АГ "РАДА"/

Фірма може передати в якості внеску в статутний капітал іншої організації не тільки гроші, але і будь-яке інше майно. Як відобразити цю операцію в бухгалтерському та податковому обліку, читайте у статті.


Т.А. Євдокимова, експерт АГ "РАДА"

Як врахувати передачу майна

Внеском до статутного капіталу можуть бути основні засоби, товари, матеріали, цінні папери і т. д. Для цього учасники товариства мають узгодити між собою їх вартість та затвердити її рішенням загальних зборів засновників. Про це сказано в пункті 2 статті 15 Федерального закону від 8 лютого 1998 р. № 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (Далі - Закон № 14-ФЗ) і пункті 3 статті 34 Федерального закону від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (далі - Закон № 208-ФЗ).

У деяких випадках для визначення вартості майнового внеску фірма повинна запросити незалежного оцінювача. Згідно з пунктом 3 статті 34 Закону № 208-ФЗ, при створенні акціонерного товариства це потрібно робити в обов'язковому порядку. Крім того, незалежна оцінка проводиться тоді, коли фірма вносить до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю майно вартістю більше 20 000 рублів.

Внесок у статутний капітал іншої організації є фінансовим вкладенням фірми. На це вказано в пункті 3 Положення з бухгалтерського обліку "Облік фінансових вкладень" ПБУ 19/02, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 10 грудня 2002 р. № 126н. Його слід враховувати по вартості, погодженої між учасниками, на рахунку 58 "Фінансові вкладення". Для цього потрібно скласти проводку:

Дебет 58 субрахунок "Паї та акції" Кредит 10 (41, 43 ...)

- майновий внесок у статутний капітал відображений у складі фінансових вкладень.

Якщо фірма вирішила передати в якості внеску до статутного капіталу основні засоби, то в обліку потрібно зробити наступні проводки:

Дебет 01 субрахунок "Вибуття основних засобів "Кредит 01

- списана первісна вартість основного засобу;

Дебет 02 Кредит 01 субрахунок" Вибуття основних засобів "

- Списана сума нарахованої амортизації;

Дебет 58 субрахунок "Паї та акції" Кредит 01 субрахунок "Вибуття основних засобів"

- відбита передача основного засобу в статутний капітал іншої організації.

Передача майна в якості внеску до статутного капіталу не визнається реалізацією. Про це сказано в пункті 3 статті 39 Податкового кодексу. А значить, що сума вкладу не обкладається ПДВ. Отже, якщо "вхідний" ПДВ по переданому майну вже прийнятий до відрахування, його потрібно відновити і перерахувати до бюджету. При цьому в обліку робляться проводки:

Дебет 19 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- відновлений ПДВ по переданому в якості внеску до статутного капіталу майну

Дебет 41 (01, 10) Кредит 19

- відновлений ПДВ врахований у вартості переданих матеріальних цінностей.

Звернемо увагу , що за основними засобами потрібно відновити ту частину "вхідного" ПДВ, яка припадає на їх недоамортизовану вартість.

Приклад

ЗАТ "Дело +" є одним із засновників ТОВ "Проект". В якості внеску до статутного капіталу "Проекту" фірма передала ксерокс.

За даними бухобліку, первісна вартість ксерокса становить 12 000 руб., Сума нарахованої амортизації - 4000 руб. Залишкова вартість ксерокса - 8000 руб. (12 000 - 4000). Фірма вважає амортизацію лінійним методом і в бухгалтерському, і в податковому обліку.

На загальних зборах учасники товариства домовилися, що ксерокс передається в статутний капітал за договірною вартістю 9600 руб.

Це рішення було відображено в протоколі загальних зборів засновників так:

Протокол № 4

Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "Проект"

р. Москва "10" жовтня 2003 р.

Збори проводяться за адресою: м. Москва, вул. Подільська, будинок 5, стр. 1

Дата і час проведення зборів: 10 жовтня 2003 року, 11.00

Голова зборів Н.В. Степанов.

Секретар зборів Е.Л. Круглова.

На зборах були присутні наступні учасники ТОВ "Проект":

- генеральний директор ЗАТ "Дело +" С.Є. Федоров - 30% статутного капіталу;

- Н.В. Степанов - 70% статутного капіталу.

Кворум дотриманий.

Порядок денний:

1. Оцінка майна, що вноситься ЗАТ "Дело +" до статутного капіталу ТОВ "Проект".

Постановили:

1. Оцінити ксерокс, внесений ЗАТ "Дело +" до статутного капіталу ТОВ "Проект", в 9600 рублів.

Рішення прийнято одноголосно.

Підписи засновників: Степанов (Н.В. Степанов)

Федоров (С.Є. Федоров)

Голова Степанов (Н.В. Степанов)

Секретар Круглова (Е.Л. Круглова)

ПДВ, заплачений при придбанні ксерокса, до часу його передачі вже був прийнятий до відрахування. Бухгалтер "Дело +" розрахував підлягає відновленню суму ПДВ так:

8000 руб. х 20% = 1600 руб.

