направили прибуток на зазначені цілі, з розвитку видів діяльності, пойменованих за кодами 10000-87900 Загальносоюзного класифікатора "Галузі народного господарства" (ЗКГНГ), затвердженого 01.01.76 Держкомстатом СРСР, Держпланом СРСР, Держстандартом СРСР (з наступними змінами та доповненнями).

При віднесенні зроблених витрат до капітальних вкладень виробничого призначення слід керуватися Положенням по бухгалтерському обліку довгострокових інвестицій, затвердженого листом Мінфіну Росії від 30.12.93 N160, та інструкцією щодо заповнення форм федерального державного статистичного спостереження по капітальному будівництву, затвердженої постановою Держкомстату Росії від 03.10.96 N 123.

Згідно з чинним законодавством при наданні пільги по прибутку, спрямованої на фінансування капітальних вкладень, фактично зроблені витрати зменшуються на суму нарахованого з початку року на звітну дату зносу (амортизації)по всім основних засобів, що належать організації.

2.Постановою Уряду РФ від 19.08.94 N 967 "Про використання механізму прискореної амортизації і переоцінці основних фондів" з метою створення умов для розвитку високотехнологічних галузей економіки і впровадження ефективних машин і устаткування підприємствам і організаціям надано право застосовувати механізм прискореної амортизації активної частини виробничих основних фондів.

Перелік високотехнологічних галузей і ефективних видів машин і устаткування, за яким застосовується механізм прискореної амортизації, встановлюється федеральними органами виконавчої влади.

Мінекономіки Росії листом від 17.01.2000 N МВ-32/6-51 віднесло персональні компьютерик активної частини основних засобів, на коториераспространяется механізм прискореної амортизації.

За персональним комп'ютерам у 2001 р.

організації можуть застосовувати для цілей оподаткування механізм прискореної амортизації, збільшуючи на коефіцієнт прискорення не вище 2 норми амортизаційних відрахувань, прийняті в установленому порядку, тобто відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 22.10.90 N 1072 " Про єдині норми амортизаційних відрахувань наповнити відновлення основних фондів народного господарства СРСР "(із змінами та доповненнями).

3.Згідно п. 15 ПБУ 6/01 при переоцінці основних засобів організація повинна дотримувати наступні умови: 1) переоцінюється не один який-небудь об'єкт основних засобів, а група однорідних об'єктів; 2) якщо організація один раз переоцінила групу об'єктів, вона надалі повинна проводити переоцінки регулярно, щоб вартість, за якою об'єкти відображені в обліку, не відрізнялася істотно від поточної (відновної) вартості цих об'єктів. Ця вимога поширюється тільки на основні засоби, рішення про переоцінку яких прийнято в 2001 р.

4.Відповідно до ПБУ 6/01 організація має право не частіше одного разу на рік ( на початок звітного року) переоцінювати об'єкти основних засобів за відновною вартістю шляхом індексації або прямого перерахунку за документально підтвердженими ринковими цінами з відрахуванням виникаючих різниць на додатковий капітал організації, якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації.

Переоцінка основних засобів проізводітсяпо об'єкти, які значаться на 1січня отчетногогода.

Якщо організація провела переоцінку об'єктів основних засобів відповідно до ПБУ6/01 в Iквартале 2001 р., то її результати підлягають відображенню в січні 2002 р.

Якщо організація провела переоцінку об'єктів основних засобів до початку звітного 2001 р., то результати проведеної організацією до початку звітного року переоцінки за станом на перше число звітного року підлягають відображенню в бухгалтерському обліку в січні і враховуються в бухгалтерській звітності при формуванні даних на початок звітного року - в січні 2001 р.

5.Активи, отримані безоплатно, приймаються до бухгалтерського обліку за ринковою вартістю і відносяться на позареалізаційні доходи організацій. Для цілей оподаткування прибуток збільшується на суму вартості безоплатно отриманого майна від інших організацій, обумовленої в момент отримання за ринковою вартістю, але не нижче балансової вартості передавальної сторони.

Зазначена коректування повинна бути відображена в Довідці про порядок визначення даних, відображаються по рядку 1 Розрахунку (податкової декларації) податку фактичної прибутку (додаток N 4 до інструкції МНС Росії від 15.06.2000 N62).

Відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку по основних засобів, отриманим безоплатно у 2001 р., амортизація підлягає нарахуванню в установленому порядку.

З метою оподаткування нарахування амортизаційних відрахувань по основних засобах повинно проводитися від їх первісної вартості за єдиними нормами у відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.90 N1072.

Прибуток для цілей оподаткування збільшується на суму "вартості безоплатно отриманого в звітному періоді майна від інших підприємств (крім випадків, зазначених у п. 2.7 інструкції), яка визначається в момент одержання в акті передачі, але не нижче балансової вартості, відображеної в бухгалтерському обліку передавальної сторони,якщо вартість цього майна не відображена в складі позареалізаційних доходів "(стор. 4.17 додатка N 4 до інструкції МНС Росії N 62 від 15.06.2000).

Таким чином, якщо первісна (ринкова) вартість об'єктів основних засобів відображена в обліку:

Д-т рах. 08 "Капітальні вкладення",

К-т рах. 83 "Доходи майбутніх періодів"

100000 крб.;

Д-т рах. 01 "Основні засоби",

К-т рах. 08 "Капітальні вкладення"

100000 крб.;

Д-т рах. 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати обігу",

К-т рах. 02 "Знос основних засобів"

1000 руб.;

Д-т рах. 83 "Доходи майбутніх періодів",

К-т рах. 80 "Прибутки і збитки"

1000 руб.,

то необхідно виконати коректування: по стр.4.17 вказати суму 100000 крб.

