Суть схеми:Виконавець, у статутному капіталі якої участь громадської організації інвалідів,далі ГОІ,становить 100%та середньооблікова чисельність інвалідів такої організації серед їхніх працівників становить не менше 50%, а їх частка у фонді оплати праці - не менше 25%надає послуги Замовникам.

Види послуг в даній схемі може бути будь-якими(юридичні, консультаційні, інформаційні тощо). Бажано тільки, щоб надання таких послуг не підлягало б ліцензуванню.

Винагорода Виконавця в даній схемі передбачається значним і вимагає діяльності більшої кількості фізичних осіб, які і будуть здійснювати фактичні дії по наданню таких послуг.

З метою дотримання граничної кількості інвалідів у середньосписковоїчисельності працівників та їх частки у фонді оплати праці, можнаукласти як договір субпідряду, по якому Субпідрядник виконує значний обсяг роботи, так ідоговір про надання працівників (лізингу) з кадровим агентством.

За таких обставин, Виконавець на законних підставах отримує звільнення від сплати ПДВ, а отриманий прибуток зменшує шляхом перерахування коштів до ГОІ на соціальний захист інвалідів.

Створення організацій, що використовують працю інвалідів

Перш ніж розглядати оптимізацію оподаткування при допомоги Виконавця, в статутному капіталі якої участь ГОІ становить 100%, необхідно розглянути порядок створення ГОІ.

ГОІ можуть мати у власності організації, акції, томуможуть мати у власності і 100% акцій (часток) будь-якого господарського товариства.

Стаття 33 Федерального закону від 24 листопада 1995 р. N 181-ФЗ "Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації".Право інвалідів на створення громадських об'єднань

У власності громадських об'єднань інвалідів можуть знаходитися підприємства, установи, організації, господарські товариства і суспільства, будівлі, споруди, обладнання, транспорт, житловий фонд, інтелектуальні цінності, грошові кошти, паї,акціїта цінні папери, а також будь-яке інше майно і земельні ділянки відповідно до законодавства Російської Федерації.

Для створення ГОІ необхідно рішеннятільки трьох членів.

Стаття 18 Федерального закону від 19 травня 1995 р. N 82-ФЗ "Про громадські об'єднання".Створення громадських об'єднань

Громадські об'єднаннястворюються за ініціативою їх засновників -не менше трьох фізичних осіб. Кількість засновників для створення окремих видів громадських об'єднань може встановлюватися спеціальними законами про відповідних видах громадських об'єднань.

Стаття 7 Федерального закону від 19 травня 1995 р. N 82-ФЗ "Про громадські об'єднання".Організаційно-правові форми громадських об'єднань

Громадські об'єднання можуть створюватися в одній з наступних організаційно-правових форм:

громадська організація;

Стаття 33 Федерального закону від 24 листопада 1995 р. N 181-ФЗ "Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації".Право інвалідів на створення громадських об'єднань

Громадськими організаціями інвалідів зізнаютьсяорганізації, створені інвалідами та особами, які представляють їх інтереси, з метою захисту прав і законних інтересів інвалідів, забезпечення їм рівних з іншими громадянами можливостей, вирішення завдань суспільної інтеграції інвалідів,серед членів яких інваліди та їхні законні представники (один з батьків, усиновителів, опікун або піклувальник) складають не менше 80 відсотків, а також спілки (асоціації) зазначених організацій.

Висновок: Таким чином, для створення ГОІ необхідне рішення про це, як мінімум , тільки трьох інвалідів.

Держава гарантує громадським організаціям інвалідів надання пільг у відповідності з порядком, встановленим НК РФ по сплаті федеральних податків.

Стаття 34 Федерального закону від 24 листопада 1995 р. N 181-ФЗ "Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації.Пільги, що надаються громадським об'єднанням інвалідів

Держава гарантує наданняпільг відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом Російської Федерації, по сплаті федеральних податків, зборів, мита та інших платежів до бюджетів усіх рівнів всеросійським громадським об'єднанням інвалідів, їх організаціям, що перебувають у їх власності підприємствам, установам, організаціям, господарським товариствам і товариствам, статутний капітал яких складається із внеску зазначених громадських об'єднань інвалідів.

Висновок: Застосування пільг, які передбачені для інвалідних організацій, дозволяє зменшити сукупне оподаткування в холдингу, для чого необхідно створити тільки відповідну громадську організацію трьома інвалідами.

Укладення договору субпідряду

Виконавець укладає договір з Субпідрядником договір возмездного надання послуг. За цим договором Субпідрядник надає значну частину послуг, передбачених договором між Замовником та Виконавцем.

Зауважимо, що такий договір може бути як рамковим, по якому Субпідрядник надає послуги на підставі заявок Виконавця протягом тривалого часу, так і договором на надання конкретної послуги.