В обліку ЗАТ "Дело +" були зроблені наступні проводки:

Дебет 01 субрахунок "Вибуття основних засобів" Кредит 01

- 12 000 руб.

- Списана первісна вартість ксерокса;

Дебет 02 Кредит 01 субрахунок "Вибуття основних засобів"

- 4000 руб. - Списана сума нарахованої амортизації;

Дебет 19 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- 1600 руб. - Відновлений ПДВ по переданому в статутний капітал ксероксу;

Дебет 01 субрахунок "Вибуття основних засобів" Кредит 19

- 1600 руб. - Відновлений ПДВ врахований у вартості ксерокса;

Дебет 58 субрахунок "Паї та акції" Кредит 01 субрахунок "Вибуття основних засобів"

- 9600 руб. - Відбитий внесок до статутного капіталу ТОВ "Проект".

- кінець прикладу -

Податок на прибуток

Внески в статутний капітал , в тому числі у вигляді майна, не враховуються при розрахунку податку на прибуток у приймаючої сторони. На це вказано в пункті 3 статті 270 Податкового кодексу. Крім того, в податковому обліку різниця між вартістю придбаних часток (акцій) та облікової вартістю переданого майна не визнається прибутком (збитком) фірми. Вважається, що вартість частки в статутному капіталі іншої фірми дорівнює вартості внесеного майна. Про це йдеться в підпункті 2 пункту 1 статті 277 Податкового кодексу.

У бухгалтерському обліку різниця між договірною вартістю вкладу та балансовою вартістю майна, переданого до статутного капіталу, відноситься до операційних доходів (витрат) фірми. На це зазначено:

- у пункті 7 Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ПБУ 9/99, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 р. № 32н;

- в пункті 11 Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 р. № 33н.

В обліку це відображається проводкою:

Дебет 58 субрахунок "Паї та акції" Кредит 91-1

- відображено перевищення договірної вартості переданого майна над його облікової вартістю

або

Дебет 91-2 Кредит 58 субрахунок "Паї та акції"

- відображено перевищення облікової вартості переданого майна над договірною вартістю вкладу.

Те, що різниця між узгодженої та облікової вартістю майна не відбивається в податковому обліку, призводить до виникнення постійної різниці. Це випливає з пункту 4 Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток" ПБУ 18/02, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 р. № 114н (далі - ПБУ 18/02). Для її обліку необхідно відкрити спеціальний субрахунок до рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Через постійну різниці у фірми не збігається бухгалтерська і податкова прибуток. Якщо договірна вартість вкладу менша облікової, у підприємства виникає постійне податкове зобов'язання, а якщо більше - постійний податковий актив. Вони обліковуються на рахунку 99 "Прибутки і збитки". Для розрахунку цих показників слід скористатися формулою:

Постійна різниця

х

Ставка податку на прибуток

=

Постійне податкове зобов'язання (постійний податковий актив)

У бухгалтерському обліку потрібно зробити проводки:

Дебет 99 субрахунок "Постійні податкові зобов'язання" Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- відбито постійне податкове зобов'язання

або

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки по податку на прибуток "Кредит 99 субрахунок" Постійні податкові активи "

- відбитий постійний податковий актив.

ПБУ 18/02 не застосовує поняття" постійний податковий актив ". Проте перевищення бухгалтерського прибутку над податковою є не чим іншим, як податковим активом. Підтвердження тому - новий бланк форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки", де в розділі "Довідково" необхідно вказати не тільки постійні податкові зобов'язання, але й активи.

Приклад

Змінимо умови попереднього прикладу і припустимо, що засновники оцінили ксерокс в 7000 рублів.

Це призвело до утворення в бухгалтерському обліку фірми постійної різниці. Її сума склала 2600 руб. (9600 - 7000). Вказана різниця збільшує витрати фірми тільки в бухгалтерському обліку. При розрахунку податку на прибуток вона не враховується.

В результаті у ЗАТ "Дело +" утворюється постійне податкове зобов'язання. Бухгалтер фірми розрахував його суму так:

2600 руб. х 24% = 624 руб.

У бухгалтерському обліку фірми виникла постійна різниця була відображена наступним чином:

Дебет 91-2 Кредит 58 субрахунок "Паї та акції"

- 2600 руб. - Відображено перевищення облікової вартості ксерокса над його договірною ціною;

Дебет 91 субрахунок "Постійні різниці" Кредит 91-2

- 2600 руб. - Відображена постійна різниця;

Дебет 99 субрахунок "Постійні податкові зобов'язання" Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- 624 руб. - Відбито постійне податкове зобов'язання.

- кінець прикладу -


Стаття отримана: Клерк.Ру

Детальніше »