Коригування по стр. 4.17 виробляється тільки в тому звітному періоді, коли майно було безоплатно отримано. У наступних звітних періодах стр. 4.17 не заповнюється, а коригування здійснюється за стр. 4.22 і 5.6 на одні й ті ж суми.

Рядок 4.17 не заповнюється, якщо отримані об'єкти не оподатковуються податком на прибуток при отриманні їх безоплатно , наприклад, від фізичних осіб (п. 2.7 інструкції МНС Росії N62 від 15.06.2000).

Прибуток для цілей оподаткування збільшується на суми "амортизаційних відрахувань, нарахованих по амортизується майну, отриманому безоплатно" (стор. 4.22 додатка N4 до інструкції МНС Росії від 15.06.2000 N62). По цьому рядку повинна бути зазначена сума 1000 руб. - Нарахована амортизація за звітний період по об'єктів, отриманих безоплатно.

Прибуток для цілей оподаткування зменшується на суму "вартості безоплатно отриманого майна від інших підприємств, врахованої за правилами бухгалтерського обліку в складі позареалізаційних доходів, так як для цілей оподаткування вартість такого майна підлягає обліку всоответствіі з податковим законодавством (п.4.17 цієї Довідки) "(стор. 5.6 додатка N 4 до інструкції МНС Росії від 15.06.2000 N62). За стр. 5.6 вказується віднесена на позареалізаційні доходи частину вартості безоплатно отриманого об'єкта в розмірі нарахованої за звітний період амортизації - 1000руб.

Коригування по стр. 4.22 і 5.6 буде виконуватися до закінчення строку корисного використання об'єкта, що розглядається.

6.МНС Росії за узгодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі Росії і Мінфіном Росії листом від 11.09.2000 N ВГ-6-02/731 роз'яснено порядок застосування листа Міністерства економіки РФ від 29.12. 99 NМВ-890/6-16 по нарахуванню амортизації, обліковується для цілей оподаткування, на придбані основні засоби, що були в експлуатації, включаючи основні засоби, що були в експлуатації, отримані у вигляді внеску в статутний капітал організації.

Передбачуваний строк корисного використання у нового власника основних засобів визначається шляхом вирахування з терміну корисного використання, обчисленого для нових об'єктів основних засобів, терміну їх фактичної експлуатації. При цьому строк корисного використання нових об'єктів основних засобів визначається виходячи з норм амортизаційних відрахувань, затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.90 N 1072.

Приклад.Організація придбала об'єкт основних засобів, фактичний строк експлуатації якого становить 6 років, анорма амортизації - 10%. Покупна вартість даного об'єкта, що розглядається з урахуванням всіх витрат з його придбання та встановлення склала 55 тис. руб. Дана сума списується на собівартість продукції шляхом щорічного нарахування амортизації за нормою 25%.

Строк корисного використання нового обладнання - 10лет (100%: 10%), передбачуваний термін корисного використання у нового власника 4 роки (10 років - 6 років). Річна норма амортизації, застосовувана новим власником до основного засобу, становить 25% (100%: 4роки).

Отже, придбаний об'єкт основних засобів, що були в експлуатації, для застосування самостійно розрахованих норм амортизації покупець має отримати від продавця документи, що підтверджують термін фактичної експлуатації купованого основного засобу.

Якщо покупець набуває основний засіб, термін служби якого вже досяг нормативного терміну експлуатації виходячи із встановлених норм, то термін експлуатації він визначає самостійно на підставі передбачуваного строку корисного використання зазначеного об'єкта .

Такий порядок застосовується до об'єктів основних засобів,придбаним після1 січня 2000 р., первісна вартість яких формується відповідно до ПБО 6/01.

7.по об'єктах основних засобів, отриманим за договорами дарування і безоплатно після 1січня 2000 р., відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 N 34н (ред. від 24.03.2000 N 31н), амортизація повинна нараховуватися.

по об'єктах основних засобів, отриманим за договорами дарування і безоплатнодо 1 січня 2000 р., амортизація не нараховується (див. лист Мінфіну Росії від 10.08.2000 N 04-02-05/1).

8.Відповідно до п. 15 ПБУ 6/01 при вибутті об'єктів основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації на нерозподілений прибуток організації бухгалтерським записами:

Д-т рах. 87 "Додатковий капітал",

К-т рах. 88 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

Питання.Чи треба переносити на рахунок 88 "Нерозподілений прибуток" суму дооцінки основних засобів, переоцінених у період з 1992 р. по 1997 м., вибулих до 2001 р., додатковий капітал від переоцінки яких продовжує враховуватися на рах. 87 "Додатковий капітал"?

Відповідь.Організаціям слід провести інвентаризацію сум, що значаться на рах. 87 "Додатковий капітал", субрах. "Переоцінка основних засобів". При цьому повинні бути виділені суми додаткового капіталу, відносяться до вибулим об'єктів, і суми додаткового капіталу, які відносяться до об'єктів основних засобів, що значаться на балансі.

Рядок 130 "Незавершене будівництво"<51 "Розрахунковий рахунок",

К-т рах.

Детальніше »