Загальні положення про підряд застосовуються до договору возмездного надання послуг.

Стаття 783 ГК РФ.Правове регулювання договору возмездного надання послуг

Загальні положення про підряд (статті 702 - 729) і положення про побутовому підряді (статті 730 - 739) застосовуються до договору возмездного надання послуг, якщо це не суперечить статтям 779 - 782 цього Кодексу, а також особливостям предмета договору возмездного надання послуг .

Підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань субпідрядників.

Стаття 706 ГК РФ.Генеральний підрядник і субпідрядник

1. Якщо із закону або договору підряду не випливає обов'язок підрядчика виконати передбачену в договорі роботу особисто,підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб ( субпідрядників).У цьому випадку підрядник виступає в ролі генерального підрядника.

Разом з тим, Виконавець повинен надати послуги особисто, якщо інше не визначено договором возмездного надання послуг.

Стаття 780 ГК РФ.Виконання договору возмездного надання послуг

Якщо інше не передбачено договором возмездного надання послуг,виконавець зобов'язаний надати послуги особисто.

Висновок: Виконавець вправі укласти договір субпідряду тільки за згодою Замовника, що має бути визначено у договорі возмездного надання послуг між Замовником та Виконавцем.

Порядок отримання звільнення з ПДВ Виконавцем

Згідно п.п.2 п.3 ст. 149 НК РФ не підлягають оподаткуванню виробництво і реалізаціяпослуг організаціями, статутний капітал яких повністю складається із внеску ГОІ.

При цьомусередньооблікова чисельність інвалідів такої організації серед їх працівників повинна становитине менше 50 відсотків, а їх частка у фонді оплати праці - не менше 25 відсотків.

Стаття 149 НК РФ.Операції, що не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування)

3. Не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування) на території Російської Федерації наступні операції:

2) реалізація (в тому числі передача, виконання, надання для власних потреб) товарів (за виняткомпідакцизних,мінеральної сировини та корисних копалин, а також інших товарівза переліком, який затверджується Урядом Російської Федерації за поданням загальноросійських громадських організацій інвалідів), робіт, послуг (за винятком брокерських та інших посередницьких послуг), вироблених і реалізованих:

громадськими організаціями інвалідів (у тому числі створеними як спілки громадських організацій інвалідів), серед членів яких інваліди та їхні законні представники становлять не менше 80 відсотків

організаціями, статутний капітал яких повністю складається з внесківзазначених в абзаці другому цього підпунктугромадських організацій інвалідів, якщо середньооблікова чисельність інвалідів серед їх працівників становитьне менше 50 відсотків, а їх частка у фонді оплати праці - не менше 25 відсотків

Однією з умов правомірного застосування пільг по ПДВ організацією, заснованою громадською організацією інвалідів, є наявність в середньооблікової чисельності організації працівників - інвалідів не менше 50%, що є цілком здійсненним умовою, оскількиосновний обсяг послуг надає Субпідрядник і тому не потребує великої кількості працівників.

При визначенні права на звільнення від оподаткування зазначеними організаціями, середньооблікова чисельність працівників визначається відповідно до Інструкції Держкомстату РФ від 07.12.98 р.

№ 121 "По заповнення організаціями відомостей про чисельність працівників та використання робочого часу у формах федерального державного статистичного спостереження".

При визначенні середньооблікової чисельності працівників не враховується кількість зовнішніх сумісників та осіб, які не перебувають у штаті, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру.

У штат організації інваліди можуть бути прийняті на будь-які посади , за винятком тих, які з причини інвалідності, відсутності кваліфікації працівник не може займати.

Податкові та бухгалтерські аспекти Виконавця

Оптимізація податку на прибуток у Виконавця

Після надання субпідрядних послуг Субпідрядник і Виконавець складають та підписують акт про надані послуги.

Дебет 20

Кредит 60- 12 рублів - відбита вартість послуг, наданих Субпідрядником, включаючи ПДВ.

Витрати на придбання послуг у Субпідрядника відносяться до матеріальних витрат, що враховуються при обчисленні податку на прибуток в момент їх надання (підписання акта про надані послуги) у разі визначення податку на прибуток за методом нарахування.

Стаття 254 НК РФ.Матеріальні витрати

6) на придбання робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми організаціями або індивідуальними підприємцями, а також на виконання цих робіт (надання послуг) структурними підрозділами платника податків.

Стаття 272 НК РФ.Порядок визнання витрат при методі нарахування

2. Датою здійснення матеріальних витрат зізнається:

дата підписання платником податків акта приймання-передачі послуг (робіт) - для послуг (робіт) виробничого характеру.

Дебет 62

Кредит 90- 50 рублів - відбитий виторг Виконавця від реалізації послуг.

