АКДИ "Економіка і життя"/

Договір оренди з правом викупу досить часто використовується в господарській діяльності підприємств і організацій. Оскільки цей договір поєднує в собі елементи як договору оренди, так і договору купівлі-продажу, то бухгалтерський і податковий облік операцій, що здійснюються в рамках цього договору, мають ряд особливостей.
Нижче ми розглянемо ситуацію, в якій опинився один з наших передплатників .

Підприємство (далі - Орендар) уклало договір оренди з правом подальшого викупу майна від 1 квітня 2002 р. на термін 6 місяців.

Договір укладено на наступних умовах:
1 . Предметом договору є надання Орендодавцем за плату у тимчасове володіння і користування Орендаря тракторів і бульдозерів (далі - транспортні засоби) з правом їх подальшого викупу, без надання послуг з управління, технічного утримання (обслуговування) та експлуатації.
2. Право власності на орендовані транспортні засоби переходить до Орендареві за умови внесення орендарем всієї обумовленої договором викупної ціни.
3. Сторони договору оренди констатували, що відповідно до чинного законодавства до договору оренди транспортних засобів не застосовуються положення і правила про поновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий термін.
4. Оплата оренди здійснюється Орендарем щомісячно шляхом перерахування належної суми на розрахунковий рахунок Орендодавця. Розмір (вартість) орендної плати, при наявності в тому необхідності та об'єктивних реальностей, може в період терміну дії договору змінюватися за згодою сторін у строки, які можуть бути додатково визначені сторонами договору оренди. Орендодавець зобов'язаний повернути Орендарю відповідну частину вже отриманої ним орендної плати при достроковому поверненні Орендарем транспортного засобу, переданого йому в оренду. При цьому повертається сума повинна обчислюватися з дня, наступного за днем ??фактичного повернення транспортного засобу, що знаходився в оренді у Орендаря.
5. Орендовані транспортні засоби переходять у власність орендаря після закінчення терміну оренди або до його закінчення за умови внесення Орендарем зазначеної в додатку викупної ціни.
6. При викупі орендованого майна в залік викупної ціни включається раніше виплачена орендна плата.
7. Оформлення викупу орендованих за договором транспортних засобів проводиться шляхом складання та підписання сторонами додаткової угоди. Сума орендних платежів за 6 місяців дорівнює викупної вартості транспортних засобів.
Протягом усього терміну оренди орендні платежі підприємство відносило на собівартість продукції проводкою Дебет 20 - Кредит 76.
По закінченні терміну оренди було складено додаткову угоду про те, що вищевказаний договір слід вважати таким, що втратив чинність з 1 жовтня 2002 р. і що майно переходить у власність Орендаря з моменту підписання угоди.
Бухгалтер підприємства-Орендаря зіткнувся з наступними труднощами:
1. Як оприбуткувати надійшло майно в бухгалтерії, якщо вся його вартість вже списана на собівартість продукції і дорівнює 0?
2. Яким документом оформити постановку на баланс цього майна?
3. Як відбуватиметься списання цих коштів: відразу (адже основні засоби вартістю до 10 000 руб. Списуються у міру відпуску у виробництво) або це майно буде числитися на балансі протягом всього терміну його корисного використання?

Перш ніж розглянути порядок бухгалтерського і податкового обліку викупленого майна, звернемося до норм цивільного законодавства.
У відповідності зі ст. 624 Цивільного кодексу України договором оренди може бути передбачено, що орендоване майно переходить у власність орендаря після закінчення терміну оренди або до його закінчення за умови внесення орендарем всієї обумовленої договором викупної ціни. При цьому орендна плата за згодою сторін може бути зарахована у викупну ціну.

У даному випадку суми орендної плати за договором повністю зараховуються у викупну ціну орендованих транспортних засобів, а викупна ціна дорівнює сумі орендної плати за весь період дії договору оренди. Таким чином, в даній ситуації виходить, що платежі за договором оренди, з одного боку, є платою за користування майном, а з іншого - авансами в рахунок майбутньої поставки.