Дебет 60

Кредит 51 (50 , ...)- 12 рублів - перераховані грошові кошти Субпідряднику за надані послуги Виконавцю по субпідрядних договорів.

Дебет 51 (50, ...)

Кредит 62- 50 рублів - надійшли грошові кошти від Замовника за надані послуги.

Податковою базою з податку на прибутоку Виконавця буде різниця між винагородою, сплачуваного Субпідряднику, і одержуваної винагороди від Замовника.

Оптимізація податку на прибуток у Виконавця буде здійснюватися шляхом перерахування коштів до ГОІ на соціальний захист інвалідів.

Стаття 264 НК РФ.Інші витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією

1. До інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, відносяться наступні витрати платника податку:

38) витрати, здійснені платником податків - організацією, що використовує працю інвалідів, у вигляді коштів, спрямованихна цілі, що забезпечують соціальний захист інвалідів, якщо від загального числа працівників такого платника податку інваліди становлять не менше 50 відсотківта частка витрат на оплату праці інвалідів у витратах наоплату праці складає не менше 25 відсотків.

Зауважимо, що цілями соціального захисту інвалідів також є спрямування коштів на утримання громадської організації інвалідів.

Стаття 264 НК РФ.Інші витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією

1. До інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, відносяться наступні витрати платника податку:

38. Цілями соціального захисту інвалідіввизнаються поліпшення умов праці інвалідів, створення робочих місць для інвалідів (включаючи закупівлю та монтаж обладнання та організацію праці робітників- надомників), навчання (в тому числі новим професіям і прийомам праці) та працевлаштування інвалідів,захист прав і законних інтересів інвалідів,заходи щодо їх реабілітації (включаючи придбання та обслуговування технічних засобів реабілітації, собак-провідників, путівок в санаторно-курортні заклади),забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей(включаючи транспортне обслуговування інвалідів, організацію відпочинку дітей-інвалідів) відповідно до законодавства Російської Федерації про соціальний захист інвалідів,включаючи внески на зміст громадських організацій інвалідів;

При визначенні загального числа інвалідів в середньоспискову чисельність працівників не включаються інваліди, які працюють за сумісництвом, договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру;

Для цього уповноважений орган управління Виконавця (загальні збори організації, виконавчий орган) може прийняти відповідне рішення про направлення коштів на утримання громадській організації інвалідів та соціальний захист інвалідів.

Цільовий характер витрачання коштів вимагає окремого пророблення і в рамках схеми не розглядається.

Звернути увагу!

ГОІ має 100% в статутному капіталі Виконавця, тому ГОІ може зобов'язати Виконавця весь отриманий прибуток перераховувати до ГОІ на своє утримання та соціальний захист інвалідів.

У момент перерахування таких коштів ці витрати будуть враховуватися для цілей обчислення податку на прибуток у організації, який використовує працю інвалідів.

При цьому для Виконавцяне має значення, наскільки ГОІцільовим чином використала отримані кошти.

У разі нецільового використання отриманих коштів ГОІ,це ніяк не впливає на оподаткування організації, яка перераховує грошові кошти ГОІ.

Негативні податкові наслідки у разі нецільового використання отриманих коштів можуть наступити тільки у ГОІ.

Неподання звітуГОІ про використання отриманих коштів також ніяк не впливає на оподаткування Виконавця.

Стаття 264 НК РФ.Інші витрати, пов'язані з виробництвом і (або ) реалізацією

1. До інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, відносяться наступні витрати платника податку:

39) витрати платників податків - громадських організацій інвалідів, а також платників податків-установ, єдиними власниками майна яких є громадські організаціїінвалідів у вигляді коштів, спрямованих на здійснення діяльності зазначених громадських організацій інвалідів та на цілі,зазначені в підпункті 38 цього пункту.

Одержувачі коштів, призначених на здійснення діяльності громадської організації інвалідів та на цілі соціального захисту інвалідів, по закінченні податкового періоду представляють у відповідні податкові органи за місцем свого обліку звіт про цільове використання отриманих коштів.

При нецільовому використанні таких засобів з моменту, коли їх одержувач фактично використовував такі кошти не за цільовим призначенням(порушив умови надання цих коштів), такі засоби визнаються доходом у платника податків, який отримав ці кошти.

Висновок : Перерахування Виконавцем коштів у громадську організацію інвалідів є законним способом зменшення податку на прибуток до нуля.

Оптимізація ПДВ у Виконавця

Виконавець надає послуги Замовнику без ПДВ, а отримує послуги від Субпідрядника ПДВ, які не відшкодовує з бюджету,що не є ефективним з точки зору податкового планування.

За таких обставин, бажано, щоб Детальніше »