Необхідно враховувати, що до договору оренди майна, передбачає перехід в подальшому права власності на це майно до орендаря, застосовуються тільки ті правила про договір купівлі-продажу, які регламентують форму даного договору (п.

2 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 11.01.02 N 66 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою ").

Інакше кажучи, договір оренди з правом викупу не може бути прирівняний до договору продажу товару з оплатою його в розстрочку (див. ст. 489 ЦК РФ). Тому в даній ситуації грошові кошти, щомісяця вносяться орендарем в рахунок погашення викупної ціни, не можна розглядати як аванси, передані в рахунок оплати придбаного майна.
Таким чином, до моменту заліку орендних платежів в рахунок викупної ціни майна (і відповідно переходу права власності на орендоване майно) платежі, вироблені орендарем, слід кваліфікувати виключно як орендну плату.

У бухгалтерському обліку орендаря дана операція відображається таким чином:
Дебет 20 Кредит 76
- списано на витрати суму орендної плати ;
Дебет 19 Кредит 76
- виділена сума ПДВ по орендній платі майна на підставі виписаного рахунку-фактури;
Дебет 76 Кредит 51
- перераховані грошові кошти орендодавцю;
Дебет 68 Кредит 19
- прийнята до відрахування сума ПДВ.
Однак після заліку орендної плати у викупну ціну і підписання додаткової угоди про перехід права власності вироблений платіж слід розглядати вже як плату за придбане майно.
Тому в тому звітному періоді, в якому підписано додаткову угоду про викуп орендованого майна із заліком орендної плати, у бухгалтерському обліку орендаря необхідно зробити відповідні коригування.
У бухгалтерському обліку в орендаря робляться проводки:
Дебет 20 Кредит 76
- (червоне сторно) скориговані витрати по орендній платі;
Дебет 19 Кредит 76
- (червоне сторно) скоректований ПДВ по орендній платі;
Дебет 68 Кредит 19
- (червоне сторно) скоректований ПДВ, що приймається до відрахування;
Дебет 08 Кредит 76
- відображено заборгованість перед орендодавцем (постачальником) по придбаному майну;
Дебет 01 Кредит 08
- основні засоби прийняті до обліку;
Дебет 19 Кредит 76
- відбита сума ПДВ по придбаному майну;
Дебет 68 Кредит 19
- сума ПДВ по придбаному майну приймається до відрахування.

Звертаємо увагу, що в даному випадку причиною внесення коректувань записів у бухгалтерський облік орендаря є не помилка, допущена організацією в обліку, а зміна природи платежу, яке відбулося з моменту підписання сторонами додаткової угоди (залік орендної плати у викупну вартість).

Перераховані орендарем в період дії договору грошові суми були платою за користування майном, а не платою за майно. Тому орендар надходив абсолютно правильно, включаючи в витрати орендні платежі за орендоване майно (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Відповідно і суми ПДВ за зазначеними платежами пред'являлися до відрахування протягом строку оренди абсолютно правомірно.

Оскільки орендар враховував орендні платежі, обчислювати і сплачувати податки правильно і своєчасно, то, на наш погляд, підстав для перерахунку сум податкових платежів та внесення змін до податкових декларацій за минулі періоди у орендаря в даній ситуації немає. Отже, немає підстав і для нарахування пені за несплату (несвоєчасну сплату) податку.

Підставою для прийняття транспортних засобів на баланс орендаря є договір оренди та підписану сторонами додаткова угода про перехід права власності на зазначене майно. Сторонам слід також скласти акт (накладну) приймання передачі основних засобів (форма N ОС-1, затверджена Постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 N 71а).

Первісна вартість придбаних транспортних засобів явно перевищує 10 000 руб., а термін їх корисного використання більше 12 місяців. Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6/01 і ст. 256 НК РФ таке майно підлягає амортизації і в бухгалтерському, і в податковому обліку.

В. Мешалкин,
АКДИ "Економіка і життя"


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »